Takaisin Lausunto hallituksen esityksestä laeiksi eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetun lain muuttamisesta sekä yliopistolain 7 ja 37 §:n muuttamisesta

Lausunto

Lausunto hallituksen esityksestä laeiksi eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetun lain muuttamisesta sekä yliopistolain 7 ja 37 §:n muuttamisesta

11.01.2023

Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry kiittää mahdollisuudesta lausua hallituksen esityksestä laeiksi eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetun lain muuttamisesta sekä yliopistolain 7 ja 37 §:n muuttamisesta.

Esityksen tavoitteena on uudistaa erikoiseläinlääkärikoulutusta niin, ettei se olisi jatkossa tutkintoon johtavaa koulutusta, vaan yliopistotutkinnon jälkeistä ammatillista jatkokoulutusta. Muutoksella siirrettäisiin koulutukseen liittyvä yleinen ohjausvastuu opetus- ja kulttuuriministeriöltä maa- ja metsätalousministeriölle sekä vahvistettaisiin yliopistojen roolia koulutuksen sisällöllisessä ja laadullisessa ohjauksessa.

Erikoiseläinlääkärikoulutus on pitkälti luonteeltaan ja toteutustavaltaan työssäoloaikana tarjottavaa työelämän tarpeista lähtevää erikoistumista. MTK katsoo, ettei ole välttämätöntä säätää erikoiseläinlääkärikoulutuksesta tutkintoon johtavana koulutuksena. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla on vastuu eläinlääkintähuoltojärjestelmästä ja sen määrärahoista erikoistumiskoulutusta jo rahoitetaan. MTK näkee, että olisi tarkoituksenmukaista siirtää erikoiseläinlääkärikoulutus maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalle, kuten hallituksen esityksessä on ehdotettu.

Uusiksi erikoiseläinlääkäritarpeeksi on tunnistettu eläinten hyvinvointia ja eläinsuojeluvalvontaa koskevan osaamisen vahvistaminen esimerkiksi virkaeläinlääkärin tehtävissä toimivilla johtuen eläinten hyvinvointia koskevan lainsäädännön uudistamisesta ja toisaalta eläinsuojelutapausten monimutkaistumisesta sekä yleiseläinlääketieteen osaamisen vahvistaminen kunnaneläinlääkärin tehtävissä. Tavoitteena olisi parantaa eläinlääkäreiden erikoistumiskoulutuksen työelämävastaavuutta, helpottaa koulutuksen sisällöllistä kehittämistä sekä tiivistää koulutuksen yhteyttä palvelujärjestelmään ja ympäristöterveydenhuollon viranomaistehtäviin. Tätä kautta pyrkimyksenä on edistää laadukkaiden eläinlääkäripalveluiden tuottamista sekä lisätä erityisosaamista muissakin tehtävissä kuten eläinten terveyden sekä elintarvike- ja ympäristöhygienian valvonnassa.

MTK kannattaakin tavoitetta ja näkee, että tällä vahvistetaan osaltaan eläinlääkäreiden riittävyyttä ja saatavuutta alueellisesti. MTK kannattaa nyt lausunnolla olevaa hallituksen esitystä ja yliopistolain siihen viittaavien pykälien muuttamista.

Leena Suojala
Asiantuntija

MAA- JA METSÄTALOUSTUOTTAJAIN KESKUSLIITTO MTK RY