Takaisin Asiantuntijalausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi kiinteistönmuodostamislain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Lausunto

Asiantuntijalausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi kiinteistönmuodostamislain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

25.05.2021

Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta 

MTK kiittää mahdollisuudesta lausua esityksestä kiinteistönmuodostamislain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta ja esittää lausuntonaan seuraavaa.  

MTK kannattaa pääosin esitettyjä muutoksia. On tärkeää, että muutokset on laadittu asiakkaiden oikeusturvaa heikentämättä. Kirjallinen menettely on omiaan vähentämään toimituksista aiheutuvia kustannuksia. Kustannusvaikutuksella on asiallista kannustaa asioista sopimiseen.  

Esityksessä täsmennetään koron määräytymistä kaivoslaissa, laissa liikennejärjestelmästä ja maanteistä sekä ratalaissa. Säännöksiä esitetään tarkistettavaksi siten, että korvaukselle määrättävän kuuden prosentin vuotuisen koron laskenta-ajankohta täsmennetään kulloisenkin toimituksen lopettamisajankohdaksi tai haltuunottohetkeksi. 

MTK on lunastuslain uudistuksen yhteydessä ja monissa muissakin yhteyksissä esittänyt, että koronmaksuvelvollisuuden tulisi aina alkaa siitä hetkestä, kun alue on asetettu tosiasialliseen käyttökieltoon. Käytännössä omaisuus saattaa olla pitkiäkin aikoja käyttökiellossa ennen lopullista haltuunottoa tai toimitusta. Toimituskunnalla tulisi olla harkintavaltaa koron määräytymishetken suhteen niissä tilanteissa, missä omistaja ei ole sanotun hankkeen tai siihen liittyvän käytönrajoituksen takia tosiasiallisesti voinut käyttää omaisuuttaan hyödykseen. Suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tulisi voida arvioida ovatko maankäytön rajoitukset sekä korvauksien saamiseen kulunut aika suhteettomalla tavalla vaikuttaneet kiinteistön omistajan asemaan. Nyt tällaista harkinnanmahdollisuutta ei ole ja se tulisi lakeihin lisätä. 

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry


Leena Kristeri

johtava juristi

+358 40 507 4088

aiheet: lausunto