Takaisin HE 154/2022 Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2023

Lausunto

HE 154/2022 Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2023

28.09.2022

Eduskunnan valtionvarainvaliokunta/maatalousjaosto

Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta

Talousarvioesityksessä luonnonvaratalouden ja samalla myös metsätalouden tavoitteissa  korostuvat huoltovarmuus, biomassojen tuotannon omavaraisuus, uusiutumattomien  luonnonvarojen ja energialähteiden korvaaminen uusiutuvilla, yritystoiminnan kehittäminen,  luonnonvarojen kestävä käyttö ja monimuotoisuus sekä ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen  sopeutuminen.

Valtiovallan panostuksilla metsien kestävään hoitoon ja käyttöön, ml. monimuotoisuuden  turvaamien, edistetään kaikkia yllä mainittuja tavoitteita. 
 

30.40.44 Tuki puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen

Puuntuotannon kestävyyteen esitetään 47,497 milj. euron määrärahaa. Määrärahalla  edistetään metsien kestävää hoitoa ja käyttöä myöntämällä tukea yksityismetsissä tehtäviin  metsänhoito- ja perusparannustöihin. Tuella on ollut myös vipuvaikutus eli tuki on lisännyt  metsänomistajien omia investointeja metsien hoitoon.

MTK:n näkemyksen mukaan hallituksen esitys mahdollistaa puuntuotannon kestävyyden  turvaamisen. Haaste ei tällä hetkellä ole niinkään rahoituksessa, vaan siinä, miten metsäalan organisaatiot ja metsänomistajat saadaan aktivoitumaan kannustejärjestelmän  käytössä. Vaikka tänä vuonna rahoitusta jäänee käyttämättä, on ensi vuodelle työmääriä  pystyttävä lisäämään. Tämä varmistaa mm. metsien tulevaisuuden kasvun ja metsäenergian  saatavuuden tässä kriisitilanteessa.

Olennaista on turvata sujuva siirtymä valmisteltuun uuteen metsätalouden kannustejärjestelmään (METKA). 
 

30.40.45 Metsäluonnon hoidon edistäminen

Momentille osoitetaan 17,5 milj. euroa. Määrärahalla edistetään metsien monimuotoisuuden 
turvaamista ja toteutetaan METSO- ja HELMI-ohjelmien toimenpiteitä. MTK on tyytyväinen, että metsien vapaaehtoiseen suojeluun osoitetun määrärahan tasoa  nostetaan. METSO-ohjelman mukaan metsätalouden ympäristötuella ja  luonnonhoitohankkeilla on tavoitteena turvata monimuotoisuutta 82 000 hehtaarilla vuoteen  2025 mennessä. Metsänomistajat ovat tarjonneet ohjelmaan enemmän kohteita kuin  aiemmin käytettävissä olleilla määrärahoilla on ollut mahdollisuus perustaa. Ohjelman toteutuksessa on jääty jälkeen ohjelmalle asetetuista tavoitteista. Esitetyllä  määrärahatasolla ohjelmalle asetetut tavoitteet on mahdollista saavuttaa, mikäli taso säilyy  myös tulevina vuosina. Samalla on varmistettava, että kohteiden valmisteluun ja ohjelman  hallinnointiin metsäkeskuksessa on riittävät resurssit.

30.49.47 Tuki joutoalueiden metsitykseen

Momentille myönnetään 5,4 milj. euroa. Määrärahaa saa käyttää metsityksen tukemisen  määräaikaisen lain (1114/2020) nojalla myönnettävien tukien maksamiseen. Tavoitteena on  metsittää 3000 hehtaaria joutoalueita.

Hankkeiden hyväksyntä ja maksatukset käynnistyivät vuonna 2021 hitaasti, joten  käytettävissä olevat määrärahat riittänevät tulevalle vuodelle asetetun tavoitteen  saavuttamiseen. Laki joutoalueiden metsittämisestä on määräaikainen ja päättyy vuoden  2023 lopussa. Potentiaalisia metsitettäviä alueita on kuitenkin edelleen yli 100 000  hehtaaria. Mikäli metsitystuki jatkuu, tulee kohteitten rajausta selkiyttää – nykyisellään  tukihakemuksista hylätään merkittävä osa. Kohderajaukset eivät välttämättä ole tavoitellun  ilmastohyödyn ja puuntuotantopotentiaalin tehokkaan hyödyntämisen kannalta  tarkoituksenmukaiset.
 

Tieverkkojen kunnossapito/LVM:n hallinnonala

Lisäksi MTK haluaa korostaa, että metsäsektorille perusväylänpidon rahoitus on tärkeää.  Väylärakentamisen määrärahat eivät kuitakaan ota riittävästi huomioon tienpidon voimakkaasti noussutta kustannustasoa. Esitetyllä rahoituksella tiestön korjausvelka jatkaa  kasvuaan. Myös metsä- ja ruokatalouden kuljetusten kannalta tärkeän, vähemmän  liikennöidyn tieverkon pitäminen liikennöitävässä kunnossa on tärkeää. 

Lea Jylhä
Metsäasiantuntija
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry