Murupolku

Ympäristöluvat

Ympäristölupa

 

​​​​​​​Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttaville toiminnoille tarvitaan ympäristönsuojelulain (527/2014) mukainen lupa. Lupa tarvitaan ympäristönsuojeluasetuksessa lueteltuihin toimintoihin, esimerkiksi eläinsuojille ja kalankasvatukseen. Ympäristölupaa voidaan edellyttää muulloinkin niin sanotun yleislausekkeen perusteella. Lupaa voidaan vaatia toiminnalle pohjavesialueilla, jätevesipäästöjen tai muun toiminnan aiheuttamien vesistövaikutusten vuoksi tai naapureille aiheutuvien haittojen vuoksi.

Ympäristölupa on hallintopäätös, jossa määritellään lupaa hakeneelle laitokselle tai hankkeelle tapauskohtaisesti arvioiden hyväksyttävät mallit, rajat ja toimintatavat ympäristön käytölle tai rasitukselle.

Ympäristöluvan hakeminen

Lupaviranomaisina toimivat kunnan ympäristönsuojeluviranomaiset sekä aluehallintovirastot. Lupaa haetaan kirjallisesti ympäristönsuojeluasetuksen (713/2014) määräämältä lupaviranomaiselta. Hakemus on syytä täyttää mahdollisimman yksityiskohtaisesti käsittelyn nopeuttamiseksi. Lupaviranomainen tiedottaa hakemuksesta kuulutuksella. Hankkeen vaikutusalueen asukkailla ja viranomaisilla on tilaisuus esittää hakemuksesta muistutuksia, vaatimuksia ja mielipiteitä.

Ympäristöluvan käsittelystä peritään hakijalta maksu, jonka suuruus riippuu hankkeen laajuudesta ja hakemuksen käsittelyyn kuluneesta ajasta. Lupapäätöksestä voi valittaa Vaasan hallinto-oikeuteen ja edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Ympäristöluvan voimassaolo ja tarkastaminen

Ympäristölupa myönnetään yleensä toistaiseksi voimassa olevana, mutta siinä voidaan määrätä erikseen luvan tarkastamista koskeva päivämäärä. Mikäli toiminnassa ei ole tapahtunut oleellisia muutoksia, voi elinkeinonharjoittaja vaatia lupaviranomaiselta niin sanotun kevennetyn menettelyn soveltamista tarkastustilanteessa, mikä on sekä vaivattomampi laatia että halvempi kuin varsinainen ympäristölupamenettely.

Ympäristöluvan määräykset täytyy olla perusteltuja

Ympäristölupaan voidaan liittää hyvinkin yksityiskohtaisia lupaehtoja, joiden noudattaminen on luvan säilymisen edellytys. Lupapäätöksessä on nämä ehdot perusteltava. Perusteluksi ei riitä esimerkiksi viranomaisen antama ohjeistus tai ympäristön pilaantumisen ennakoiminen. Vaatimusten täytyy perustua tilalla vallitseviin erityisiin ympäristönäkökohtiin, kuten tärkeän pohjavedenottamon läheisyyteen tai pellon erityisen korkeaan fosforilukuun.

Ympäristölupa määrittelee toiminnan sallittavuuden rajat

Luvanmukainen toiminta antaa elinkeinonharjoittajalle suojaa muun muassa naapureiden valituksia vastaan.

Lisätietoja: Minna Ojanperä


 

Eläinsuojien ympäristöluvat

Monet maatilat ovat ympäristölupavelvollisia eläinsuojien vuoksi. Tarve vaihtelee tuotantosuunnan mukaan. Yleinen arvio on, että lähes kaikki uudet ja laajentavat sika- ja siipikarjatilat ovat lupavelvollisia, kun taas lammas- ja hevostilat voivat toimia pääsääntöisesti ilman lupaa. Lypsykarja- ja muista nautakarjatiloista lienee noin puolet luvanvaraisia. Rakennekehitys johtaa tilojen eläinmäärän kasvuun, jolloin ympäristöluvan tarve on yhä todennäköisempi. Lupavelvollisuus tarkoittaa käytännössä sitä, että toimintaa ei voi harjoittaa ennen kuin lainvoimainen ympäristölupa on saatu.

Luvan myöntää kunta tai AVI

Kotieläinyrittäjä hakee ympäristöluvan joko aluehallintovirastosta (AVI) tai kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta. Ympäristönsuojeluasetuksen (713/2014) mukaan esimerkiksi eläinsuojalle, jossa on 50 - 149 lypsylehmää tarvitaan kunnan myöntämä lupa, mutta 300 täysikasvuisen emakon eläinsuojalle tarviltaan AVI:n myöntämä lupa. Eläinsuojien luvanvaraisuuden rajana käytetään eläinsuojaan tulevien eläinpaikkojen määrää. Todellisella eläinmäärällä ei siis pääsääntöisesti ole merkitystä luvanvaraisuuden kannalta.

Jos eläinmäärä jää alle lupakynnyksen, voi toimia ilman ympäristölupaa, ellei lainsäädännöstä seuraa muita erityisiä syitä. Lupakynnykset on määritelty ympäristönsuojelulain (YSL) liitteessä 1. Eläinsuojan ja turkistarhan lupa- ja toimivaltarajan laskemisessa käytettävät ey-kertoimet on esitetty YSL:n liitteessä 3.

Lisätietoa luvan hakemisesta löytyy mm. ympäristöhallinnon nettisivuilta.

Lupaprosessin kehittäminen

Ympäristölupaprosessi on monesti aikaavievä ja kallis prosessi. Ongelmat ja viivästykset ympäristölupien käsittelyssä heijastuvat nopeasti maatalouden investointeihin ja kasvunäkymiin. Lisäksi nykyisen hallituksen tavoitteena on yleinen byrokratian vähentäminen.

Lupakäytäntöjen sujuvoittamiseksi YSL:a uudistetaan mm. karsimalla päällekkäisyyksiä ja ottamalla käyttöön yksinkertaisempia menettelyjä. Lisätietoja löytyy YM:n sivuilta. Eläinsuojien osalta yksi keskeisistä hankkeista on yleisen ilmoitusmenettelyn käyttö lupamenettelyn korvaajana osassa hankkeita. Valmistelu alkoi vuonna 2017 ja jatkuu vuonna 2018.

Lisätietoja: Airi Kulmala, Minna Ojanperä