null sitys maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi ravintohoukuttimen käytön kieltämisestä vesilintujen metsästyksessä metsästysvuosina 2021–2024

Lausunto

sitys maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi ravintohoukuttimen käytön kieltämisestä vesilintujen metsästyksessä metsästysvuosina 2021–2024

15.6.2021

Maa- ja metsätalousministeriö

Asetusluonnoksen mukaan kiellettäisiin vesilintujen metsästyksessä ravintohoukuttimen hyödyntäminen kolmen vuoden määräajaksi. Vesilintujen metsästyksessä olisi kiellettyä käyttää viljanjyviä tai mitä tahansa ihmisen perustamaa houkutinta, joka perustuu vesilintujen käyttämään ravintoon, jos tarkoituksena on vesilintujen houkuttelu sen avulla pyyntitarkoituksessa.  

Maa- ja metsätalousministeriön tarkoituksena on asetuksen avulla varmistaa, että vesilintujen metsästystä harjoitetaan kestävän käytön periaatteella, vesilintujen metsästys ei vaaranna kantoja, vesilintujen kantojen taantuma pysähtyy ja kannat kääntyvät nousuun. 

Esityksessä on perusteltu selkeä tarve vesilintujen ruokinnan ja joissakin tapauksissa kohtuuttomiksi muodostuneiden saalismäärien rajoittamiseen. MTK katsoo, että lainsäädännön keinon tilanteeseen on tarpeen puuttua.

MTK ei kuitenkaan katso ruokinnan täyskieltoa tarkoituksenmukaiseksi ratkaisuksi. Esitetyt tavoitteet ovat saavutettavissa myös ruokinnan määrää rajoittamalla. Suurin kerrallaan sallittu tarjolla olevan viljan määrä olisi helppo määritellä ja valvoa. Määrärajoitteen voi asettaa niin alas, että asetusluonnoksella haettavat tavoitteet varmasti saavutetaan.     

Jos pelkkä ruokinnan rajoittamien ei ole riittävä toimenpide saalismäärien vähentämisessä tulisi harkita asetuksella säädettävää suurimman sallitun päiväkohtaisen vesilintusaaliin määrää. 

Ruokinnan täyskielto estäisi lintujen houkuttelun kauemmas asutuksesta ja varsinkin rannoilla sijaitsevista kesänviettopaikoista. Tämä on selkeä turvallisuuskysymys ja täyskielto veisi metsästysturvallisuuden kehitystä väärään suuntaan. On huomattava, että vesilintujen metsästysolosuhteet kesäasutuksen suhteen vaihtelevat merkittävästi eri puolilla Suomea.  

MTK tukee esitystä, jonka mukaan vesilintujen metsästystä ei rajoiteta tavanomaisessa viljan tai muun kasvin tuotannossa olevilla pelloilla. On välttämätöntä, että viljelijöillä on mahdollisuus reagoida vahinkotilanteisiin sekä tehdä vahinkojen ennakkotorjuntaa. Samaa periaatetta tulee soveltaa kaikissa ruokintaa säätelevissä toimintamallien vaihtoehdoissa. 

Täydellistä ruokintakieltoa esitettään voimaantulevaksi jo reilun kahden kuukauden kuluttua. Esityksen aikataulu on kohtuuton metsästyksen harrastajia ja varsinkin metsästysmatkailua tarjoavien yritysten suhteen. Metsästysmatkailussa on tehty yrityskohtaisesti merkittäviä investointeja varsinkin ensi syksyyn liittyen, mutta myös pidemmälle aikajaksolle. Ruokintaan liittyvien muutosten toimeenpanossa tarvitaan vähintäänkin vuosien mittainen siirtymäaika yritystoimintaa koskien. On huomattava, että täydellinen houkutteluruokinnan kielto vie edellytykset ainakin vesilintujen osalta tältä yritystoiminnalta jatkossa.  

Olisi erittäin huonoa hallintoa säätää ennestään sallitun toiminnan täydellisesti kieltävä asetus siten, että asetus tulee voimaan alle kahdessa kuukaudessa. Säädösmuutosta on mahdotonta saada ajoissa yritysten ja 300 000 metsästäjän tietoon. 

Perusteluissa esille nostettu kysymys houkutteluruokinnan hyväksyttävyydestä ja vastuullisuudesta on laajempi asia kuin pelkästään vesilintuja koskeva. Katsomme, että selkeästi säädelty houkutteluruokinta metsästyksen yhteydessä on hyväksyttävää niin vesilinnuilla, sepelkyyhkyillä, villisioilla kuin valkohäntäpeuroillakin. Erityisesti metsästyksen eettistä näkökulmaa pohdittaessa on vaikea perustella, että osalle riistalajeja houkutteluruokinta voisi olla sopivaa ja osalle sopimatonta. 

Vesilinnut edustavat riistaruokinnan ongelmista vain pientä osaa. Täysin rajoittamattoman riistaruokinnan kentässä erityisesti pienten hirvieläinten ruokinta tarvitsee kiireesti pelisääntöjä ja säätelyä. MTK esittää, että käynnistetään laajempi riistan ruokintaa säätelevän lainsäädännön valmistelu, jossa vesilinnut olisivat yksi osa tätä kokonaisuutta.  

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry


Jyrki Wallin

toiminnanjohtaja

+35820 413 2307

+35850 522 5207

Timo Leskinen

kenttäjohtaja

Puukauppa, riistapolitiikka, maakuntaedunvalvonnan johtaminen

+358400 754 235

aiheet: lausunto