Takaisin Maailman viljelijät koolla Roomassa

Uutinen – Kansainvälinen toiminta

Maailman viljelijät koolla Roomassa

20.06.2024

Maailman tuottajajärjestö WFO piti vuosikokouksensa FAO:n pääkonttorilla Roomassa 17-21.6.2024. Henkilövaalit ovat WFO:n kokouksen kokokohtia. Tiukan puheenjohtajavaalin voitti ranskalainen Arnold Puech d’Alisac, joka jatkaa nyt toiselle kaksivuotiskaudelle. Kati Partanen jatkaa myös toisen kauden Euroopan edustajana WFO:n hallituksessa. Edunvalvonnan ytimenä on järjestön politiikkapaperit. Tällä kertaa käsittelyssä olivat ruokaturva ja ravitsemus -paperi ja luonnon monimuotoisuuspaperi. Nuorten roolia valmisteltiin erillisessä WFO Young -päivässä kokousviikon alussa.  

Vasemmalta Keith Currie (Kanada), Kati Partanen (Suomi), puheenjohtaja Arnold Puech d’Alisac (Ranska), pääsihteeri Andrea Porro, Eloisa Frederking (Argentiina), Khem Bahadur Pathak (Nepal), Gunsham Seeborun (Mauritius). Kuvasta puuttuu varapuheenjohtaja Fiona Simson (Australia).
Vasemmalta Keith Currie (Kanada), Kati Partanen (Suomi), puheenjohtaja Arnold Puech d’Alisac (Ranska), pääsihteeri Andrea Porro, Eloisa Frederking (Argentiina), Khem Bahadur Pathak (Nepal), Gunsham Seeborun (Mauritius). Kuvasta puuttuu varapuheenjohtaja Fiona Simson (Australia).

Hallitus uusiutui laajasti, kun Aasiasta, Afrikasta, Etelä-Amerikasta ja Pohjois-Amerikasta pöytään tulevat uudet ihmiset. Hallituksessa jatkaa puheenjohtajana Arnold Puech d’Alisac. Uudeksi varapuheenjohtajaksi valittiin Fiona Simson (Australia). Simson valittiin viime vuonna hallituksen jäseneksi. Uusia jäseniä ovat Keith Currie (Kanada), Eloisa Frederking (Argentiina), Gunsham Seeborun (Mauritius) ja Khem Bahadur Pathak (Nepal). Kati Partanen jatkaa Euroopan viljelijöiden edustajana WFO:n hallituksessa.  

WFO:n vuosikokous hyväksyi odotetusti biodiversiteetti- ja ruokaturvapolitiikkapaperit. Paperit valmisteltiin vuoden projektina työryhmissä, joissa nimettyinä on kaksi jäsentä kustakin maanosasta. Ennen yleiskokousta pohjapaperit kiersivät jäsenkäsittelyssä kaksi kierrosta. Asioista on erilliset jutut linkkeinä. 

Työryhmien raporttien yhteydessä nousi esille tarve ottaa seuraavaksi työn alle innovaatioita ja dataa koskeva politiikkapaperi.  

 

Nuorten järjestäytyminen edistyy 


Nuorten asemasta on käyty pitkään keskustelua. Tavoitteena on MTK:sta tuttu nuorten aktiivinen työ WFO:ssa, missä nuorten pitää olla mukana päätöksenteossa. Tähän asti on WFO:lla on ollut erillinen nuorten komitea, mutta malli ei ole ollut toimiva. 

Tavoitteena on, että nuorilla on yksi jäsen WFO:n hallituksessa täysin hallituksen jäsenen valtuuksin. Vielä pitää tehdä valmistelua, miten nuorten työ organisoidaan ja miten erilliset nuorten järjestöt ja vanhojen tuottajajärjestöjen nuoret ovat edustettuina päätöksentekoprosesseissa ja nuorten hallituksenjäsenen valinnassa. 


 

Kahden päivän seminaarikokonaisuuden lisäksi oli viikon aluksi nuorten päivässä Climate-Smart Agriculture -paneelit. MTK:sta keskusteluissa oli mukana maaseutunuorten puheenjohtaja Katariina Latva.  
 

WFO otti politiikkavaikuttamisen ohjelmassaan kantaa kestävään ruokaturvaan ja ravitsemukseen: Maailman viljelijöillä on ratkaisu elintarvikeomavaraisuuteen, ruokaturvallisuuteen ja ravitsemukseen


Kestävää ruokaturvaa pitää ja voidaan linjauksen mukaan edistää tunnustamalla viljelijöiden keskeinen rooli ja varmistamalla viljelijöiden osallistuminen ruokaturvaa koskevaan päätöksentekoon paikallisesti, alueellisesti, kansallisesti ja maailmanlaajuisesti. 

Ruokakeskusteluun tarvitaan osallistavaa ja osallistavaa hallintoa paikallisella ja kansallisella tasolla niin, että maanviljelijät ja kansalaisyhteiskunta osallistuvat yhdessä ruokapolitiikan kehittämiseen niin maaseudulla kuin kaupungeissa. 

Ilmastonmuutos ja äärimmäisten sääilmiöiden laaja-alaiset vaikutukset maapallon eri puolilla vaarantavat ruuantuotannon perusedellytykset. Siksi tarvitaan pikaisia toimia tuottavuuden ja resilienssin parantamiseksi, luonnonvarojen kestävään käytön edistämiseksi ja katastrofiriskeihin varautumiseksi. Näin autetaan maanviljelijöitä sopeutumaan ilmastonmuutokseen ja vakauttavat heidän tulojaan. 

Viljelijöillä on keskeinen rooli kiertotalouden edistämisessä paikallisesti ja alueellisesti. Maatilojen väliset ristiinkytkennät ovat ratkaisevan tärkeitä kiertotalouden kannalta, ei vain maataloussektorin sisällä, vaan myös laajasti ruokaketjussa, mm. raaka-aineina teollisuudenaloille ja tuotantopanoksina teollisuudesta tiloille. Valitettavasti tuotantopanosten kiertotalousmerkitys jää usein huomiotta. Olennaista arvoketjun kestävälle kehitykselle on tunnistaa ja vastata viljelijöiden moninaisiin tarpeisiin, jotta kiertotaloudesta saadaan harmoninen, kaikkia hyödyttävä kokonaisuus. 

Ruokaomavaraisuuden ja -turvan toteuttajina viljelijät ovat keskeisessä asemassa ja tietävät parhaiten, kuinka kestävää ruuantuotantoa voidaan parantaa. WFO ja sen kansalliset jäsenjärjestöt tekevät tiivistä yhteistyötä tavoitteiden saavuttamiseksi kansainvälisten järjestöjen ja kansallisten hallitusten ja kumppaneiden kanssa. 

WFO näkee, että erityistä huomiota on kiinnitettävä naisten ja nuorten tarpeisiin ja osallistumiseen. Laadukasta ja ravitsevaa ruokaa tuottavien viljelijöiden työtä pitää tukea tuotannon kannattavuuden turvaamiseksi ja samalla tunnustaa perheviljelmien ja maaseudun naisten rooli ruokaturvan promoottoreina paikallisyhteisöissään ja tuotantoympäristön hoitajina. Heillä on strateginen rooli paikallisella, kansallisella ja maailmanlaajuisella tasolla kohti maailman kestävää tulevaisuutta ilman nälkää.    

Laajempi versio politiikkapaperista löytyy jatkossa linkistä https://www.wfo-oma.org/policy-documents/ 


WFO julkaisi myös luonnon monimuotoisuuteen liittyviä suosituksia


Maailman tuottajajärjestö WFO hyväksyi 19.6.2024 politiikkasuosituksen luonnon monimuotoisuuden suojelemisesta ja luonnonvarojen kestävästä käytöstä. Kiteytettynä WFO suosittelee politiikkatoimiksi seuraavia toimia:

 • Edistetään integrointia luonnon monimuotoisuuden suojelun ja muiden politiikkalohkojen välillä ja tuetaan viljelijöitä muutoksessa teknisesti ja taloudellisesti. 

 • Tuetaan viljelijöiden ja viljelijäjärjestöjen aktiivista osallistumista kansainvälisiin luonnon monimuotoisuuden ja ympäristöasioiden neuvotteluihin. 

 • Turvataan merkittävä rahoitustuki luonnon monimuotoisuuden edistämiseen ja luonnonvarojen kestävään hallintaan maatilatasolla. Viljelijöillä on oltava käytettävissä tarvittavat keinot globaalien, alueellisten ja kansallisten strategioiden ja toimintaohjelmien toteuttamiseen. 

 • Vähennetään kemikaalien aiheuttamien riskiä niin, että pystytään varmistamaan viljelijöille laaja valikoima tehokkaita, edullisia ja kestäviä vaihtoehtoja, mukaan lukien pääsy biotuotteisiin. 

 • Edistetään bio- ja kiertotalouden integroimista maatalouden tuote- ja prosessi-innovaatioihin viljelijöiden aktiivisen osallistumisen avulla. 

 • Edistetään ja toimeenpannaan politiikkatoimia maatalouskäytössä olevan maan suojaamiseen. Tunnistetaan haasteet, jotka liittyvät mm. kaupungistumisen ja infrarakentamisen aiheuttamaan maatalousmaan käytön muutokseen ja maaperän laadun heikkenemiseen. 

 • Vahvistetaan toimintaympäristöä, joka mahdollistaa viljelijöiden kestävän maankäytön ja investoimisen maahan ja maatilaan. Tunnistetaan mm. maan hallintaan, sukupolvenvaihdoksiin ja perimiseen liittyvät haasteet. Parannetaan politiikka- ja sääntelykehystä, joka edistää viljelijöiden pääsyä maatalousmaan ja muihin tuotannollisiin resursseihin (vesi, metsät, valtameret, energia, geneettiset resurssit jne.). 

 • Tarjotaan viljelijöille räätälöityjä rahoitusvälineitä ja positiivisia kannustimia luonnon monimuotoisuus- ja ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi, kuten innovatiiviset rahoitusmekanismit, ekosysteemipalvelujen maksujärjestelmät (payment for ecosystem services, PES) ja luonnon monimuotoisuuden markkinoiden kehittämisen tutkiminen. 

 • Edistetään maatalous- ja ruokakoulutusta sekä vahvistetaan paikallisia ruokamarkkinoita. Tällä voidaan tuoda viljelijät ja kuluttajat lähemmäs toisiaan ja tuetaan kuluttajien valinnanvapautta, lisätään tietoisuutta kestävistä maatalouskäytännöistä ja edistetään paikallisen luonnon monimuotoisuuden kestävää hallintaa. 

 • Integroidaan viljelijöiden tarpeet ja asiantuntemus luonnon monimuotoisuuden ja luonnonvarojen hallinnassa tutkimus- ja innovaatiotoimintaohjelmiin ja prioriteetteihin vahvistaen viljelijöiden osaamista ja maatalouden tuottavuutta kestävällä tavalla. 

 • Tuetaan viljelijöitä laadukkaan tiedon ja paikkatietojen saatavuudessa, keräämisessä ja oikeudenmukaisessa analysoinnissa. Tällä voidaan tukea ympäristöllisesti kestävien ja biologista monimuotoisuutta edistävien maatalouskäytäntöjen suunnittelua ja toteutusta. Samalla on varmistettava viljelijöiden datan omistajuus ja selkeät tietosuojasäännökset viljelijöiltä tai heidän kauttaan kerätyille tiedoille. 

 • Tarjotaan teknistä tukea ja vahvistetaan neuvontapalveluja viljelijöille ja tuottajajärjestöille. Painopisteenä tulee olla maatilojen tehokkuuden parantaminen ja ympäristöllisesti kestävien ja luonnon monimuotoisuutta edistävien maatalouskäytäntöjen omaksuminen. 

 • Yhteistyössä viljelijöiden kanssa rajoitetaan vahingoittavien vieraslajien leviämistä ja varmistetaan tähänkin riittävä rahoitus. 

 • Varmistetaan, että kaikilla viljelijöillä on saatavilla laaja valikoima paikallisiin olosuhteisiin sopivia kasvilajeja ja -lajikkeita sekä eläinrotuja kohtuulliseen hintaan. Edistetään maatalouteen liittyviä innovaatioita, mutta turvataan samalla myös perinteinen paikallinen osaaminen. 

 • Varmistetaan viljelijöiden osallisuus suojelutoimissa ja edistetään sektoreiden välistä yhteistyötä, mukaan lukien viljelijät, kuluttajat ja muut ruokaketjun toimijat. 


Laajempi versio politiikkapaperista löytyy jatkossa linkistä https://www.wfo-oma.org/policy-documents/ Juha Ruippo

johtaja, kauppapolitiikka ja kansainväliset suhteet

kehitysyhteistyö, EU-asiat, pohjoismainen viljelijäyhteistyö (NBC), WFO, FAO, AgriCord, Food Systems Summit

+358 20 413 2341

+358 40 55 33 232

aiheet: kati partanen, wfo, mtk mobiili