Metsien virkistyskäyttö

Yhä useampi hakee elämyksiä luonnosta

Suomalaiset ovat aktiivisia ulkoilijoita ja luonnossa liikkujia. Luonnon virkistyskäyttötutkimuksen mukaan yli puolet työikäisistä suomalaisista käy marjastamassa ja 40 prosenttia sienestämässä.

 Lähes kaikki lenkkeilevät, hiihtävät ja retkeilevät, useimmiten metsäympäristössä. Noin puolet ulkoilukerroista kohdistuu jokamiehenoikeudella käytettyihin metsäalueisiin.

Valtaosa (noin 90 prosenttia) mökkeily- ja marjastusmatkoista suuntautuu yksityisten omistamille alueille. 

Luontomatkailu on kasvanut eniten Lapissa, Kuusamossa ja Kainuussa. Matkailun ohjelmapalvelutuotteet, kuten motorisoitu liikkuminen, koiravaljakkoretket ja hevosmatkailu ovat pääsääntöisesti kiellettyjä suojelualueilla. Matkailussa taloudellista tulosta tehdään yhä enemmän talousmetsissä.

Metsien virkistyskäyttö otetaan huomioon metsien käsittelyssä

Maankäytössä ja metsien käsittelyssä otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon myös virkistyskäytön tarpeet.

Metsälakiin ei sisälly erityisiä määräyksiä virkistyskäytön huomioon ottamisesta yksityismetsissä. Laki antaa kuitenkin mahdollisuuden käsitellä metsiä niin, että ne soveltuvat erityisen hyvin virkistyskäyttöön. Metsälain 6 pykälässä todetaan: ” Jos hakkuun kohteella on metsän monimuotoisuuden säilyttämisen, maiseman tai metsän monikäytön kannalta erityistä merkitystä, hakkuu voidaan tehdä kohteen erityisluonteen edellyttämällä tavalla.”

Yksityismetsien metsänhoito-ohjeissa ja suosituksissa annetaan ohjeita myös maiseman ja virkistyskäytön huomioon ottamisesta metsien käsittelyssä. Metsätöiden yhteydessä mm. vältetään selvästi havaittavien polkujen hävittämistä. Umpeenkasvaneita perinneympäristöjä kunnostetaan mahdollisuuksien mukaan raivaten, minkä jälkeen niitä hoidetaan niittäen tai laiduntaen.

Maamme metsistä 95 prosenttia on sertifioitu PEFC-järjestelmän mukaan. Järjestelmä asettaa mm. metsien virkistyskäyttöä koskevia vaatimuksia ja turvaa vastuullisen jokamiehen oikeudet.

Virhe tapahtui prosessoidessa esitysmallia.
The following has evaluated to null or missing:
==> ch5.getTitle(entry) [in template "20116#20152#160030" at line 58, column 66]

----
Tip: If the failing expression is known to be legally refer to something that's sometimes null or missing, either specify a default value like myOptionalVar!myDefault, or use <#if myOptionalVar??>when-present<#else>when-missing</#if>. (These only cover the last step of the expression; to cover the whole expression, use parenthesis: (myOptionalVar.foo)!myDefault, (myOptionalVar.foo)??
----

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: #assign title = ch5.getTitle(entry) [in template "20116#20152#160030" at line 58, column 49]
----
1<#-- mtk.fi TEEMA - artikkelilista -->  
2<#--- INIT ---> 
3<#-- Import common variables, functions & macros --> 
4<#import "${templatesPath}/46467" as ch5> 
5<#assign dlAppServiceUtil = serviceLocator.findService("com.liferay.document.library.kernel.service.DLAppService") /> 
6<#--- OUTPUT ---> 
7 
8<@ch5.emptyListMessage /> 
9<#if entries?has_content> 
10	<div class="fimtkteemaartikkelilista"> 
11		<#assign fistcontent = "fimtkteemaartikkelilistaensimmainen" /> 
12		<#assign fistcontent1 = "fimtkteemaartikkelilistaotsakeensimmainen" /> 
13		<#list entries as entry> 
14			<#-- INIT ENTRY --> 
15			<#assign entryImage = ch5.getContentField(entry, "image")?first!""> 
16			<#assign entrySummary = ch5.getSummary(entry, ch5.summaryMaxLength)> 
17			<#assign articleType = ch5.getCategoryNames(entry, ch5.articleTypeVocabularyId)?first!"" /> 
18			<#assign assetRenderer = entry.getAssetRenderer() /> 
19			<#assign imageurl = ""> 
20			<#assign imagefileEntryId = ""> 
21			<#if entryImage?has_content> 
22				<#assign entryImageJSON = entryImage?eval> 
23				<#assign imageurl = "/o/adaptive-media/image/${entryImageJSON.fileEntryId}/thumbnail-600x/${entryImageJSON.name}"> 
24				<#assign imagefileEntryId = "${entryImageJSON.fileEntryId}"> 
25			<#else> 
26				<#switch ch5.getStructureName(entry)> 
27					<#case "Blogi"> 
28						<#assign imageurl = "/o/mtk-site-theme/css/placeholder-kuvat/blog.png"> 
29						<#break>  
30					<#case "Tiedote"> 
31						<#assign imageurl = "/o/mtk-site-theme/css/placeholder-kuvat/Tiedote.png"> 
32						<#break> 
33					<#case "Uutinen"> 
34						<#assign imageurl = "/o/mtk-site-theme/css/placeholder-kuvat/Uutinen.png"> 
35						<#break> 
36					<#case "Ajankohtaista"> 
37						<#assign imageurl = "/o/mtk-site-theme/css/placeholder-kuvat/Tapahtuma.png"> 
38						<#break> 
39					<#default> 
40						<#assign imageurl = "/o/mtk-site-theme/css/placeholder-kuvat/Teematon.png"> 
41				</#switch> 
42			</#if> 
43			 
44			 
45 <div class="contain"> 
46	<@ch5.articleeditlink entry "position: initial; float: right;"/> 
47  <div class="row fimtkteemaartikkelilistayksittainen ${fistcontent} p-0" style="width: 100%;"> 
48   <div class="col-12 col-sm-12 col-md-12	col-lg-5 col-xl-4 p-0" > 
49    <div class="fimtkteemaartikkelilistakuvatila"> 
50     <img src="${imageurl}" class="fimtkteemaartikkelilistakuva"> 
51    </div>  
52   </div> 
53    <div class="col-12 col-sm-12 col-md-12	col-lg-7 col-xl-8 fimtkteemaartikkelilistaotsake ${fistcontent1}">  
54     <div class="row" style="width: 100%; margin: 0; padding-left: 25px; padding-right: 15px">  
55      <div class="col-12 col-sm-12 col-md-12	col-lg-7 col-xl-8 fimtkteemaartikkelilistaotsikko"> 
56				<a href="/-/${assetRenderer.getUrlTitle()}" class="text-dark"> 
57					<h2> 
58						<#assign title = ch5.getTitle(entry)> 
59						<#if title?length &lt; 75> 
60							${title} 
61						<#else> 
62							${title?substring(0, 74)} ... 
63						</#if> 
64					</h2> 
65				</a> 
66       <p>${ch5.getPublishDate(entry)} - </p> 
67      </div> 
68      <div class="col-12 col-sm-12 col-md-12	col-lg-5 col-xl-4 fimtkteemaartikkelilistatilasosiaalinenmedia"> 
69 						<a href="whatsapp://send?text=${ch5.getViewURL(entry)}" data-action="share/whatsapp/share" target="_blank" class="fab fa-whatsapp fimtkteemaartikkelilistasosiaalinenmedia fimtkteemaartikkelilistasosiaalinenmediawhatsapp float-right"></a> 
70       
71        <a href="https://twitter.com/home?status=${ch5.getViewURL(entry)}" target="_blank" class="fab fa-twitter fimtkteemaartikkelilistasosiaalinenmedia fimtkteemaartikkelilistasosiaalinenmediatwitter float-right"></a> 
72      <a href="https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=${ch5.getViewURL(entry)}" target="_blank" class="fab fa-facebook-f fimtkteemaartikkelilistasosiaalinenmedia fimtkteemaartikkelilistasosiaalinenmediafacebook float-right"></a> 
73        
74						</div> 
75     </div> 
76     <div class="row" style="width: 100%; margin: 0; padding-left: 25px"> 
77      <div class="col"> 
78       <p>${entrySummary?replace('&lt;[^>]+>','','r')}</p> 
79      </div> 
80     </div> 
81    </div> 
82  </div> 
83 </div>			 
84			 
85			 
86			 
87			<#assign fistcontent = "fimtkteemaartikkelilistaotsakemuut" /> 
88			<#assign fistcontent1 = "" /> 
89			 
90		</#list> 
91	</div> 
92</#if>