Toimintopainikkeet

Eläinsuojien ympäristöluvat

Monet maatilat ovat ympäristölupavelvollisia eläinsuojien vuoksi. Tarve vaihtelee tuotantosuunnan mukaan. Yleinen arvio on, että lähes kaikki uudet ja laajentavat sika- ja siipikarjatilat ovat lupavelvollisia, kun taas lammas- ja hevostilat voivat toimia pääsääntöisesti ilman lupaa. Lypsykarja- ja muista nautakarjatiloista lienee noin puolet luvanvaraisia. Rakennekehitys johtaa tilojen eläinmäärän kasvuun, jolloin ympäristöluvan tarve on yhä todennäköisempi. Lupavelvollisuus tarkoittaa käytännössä sitä, että toimintaa ei voi harjoittaa ennen kuin lainvoimainen ympäristölupa on saatu.

Luvan myöntää kunta tai AVI

Kotieläinyrittäjä hakee ympäristöluvan joko aluehallintovirastosta (AVI) tai kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta. Ympäristönsuojeluasetuksen (713/2014) mukaan esimerkiksi eläinsuojalle, jossa on 50 - 149 lypsylehmää tarvitaan kunnan myöntämä lupa, mutta 300 täysikasvuisen emakon eläinsuojalle tarviltaan AVI:n myöntämä lupa. Eläinsuojien luvanvaraisuuden rajana käytetään eläinsuojaan tulevien eläinpaikkojen määrää. Todellisella eläinmäärällä ei siis pääsääntöisesti ole merkitystä luvanvaraisuuden kannalta.

Jos eläinmäärä jää alle lupakynnyksen, voi toimia ilman ympäristölupaa, ellei lainsäädännöstä seuraa muita erityisiä syitä. Lupakynnykset on määritelty ympäristönsuojelulain (YSL) liitteessä 1. Eläinsuojan ja turkistarhan lupa- ja toimivaltarajan laskemisessa käytettävät ey-kertoimet on esitetty YSL:n liitteessä 3.

Lisätietoa luvan hakemisesta löytyy mm. ympäristöhallinnon nettisivuilta.

Lupaprosessin kehittäminen

Ympäristölupaprosessi on monesti aikaavievä ja kallis prosessi. Ongelmat ja viivästykset ympäristölupien käsittelyssä heijastuvat nopeasti maatalouden investointeihin ja kasvunäkymiin. Lisäksi nykyisen hallituksen tavoitteena on yleinen byrokratian vähentäminen.

Lupakäytäntöjen sujuvoittamiseksi YSL:a uudistetaan mm. karsimalla päällekkäisyyksiä ja ottamalla käyttöön yksinkertaisempia menettelyjä. Lisätietoja löytyy YM:n sivuilta. Eläinsuojien osalta yksi keskeisistä hankkeista on yleisen ilmoitusmenettelyn käyttö lupamenettelyn korvaajana osassa hankkeita. Valmistelu alkoi vuonna 2017 ja jatkuu vuonna 2018.

Lisätietoja: Airi Kulmala, Minna Ojanperä

Tulosta Sähköposti Facebook Twitter Google+ Lisää
Sivu päivitetty: 18.1.2018