null Itämeren norpan saaliskiintiö asetus alueellisen kiintiön nojalla 2021-2022

Lausunto

Itämeren norpan saaliskiintiö asetus alueellisen kiintiön nojalla 2021-2022

22.7.2021

Esitys Maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi Itämeren norpan metsästyksestä alueellisen kiintiön nojalla metsästysvuonna 2021—2022

Esityksen mukaan sallittaisiin vahinkoperusteisen metsästyksen ohella enintään 375 itämerennorpan ns. kannanhoidollinen metsästys Perämeren-Merenkurkun kannanhoitoalueella. Kiintiöesitys on sama kuin edellisvuonna.

Itämeren alueen laskentojen perusteella itämeren norpan kanta on pelkästään Perämeren-Merenkurkun kannanhoitoalueella yli 20 000 yksilöä. Luonnonvarakeskuksen mukaan Perämeren norppakanta on kasvanut keskimäärin noin viisi prosenttia vuodessa.

Metsästyskaudella 2020–2021 saalis oli yhteensä 65 itämeren norppaa (tilanne 10.6.2021). Koska metsästyskausi on vielä käynnissä, määrä tulee kasvamaan. Edellisen metsästyskauden 2019-2020 saalis oli 305 itämeren norppaa.

Liiallinen hylkeiden määrä aiheuttaa haittaa kalastukselle ja kalankasvatukselle. Luonnonvarakeskus on arvioinut, että kalatalouselinkeinolle koituvien vahinkojen nimellisarvo on viime vuosina ollut yhteensä n. 1,5–2 milj. euroa vuodessa.

Esitykseen sisältyy merkittävä muutos, jonka mukaan Itämeren norpan metsästykseen ei enää tarvittaisi Suomen riistakeskuksen myöntämää pyyntilupaa, vaan itämeren norppia voitaisiin metsästää metsästysaikana alueellisen kiintiön puitteissa eli ns. keskeytysmetsästyksenä. Tämä vähentää byrokratiaa ja tarjoaa metsästäjille paremmat mahdollisuudet pyyntiin lähdölle keliolosuhteiden niin salliessa.

MTK kannattaa siirtymistä keskeytysmetsästykseen myös itämeren norpan osalla. Toimintamallista on hyvät kokemukset esimerkiksi karhun ja hallin metsästyksessä.

Tulevalle metsästyskaudelle esitetään samaa kiintiötä kuin kuluvalla kaudella. MTK katsoo, että vahinkotilanne huomioiden kiintiön hallittua kasvattamista tulisi jatkaa, kuten edelliskaudellakin tehtiin.

Hylkeiden kannanhallinta on vaikeassa tilanteessa. Hallin ja Itämerennorpan metsästyksen volyymia tulisi lisätä edelleen huomattavasti. Hylkeet ja myös merimetsot aiheuttavat merkittäviä vahinkoja kalastajien ja kalankasvattajien elinkeinotoiminnalle. Suorien saalis- ja pyydysvahinkojen lisäksi hylkeet ovat paikallisesti tehneet perinteisen verkkokalastuksen kannattamattomaksi ja ammattikalastajat ovat joutuneet investoimaan kalliisiin hylkeen kestäviin pyydysmalleihin.

Kalastuselinkeinojen kannattavuus on heikentynyt hylkeistä aiheutuvien haittojen vuoksi merkittävästi, mikä näkyy myös elinkeinonharjoittajien lukumäärän jatkuvana laskuna.

MTK tukee esityksiä, joilla purettaisiin hyljetuotteiden kaupan kieltävää lainsäädäntöä EU:ssa. Tästä aiheutuvat haitat ovat kiistattomia koskien kalavaroja, kalastusta, metsästystä sekä metsästyskulttuuria. Nykyinen lainsäädäntö heikentää tarpeettomasti ja kestävän kehityksen periaatteiden vastaisesti hylkeiden saalisarvoa.

Helsingissä heinäkuun 15. päivänä 2021

MAA- JA METSÄTALOUSTUOTTAJAIN KESKUSLIITTO MTK R.Y.


Jyrki Wallin

toiminnanjohtaja

+35820 413 2307

+35850 522 5207

Timo Leskinen

kenttäjohtaja

Puukauppa, riistapolitiikka, maakuntaedunvalvonnan johtaminen

+358400 754 235

aiheet: lausunto