Takaisin Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi vuodelta 2022 maksettavista lypsylehmä-, nauta-, uuhi- ja kuttupalkkioista, teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkioista sekä peltokasvipalkkioista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Lausunto

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi vuodelta 2022 maksettavista lypsylehmä-, nauta-, uuhi- ja kuttupalkkioista, teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkioista sekä peltokasvipalkkioista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

25.10.2022

Maa- ja metsätalousministeriö

MTK kiittää mahdollisuudesta lausua asetusluonnoksesta ja esittää lausuntonaan kohteliaimmin seuraavaa.

Pykälässä seitsemän lypsylehmäpalkkion maksaminen todetaan, että ensimmäinen erä maksetaan niiden eläinmäärien perusteella, jotka ovat kertyneet tuenmääräytymisvuonna 1 päivästä huhtikuuta 15 päivään syyskuuta. Samat maksuperusteet koskevat myös nautapalkkioita. MTK muistuttaa, että tuottajajärjestö olisi halunnut säilyttää hyvin toimivan eläinpalkkiojärjestelmän ilman muutoksia myös vuonna 2022. Muutoksien teko yhdeksi vuodeksi on aiheuttanut kohtuuttomasti epäselvyyttä viljelijöille. Kohtuutonta on myös se, että tässä kustannuskriisitilanteessa eläinpalkkiojärjestelmään tehdyt muutokset pienentävät ensimmäistä maksuerää.

Muistiossa todetaan, että palkkion ensimmäinen erä, noin 40 %, on tarkoitus maksaa joulukuussa. MTK painottaa, että ensimmäinen erä tulee saada joulukuussa maksuun. 40 % on huomattavasti totuttua pienempi ja etenkin vallitsevassa kustannuskriisitilanteessa vaikeuttaa tilojen kassanhallintaa, kun useat laskut on järjestelty totutun maksatusaikataulun rytmiä mukailemaan. Ensimmäisen erän suuruudeksi on kerrottu ennakkoon noin 40 %. Tuottajien näkökulmasta tarkat summat tulisi saada tietoon mahdollisimman pian ennen maksatuksia. MTK painottaa, että tukien määrärahat tulee käyttää enimmäismäärärahan mukaisesti. MTK kiittää siitä, että muistiossa tuodaan hyvin esiin, kuinka tuottajat ovat rakentaneet omat sitoumuksensa ja kokonaistaloutensa totutun aikataulun varaan.

MTK kiittää myös seuraavista muistiossa esiin nostetuista huomioista: ”tuottajat eivät ole voineet muutoksia ennakoida riittävän ajoissa”, ”tuotantoon sidotuilla tuilla on merkittävä vaikutus maksuvalmiuteen” ja ”Ukrainan kriisi on syventänyt kotieläintilojen kannattavuusongelmia entisestään”. Muistiossa tiivistetäänkin ansiokkaasti: ”Eläinpalkkioilla on erittäin suuri merkitys eläinten kasvattajien tulonmuodostuksessa, jolle tukimaksujen ajoitus ja mitoitus ovat kriittisen tärkeitä”. Näihin muistiossa esiin nostettuihin huomioihin vedoten MTK painottaa edelleen totutusta maksatusaikataulusta ja mitoituksesta kiinnipitämisen tärkeyttä.

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Marjukka Mattio
maitoasiamies

Saara Patama
asiamies


aiheet: mtk, lausunto