Takaisin Aluepolitiikkaan liittyvä edunvalvonta MTK:ssa  

Artikkeli – Maaseudun edunvalvonta

Aluepolitiikkaan liittyvä edunvalvonta MTK:ssa  

11.09.2023

Alue- ja rakennepolitiikan tavoitteena on tasata alueiden välisiä kehitys- ja hyvinvointieroja sekä edistää eri alueiden tasapainoista kehitystä ja elinvoimaa. Kansallisella aluepolitiikalla on Suomessa pitkät perinteet, politiikan keinot ja toimintatavat ovat vaihdelleet eri aikakausina, mutta tavoitteena on ollut vaikuttaa eri tasoisten alueiden, kuten kuntien, seutujen, maakuntien ja koko valtion taloudelliseen ja sosiaaliseen kehitykseen. MTK:lle aluepolitiikka on aina ollut tärkeä edunvalvonnan osa-alue. 

Aluepolitiikan toteutusta ohjaa Euroopan unionit toimintamallit 

Liittyminen Euroopan unioniin mullisti aluepolitiikan toteuttamismallin Suomessa. EU:n rakennerahastojen varoja ohjattiin EU:n koheesiopolitiikalla, jossa keskeisinä periaatteina olivat keskittyminen köyhimpiin ja vähiten kehittyneisiin alueisiin sekä monivuotiset aluepolitiikan ohjelmat. EU:n aluepolitiikkaa eli taloudellista, sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta ohjaavat keskeiset artiklat (artiklat 174-178) sisällytettiin vuonna 2009 voimaan tulleeseen EU:n perussopimukseen. Artiklan 174 mukaan EU:n koheesiopolitiikan tavoitteena on vahvistaa taloudellista ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta vähentämällä alueiden välisiä kehityseroja. Suomelle tärkeää on ollut se, että artiklassa on erityisenä alueena mainittu pohjoiset alueet, joissa väestöntiheys on alhainen ja välimatkat pitkiä. 

Aluepolitiikka on EU:ssa merkittävä politiikka-alue, jonka osuus EU:n talousarviosta on noin kolmannes. Aluepolitiikan rahoitus ja rahoituksen jakautuminen eri jäsenmaihin onkin eräs suurimmista neuvottelukysymyksistä EU:n monivuotista rahoituskehystä koskevissa ratkaisuissa. Kuluvalla, vuosia 2021–2027 koskevalla rakennerahastokaudella eri rahastoihin jakautuva Suomen EU:lta saama kokonaisrahoitus aluepolitiikkaan on 1,62 miljardia euroa.  

Suomella oma EU:n alue- ja rakennepolitiikkaohjelma 

EU:n komissio hyväksyi vuonna 2022 Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027-ohjelman, joka on Suomen viides EU:n alue- ja rakennepolitiikkaohjelma. Manner-Suomea koskevaan ohjelmaan sisältyy Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR), Euroopan sosiaalirahasto plussan (ESR+) sekä oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) toimia. Kuluvaa rahoituskautta koskevan ohjelman kokonaisrahoitus on yhteensä noin 3,2 miljardia euroa ja rahoitusta myöntävät maakuntien liitot, ELY-keskukset sekä Ruokavirasto. 

Suomen aluepolitiikkaohjelmaan sisältyy monia asioita, jotka ovat myös MTK:lle keskeisiä teemoja. Innovatiivinen Suomi (EAKR) -toimintalinjan kautta edistetään mm. alueiden ja yritysten elinkeino- ja työelämälähtöisiä tutkimus- ja innovointivalmiuksia, uusien teknologioiden käyttöönottoa, pk -yritysten kasvua ja kilpailukykyä sekä digitaalisuutta. Ilmastotavoitteet ovat keskeisellä sijalla ohjelmassa. Saavutettavampi Suomi -toimintalinjan tavoitteisiin sisältyy mm. paikallisen tieliikenneinfrastruktuurin kehittämistä Itä- ja Pohjois-Suomessa harvaan asuttujen alueiden erillisrahoituksella. EU:n vähävaraisten ruoka-apu sisältyy uutena asiana Suomen alue- ja rakennepolitiikan ohjelmaan. MTK on mukana Uudistuva ja osaava Suomi –ohjelman seurantakomiteassa. 

EU:ssa valmistellaan jo tulevaa, vuoden 2027 jälkeistä alue- ja rakennepolitiikkaa. Komissio antaa asiaan liittyviä linjauksia keväällä 2024. Myös Suomen ennakkovaikuttaminen EU:n tulevaan politiikkaan on alkanut. MTK on esittänyt asiaan liittyen erityisen EU:n itäisen ulkorajan ohjelman perustamista.  Säännölliset tapaamiset virkahenkilöiden ja poliittisten päättäjien sekä sidosryhmien edustajien kanssa sekä kotimaassa että Brysselissä ovat osa MTK:n edunvalvontaa asiassa. MTK osallistuu myös EU:n alue- ja rakennepolitiikkaa käsittelevään EU4-jaostooon.  

Kansallista aluepolitiikkaa määrittää valtioneuvoston aluekehityspäätös 

EU:n alue- ja rakennepolitiikkaohjelman lisäksi Suomen kansalliseen aluepolitiikkaan liittyy keskeisesti hallituskausittain annettava valtioneuvoston aluekehityspäätös, jolla ohjataan eri hallinnonalojen ja maakuntien liittojen alueiden kehittämistä ja toimenpiteiden yhteensovittamista. Kokonaisuuden koordinoinnista kansallisella tasolla vastaa työ- ja elinkeinoministeriö. Vuoden 2024 alussa annettavaa aluekehittämispäätöstä valmistellaan parhaillaan yhteistyössä ministeriöiden, maakuntien liittojen ja muiden sidosryhmien kanssa. MTK on ollut mukana valmisteluissa.  


Simo Tiainen

johtaja, maaseutu- ja aluepolitiikka, talous- ja sosiaalikomitea

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean jäsen

+358 20 413 2811

+358 40 553 3131

aiheet: aluekehittäminen