Takaisin Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi energiatuen myöntämisen yleisistä ehdoista vuosina 2023-2027

Lausunto

Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi energiatuen myöntämisen yleisistä ehdoista vuosina 2023-2027

25.01.2023

Työ- ja elinkeinoministeriö

MTK kiittää mahdollisuudesta lausua asiasta luonnos valtioneuvoston asetukseksi energiatuen myöntämisen yleisistä ehdoista vuosina 2023-2027. MTK katsoo, että asetusluonnoksessa tuettaviksi toimiksi valitut asiat ovat keskeisiä Suomen vihreän siirtymän toteutuksessa. 

Asetusluonnoksen 5§ Tuettavat hankkeet kohdassa vähimmäisinvestointikustannusten rajaa ehdotetaan nostettavaksi 10 000 € tasolta 50 000 € tasolle. MTK:n näkemyksen mukaan investointikustannusten rajan nosto vaikuttaisi keskeisesti PK-yritysten mahdollisuuksiin investoida uusiutuvaan energiaan ja muihin energiatuen mahdollistamiin asioihin. Tämä heijastuisi negatiivisesti Suomen valtiota koskevien ilmastotavoitteiden saavuttamiseen erityisesti taakanjakosektoria koskien. Taakanjakosektoria koskevat ilmastotavoitteet ovat vaikeammin saavutettavissa kuin päästökauppasektoria koskevat ilmastotavoitteet. Tästä näkökulmasta esitettyä muutosta ei voi pitää perusteltuna. MTK esittää, että investointikustannusten rajaa nostettaisiin enintään 20 000€ tasolle. 

Asetusluonnoksen 5§:ssä rajattaisiin polttoon perustuvat lämmöntuotantohankkeet tuettavien kohteiden ulkopuolelle. Muutos heijastuisi negatiivisesti Suomen valtiota koskevien ilmastotavoitteiden saavuttamiseen erityisesti taakanjakosektoria koskien. Taakanjakosektoria koskevat ilmastotavoitteet ovat vaikeammin saavutettavissa kuin päästökauppasektoria koskevat ilmastotavoitteet. Tästä näkökulmasta esitettyä muutosta ei voi pitää perusteltuna. MTK esittää, että polttoon perustuvat lämmöntuotantohankkeet olisivat jatkossakin tuettavien kohteiden joukossa. 

MTK pitää erittäin tärkeänä, että energiatuki on myönnettävissä yritysmuotoneutraalisti. 

Yllä mainitut asiat huomioiden MTK:lla ei ole muilta osin huomautettavaa luonnokseen valtioneuvoston asetukseksi energiatuen myöntämisen yleisistä ehdoista vuosina 2023-2027. 

Helsingissä 25.1.2023 

Anssi Kainulainen
energia-asiantuntija

Päivi Nerg 
Elinvoimajohtaja 

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry