Takaisin Lausunto julkisten hankintojen kokonaisarkkitehtuurista

Lausunto

Lausunto julkisten hankintojen kokonaisarkkitehtuurista

03.11.2023

Valtiokonttori

MTK ry kiittää mahdollisuudesta lausua, ja toteaa lausuntonaan seuraavaa:Yleisesti


Julkiset hankinnat ovat vuosiarvoltaan valtava euromääräinen kokonaisuus. Hankinnoilla on merkitystä aluetaloudellisesti, ja ne koskettavat sekä pieniä että isoja toimijoita. Verrattain pieni julkinen hankinta saattaa olla pienen yrityksen koko vuoden isoin tilaus. Kaikissa julkisissa hankinnoissa tavoitellaan kustannussäästöjä, mikä on ymmärrettävää, mutta kustannussäästöjä ei tule tehdä esimerkiksi ruuan tai energian kotimaisuusasteesta tinkimällä, on muistettava myös julkisten hankintojen valtava, aluetaloudellinen ja elinvoimavaikutus. Julkisia hankintoja ja esimerkiksi hankinta-arkkitehtuuria kehitettäessä on huomioitava kaikkien osallisten tasaveroinen mukana pitäminen, myös pienten yksiköiden. MTK suhtautuu myönteisesti hankintojen kehittämiseen. Kerättävän datan tulee olla avoimesti kaikkien hyödynnettävissä, tietoturva-asiat ja yksityisyyden suoja huomioiden. Myönteisenä MTK ry näkee myös hankintoihin liittyvän vuorovaikutuksen ja viestinnän kehittämisen, avoimen markkinavuoropuhelun ja hankintakohtaisesti tulevista hankinnoista viestimiseen mahdollisimman laajalle tarjoajajoukolle.Huomioita


2.3.2.7. Hankintasanomat
Pienillä toimijoilla on rajalliset resurssit, osaamista ja aikaa ottaa käyttöön erilaisia standardisoituja viestintämenetelmiä. Jos standardisoituja hankintasanomia harkitaan käyttöönotettavaksi, on huomioitava, miten kaikki toimijat saadaan edelleen pidettyä hankinnoissa mukana. Pelkkä oikeellisen hankintasanoman käyttö ei saa mennä hyvän ja tarkoitukseen sopivan hankittavan tuotteen tai palvelun edelle, eikä tasapäistävällä byrokratialla saa rajata pois muutoin hyviä ja aluetaloudellisesti merkittäviä toimijoita hankinnoista. Hankittavan tuotteen tai palvelun laatuun tai sopivuuteen viestintäväline ei vaikuta, joten se ei saa olla hankintaan osallistumisen kynnys.

Tietoon liittyvät arkkitehtuuriperiaatteet
Tietoon liittyvien arkkitehtuuriperiaatteiden osalta todetaan sivulla 20, että ”Tietojen käsittely ja taltiointi suunnitellaan ja toteutetaan siten, että hankintatieto voidaan julkaista avoimena datana”. Datan tai tietojen julkaisussa on ehdottomasti huomioitava se, ettei datan tai tietojen julkaiseminen heikennä kilpailutukseen osallistuneiden alkutuottajien neuvotteluvoimaa markkinoilla. Kansallisen hankintatietovarannon suunnittelussa on myös huomioitava se, ettei kilpailijoilla tule olla pääsyä yritysten sensitiivisiin tietoihin, kuten hintatietoihin.

Tietojärjestelmien kehittäminen
Luonnoksessa kuvattujen tietojärjestelmien kehittäminen, tarvittavan osaamisen hankkiminen ja hankintojen yhtenäistäminen tullee olemaan iso ja kallis projekti. Projektiin tarvittava rahoitus ei saa olla pois julkisia hankintoja tekevien toimijoiden hankintabudjeteista tai henkilötyövuosista. Projektin kehittäminen ei saa vaikuttaa negatiivisesti hankintojen laatuun.

Pienhankinnat
Kuntien elintarvikehankinnoissa on mukana pienhankintoja, jotka eivät ylitä kansallista kynnysarvoa. Nämä pienhankinnat ovat tyypillisesti esimerkiksi erikoistuotteita, joilla saadaan paikallista väriä tai vaikkapa ruokavuoden sesonkeja huomioitua ruokalistoilla. Pienhankinnat ovat euromääräisesti verrattain pieniä, mutta usein toimittajalle, esimerkiksi pienet elintarvikealan yritykset, tärkeitä tilauksia. Usein elintarvikkeisiin liittyvät pienhankinnat myös mahdollistavat lähiruuan tarjoamisen julkisissa keittiöissä. MTK ry näkee erittäin tärkeänä, että erityisesti edellä kuvatun kaltaiset pienhankinnat pysyvät hankintateknisesti notkeina ja joustavina.


Lopuksi


MTK ry näkee kuitenkin luonnoksessa esitetyn kokonaisarkkitehtuurikuvauksen kaltaisen kehitystyön ja tiedolla johtamisen hyvänä ja kannatettavana tavoitteena. Luonnoksessa on hyvin kuvattu esimerkiksi salassa pidettävien tietojen turvallisen käsittelyn ja avoimuuden välistä ristiriitaa. Tietoja ei kuitenkaan ole yksinkertaisin toimenpitein yhdistettävissä. Toteutuuko hanke nykyisten järjestelmien integraatiolla vai vaatiiko uuden järjestelmän rakentamista tai hankkimista? Hankkeen hyödyt, todellinen tarvittava työmäärä sekä rahalliset resurssit on arvioitava realistisesti ja sitten varmistettava riittävä rahoitus. On arvioitava rehellisesti myös, mitä raha- ja henkilöresurssitarpeita hankkeesta aiheutuu yksittäisille organisaatioille tai hankintojen tekijöille tai hankintojen tarjoajille. MTK korostaa, että hankinnat tai hankintaosaaminen eivät saa keskittyä vain suurille toimijoille tai alueellisiin keskuksiin. Huomioitavaa on myös, että tietoarkkitehtuuriin tarpeisiin vastaavia tietojärjestelmiä tulee olla riittävän laajapohjaisesti, eikä tietoarkkitehtuurin tule pakottaa hankkijan tai hankintoihin vastaavan asiakkuutta tiettyyn, monopoliasemassa toimivaan tietojärjestelmään.

Helsingissä, 3.11.2023

Heidi Siivonen
ruokamarkkina-asiantuntija

Jussi Martikainen
viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja