Takaisin Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi eräiden Euroopan laajuisen liikenneverkon hankkeiden lupamenettelyistä ja muista hallinnollisista menettelyistä ja laiksi liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain muuttamiseks

Lausunto

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi eräiden Euroopan laajuisen liikenneverkon hankkeiden lupamenettelyistä ja muista hallinnollisista menettelyistä ja laiksi liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain muuttamiseks

07.09.2022

Liikenne- ja viestintäministeriö

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/9416/2022

MTK kiittää mahdollisuudesta lausua asiasta

MTK pitää hyvänä toimintamallia, jossa uusien tiehankkeiden yhteydessä tarvittavat toiminnallisen luokan muutokset tehdään tiesuunnitelman yhteydessä. Tällaisia ovat tyypillisesti uuden tien rakentamisen yhteydessä päätettävä toiminnallinen luokka ja uusien tieyhteyksien yhteydessä vanhojen tieyhteyksien toiminnallisen luokan muuttaminen. Erityisesti huomiota tulee kiinnittää alemman tieverkon ja yksityisteiden liittymisistä. Uusien tiehankkeiden elinkaari suunnittelusta toteutukseen voi olla nykyisessä rahoitustilanteessa haastavan pitkä, joten toiminnallisen luokan määrittely voi olla tarpeen myös uudestaan ennen toteutusta.

Laajamittainen toiminnallinen uudelleen luokittelu vaatisi merkittäviä resursseja viranomaisprosesseihin ja eri sidosryhmien alueellista laajaa osallistamista. Tällöin vaarana on, että rahoitus otettaisiin jo nykyisinkin heikoista perustienpidon tai kehittämishankkeiden määrärahoista.

MTK on myös huolissaan maanomistajan omaisuuden suojan turvaamisesta. Tiesuunnitelma toimii lunastuslupana tiehankkeissa, joten maanomistajien roolia tulee jatkossa korostaa nykyistä enemmin prosessin aikana. Maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksen yhteydessä todetut perustuslailliset ongelmat mm. katualueen ilmaisluovutuksen osalta ovat edelleen auki.

MTK pitää tärkeänä, että luokitusta tai siihen liittyvillä toimilla ei heikennetä laajan maaseudun tieverkoston maa- ja metsätalouden, matkailun, alueiden elinvoimaisuuden tai huoltovarmuuden kannalta tärkeiden yhteyksien kehittämistä ja ylläpitoa.

Helsingissä 7.9.2022

MAA- JA METSÄTALOUSTUOTTAJAIN KESKUSLIITTO MTK RY

Seppo Miettunen