Takaisin Edunvalvonnan tekijät: Kestävän metsätalouden ilosanomaa Brysseliin

Artikkeli – Jäsenyys

Edunvalvonnan tekijät: Kestävän metsätalouden ilosanomaa Brysseliin

21.02.2024

Uudessa artikkelisarjassa esitellään MTK:n edunvalvonnan työtä sen tekijöiden kautta. Sarjan aloittaa kansainvälisten metsäasioiden asiantuntija Maria Pohjala.

Maria Pohjala MTK:n toimistolla Helsingissä
Maria Pohjala MTK:n toimistolla Helsingissä

 Metsäalaa koskevassa EU-lainsäädännössä on viime aikoina riittänyt valvottavaa. Kun asioita on paljon pöydällä, tarvitaan sekä nopeaa reagointia että huolellista perehtymistä asioihin. Lakihankkeista on pystyttävä hahmottamaan olennainen suomalaisten metsänomistajien kannalta.  

Viesti on sanoitettava ja tuotava esille selkeästi ja oikea-aikaisesti. Mikäli näin ei tehdä, voivat metsänomistajien mahdollisuudet päättää metsiensä käytöstä kaventua merkittävästi nykyisestä. 

MTK:n metsälinjan kansainvälisten metsäasioiden asiantuntijana työskentelevän Maria Pohjalan tehtävänä on vaikuttaa metsiä koskevaan EU-päätöksentekoon Suomessa ja Brysselissä. Hänen tontilleen kuuluu myös globaali metsäpolitiikka, jota valmistellaan mm. YK:n puitteissa.  

Edunvalvoja vie metsänomistajien viestiä päätöksentekijöille: niin lakihankkeita valmistelevaan komissioon kuin myöhemmässä vaiheessa parlamenttiin ja neuvostoon, jossa jäsenmaat ovat edustettuina. Neuvostoon päätöksiin vaikutetaan ensisijaisesti vaikuttamalla Suomen hallituksen toimintaan, kantoihin ja tavoitteisiin. 

Työtänsä Pohjala tekee tiiviissä yhteistyössä MTK:n johdon, asiantuntijoiden sekä metsänhoitoyhdistysten kollegoiden ja sidosryhmien kanssa. 

Tärkeimpiä yhteistyökumppaneina Brysselissä ovat mm. maataloutta ja osuustoimintajärjestöjä edustava Copa-Cogeca, EU-metsänomistajia edustava CEPF, pohjoismaisten metsänomistajien NSF kuin myös muiden metsäisten maiden metsänomistajajärjestöt, valtioiden metsäorganisaatiot ja metsäteollisuus.   

 

Kokenut EU-metsävaikuttaja 
 

Ulkomaanmatkoja Brysseliin tai muualle Marialle tulee noin kerran kuussa. Brysselissä tavataan komission virkamiehiä, meppejä ja heidän avustajiaan suoraan sekä osallistutaan EU-kattojärjestöjen kokouksiin, joissa linjataan järjestöjen yhteisiä kantoja lakihankkeisiin. 

-Työssäni on tärkeää omata hyvät ihmissuhdetaidot ja täytyy tykätä esiintymisestä. Luonnollisesti tarvitaan myös osaamista ja kiinnostuneisuutta metsäasioihin ja EU-lainsäädäntöön. Tärkeää on myös kontaktiverkosto, Maria Pohjala kertoo. 
 

On tärkeää löytää lakiesityksistä suomalaisten metsänomistajien kannalta kriittisimmät ja tärkeimmät kohdat ja keskittyä vaikuttamaan niihin
 

Metsänhoitajan paperit omaavan Pohjalan työuraan mahtuu myös metsätoimittajan töitä Suomessa ja metsäviestijän sijaisuus MTK:ssa. Pohjala puhuu englannin lisäksi sujuvaa saksaa. 

Edunvalvontatyössä on Pohjalan mukaan keskeisintä löytää lakiesityksistä suomalaisten metsänomistajien kannalta kriittisimmät ja tärkeimmät kohdat ja keskittyä vaikuttamaan niihin.  

- MTK:n näkemyksiä ja esityksiä pallotellaan muiden asiantuntijoiden ja keskeisten sidosryhmien kanssa. Lakeja tarkastellaan metsänomistajien näkökulmasta ja tuotetaan taustatietoa omien argumenttien tueksi. Tärkeää on pystyä ehdottamaan vaihtoehtoisia esityksiä pelkän “ei:n” sanomisen sijaan, Pohjala kertoo.  

MTK:n kannat ja näkemykset kirjataan ylös virallisiksi lausunnoiksi ja kirjeiksi, joita toimitetaan EU-instituutioiden ja muiden päätöksentekijöiden käyttöön. Taustamateriaalia lähetetään, asioita kommentoidaan ja niistä keskustellaan päättäjien kanssa paljon myös epävirallisesti. Kantoja tuodaan esille myös medialle ja muille sidosryhmille.  

- Brysselissä on tärkeää ymmärtää päätöksenteon kiemurat. Oikea-aikaisessa vaikuttamisessa on oleellista ymmärtää päätöksenteon eri vaiheet, kehen vaikuttaa missäkin kohtaa, ja tuntea metsämonistajien tarpeet ja toiveet, Pohjala sanoo. 

Pohjala kokee työnsä merkityksellisenä, koska hän voi olla ajamassa yksityismetsänomistajien intressejä niin Suomessa kuin Brysselissä. Lisäpotkua tuo, kun metsäasiat tuntuvat olevan nyt vähän kaikkien huulilla.  

 

Pahimpia esityksiä saatu raiteilleen 
 

Nykyinen EU-komissio on ollut haastava metsäedunvalvonnan kannalta. MTK:n metsälobbareita on kyllä kuultu ja aktiivisuuden puutteesta ei etujärjestöä voi syyttää.  Näkemyksiämme on myös saatu vietyä läpi, mutta helppoa se ei ole ollut, sillä metsäasioita on katsottu pitkälti vain ympäristö- ja ilmastonäkökulmista.  

Esimerkkinä pitkäjänteistä ja vaikuttavasta EU-lainsäädäntöön vaikuttamisesta Pohjala mainitsee julkisuudessakin paljon esillä olleen EU:n ennallistamisasetuksen. 

-Olemme pystyneet vaikuttamaan asetukseen niin, että ennallistaminen painottuu Natura-alueille, hän sanoo.

 Hanskoja ei lyödä tiskiin oikeastaan missään vaiheessa 

Pohjala korostaa, että on tärkeää ymmärtää, että edunvalvonnassa voi vaikuttaa päätöksenteon monessa eri vaiheessa. Hanskoja ei lyödä tiskiin oikeastaan missään vaiheessa. 

-Vielä senkin jälkeen, kun EU on tehnyt päätöksensä voimme vielä vaikuttaa kansalliseen toimeenpanoon metsänomistajien eduksi. Tämä on tilanne ennallistamisessakin, Pohjala muistuttaa. 

MTK:n saavutuksista Pohjala kertoo, että myös uusiutuvan energian direktiivin ehdotusta Euroopan parlamentissa saatiin käännettyä siten, että metsäbiomassaa voidaan edelleen käyttää uusiutuvan energian tavoitteiden saavuttamiseen. 

EU:n kestävän rahoituksen luokittelukriteereissä (taksonomia) komissio on nyt ottanut aikalisän, ja kriteereitä ei metsätaloudelle ole luvassa tämän komission aikana.  

- MTK on korostanut, että erilaiset metsänhoitotoimet eri puolilla Eurooppaa on kyettävä ottamaan huomioon luokittelussa, Pohjala sanoo. 

Pohjala kertoo, että myös hiilisertifioinnissa on luotu edellytykset metsäalan markkinalähtöiselle hiilensidonnalle. 

 

Metsäkeskustelu tasapuolisemmaksi 
 

Ajat ovat sellaiset, että niin Brysselissä kuin Suomessakin käydään varsin ristiriitaista metsäkeskustelua.  Euroopan metsät painottuvat pohjoiseen ja se tuo meille omat haasteemme. Pohjoisiin oloihimme ja kestävän metsätalouden malliimme voi olla vaikea samaistua. Vaikka viime ajat ovat olleet haastavia, voi uusi komissio tuoda helpotusta. Sen työohjelmaan MTK on pyrkinyt jo pidemmän aikaa vaikuttamaan. 

Pohjala uskoo, ettei metsien painoarvo tule vähenemään tulevaisuudessakaan. Metsillä ja kestävällä metsätaloudella on tärkeä rooli paitsi taloudellisen toimeentulon lähteenä niin myös hiilensidonnassa ja luonnon monimuotoisuuden takaajana. 

-Uskon ja toivon, että metsäkeskustelu tulee kuitenkin tasapainottumaan. Ehkä tulevaisuudessa myös Brysselissä ymmärretään paremmin, että meidän pitää voida itse soveltaa meille tärkeitä metsänhoitotoimenpiteitä, Pohjala tuumii. 

 

Metsänomistajat EU-vaaliuurnille 
 

Maria Pohjala muistuttaa, että suomalainen metsänomistaja voi olla osaltaan vaikuttamassa EU-asioihin äänestämällä Euroopan parlamentin vaaleissa.  

-Uskon, että metsät nousevat keskustelunaiheeksi EU-vaalien alla ja tämä antaa mahdollisuuden ehdokkaille profiloitua niihin, hän sanoo. 

Euroopan parlamentin valta siihen millaiseksi EU:n metsäpolitiikka ja sitä koskeva sääntely kehittyy, on merkittävä.  MTK aikoo myös kouluttaa tulevia meppejä metsäasioissa.  

-Olisi hienoa, jos saataisiin valittua metsäasioista kiinnostuneita ja niihin valveutuneita meppejä. Yksittäinenkin meppi voi vaikuttaa asioihin merkittävästi vaikkapa saamalla lakisesitystä koordinoivan raportöörin roolin EU-parlamentissa. Mutta vaikka raportointivastuu ei nappaisi, meppien välisissä käytäväkeskusteluissa voi vaikuttaa jo paljon, metsälobbari pohtii. 


Teksti ja kuva: Klaus Hartikainen


aiheet: mtk, edunvalvonta, metsäedunvalvonta