Takaisin Luonnos valtioneuvoston asetukseksi maaseudun hanketoiminnan tukemisesta rahoituskaudella 2023-2027

Lausunto

Luonnos valtioneuvoston asetukseksi maaseudun hanketoiminnan tukemisesta rahoituskaudella 2023-2027

06.03.2023

Maa- ja metsätalousministeriö

MTK kiittää mahdollisuudesta lausua asiasta ja esittää lausuntonaan seuraavaa: 

 

Yleistä 


Hanketoiminnasta on Suomen EU-jäsenyyden aikana kehittynyt merkittävä paikallista osallisuutta, yhteistyötä sekä kokeilua ja innovaatioita edistävä maaseudun kehittämisen muoto. On tärkeää, että rahoituskauden 2023-2027 hanketoimintaan liittyvät järjestelmät saadaan nopeasti toimimaan, rahoitushaut avattua ja hankkeita koskevat päätökset tehtyä ajallaan. Viivästykset hallinnon puolelta aiheuttavat aina ongelmia toimijoiden piirissä. Hankepäätösten viivästyminen on erityinen ongelma lyhytkestoisissa hankkeissa ja olisikin mietittävä joustavampaa mallia hankkeiden elinkaarelle tilanteissa, joissa päätökset viivästyvät.  

Maaseudun hanketukiin liittyvä hallinto on edellisten ohjelmakausien aikana kehittynyt myönteisempään suuntaan. Vakioidut kertakorvaukset hankkeiden kustannuksissa ovat tästä esimerkki. Hallinnon yksinkertaistamista hanketoimijan näkökulmasta on kuitenkin edelleen pidettävä vahvana kehittämistavoitteena maaseudun hanketukien kokonaisuudessa.   

Maaseudun hanketoimintaa koskevista asioista on suurelta osin jo säädetty EU-tason CAP-lainsäädännössä sekä laissa maaseudun kehittämisen tukemisesta rahoituskaudella 2023-2027. MTK:lla ei ole merkittävää huomautettavaa lausunnolla olevaan asetusluonnokseen, mutta esittää seuraavat havainnot:  

 

Yksityiskohtaisia kommentteja 


§ 8:ssa säädetään vastikkeettoman työn hyväksymisestä hankkeen kustannuksiin. Vastikkeettoman työn arvona pidetään 20 euroa tunnilta työntekijää kohden sekä traktorilla tai muulla vastaavalla työkoneella 40 euroa käyttötunnilta. Näitä molempia, ja erityisesti traktorityön arvoa olisi tarpeen tarkistaa selvästi ylöspäin.  

§15:ssa säädetään koulutus- ja tiedonvälitystoimenpiteen tukemisen edellytyksistä.  Koulutus- ja tiedonvälityspalveluja tarjoavien yksiköiden henkilöstön pätevyyteen tulee kiinnittää erityistä huomiota.    

Ohjausryhmää koskevista asioista on säädetty 45-47 §:ssä. MTK toteaa, että mikäli ohjausryhmään nimetään jäseneksi yrittäjä, on hänelle maksettava tulonmenetystä vastaava kokouspalkkio ohjausryhmän kokouksiin osallistumisesta. 

Päivi Nerg
Elinvoimajohtaja       

Simo Tiainen 
Johtaja