Takaisin Lausunto luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi ilveksen metsästystä koskevaksi kiintiöksi

Lausunto

Lausunto luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi ilveksen metsästystä koskevaksi kiintiöksi

05.10.2022

Maa- ja metsätalousministeriö

Luonnonvarakeskus (Luke) arvioi, että Suomessa on ennen metsästyskautta 2022/2023 yli vuoden ikäisiä ilveksiä 2 150-2 405. Edellisvuoden vastaava kanta-arvio oli 2 155-2 280 yksilöä. Pääosassa maata ilveskanta pysyi ennallaan tai kasvu oli hyvin loivaa. Ilveskanta on kasvanut neljällä Suomen riistakeskuksen alueista: Etelä Hämeessä, Etelä Savossa, Pohjanmaalla ja Varsinais-Suomessa. Pentueiden määrä on edelliseen vuoteen verrattuna pienentynyt Kainuun ja Lapin poronhoitoalueen ulkopuolisilla alueilla, Pohjois Hämeessä ja Uudellamaalla. 

Ilveksen aiheuttamat kotieläinvahingot olivat vuonna 2021 noin 25 500 €. Edellisvuonna vahinkojen määrä oli 32 700 €. Vuoden 2022 kotieläinvahingot olivat 7.9.2022 mennessä noin 19 900 euroa.  

Asetuksessa esitetään asetuksen voimassaoloajalle kannanhoidollisen metsästyksen suurimmaksi salli-tuksi saalismääräksi 320 ilvesyksilöä muun Suomen kannanhoitoalueelle. Määrä on sama kuin edellisenä vuonna.  

MTK kannattaa esitettyä saaliskiintiötä.  

Ilveksen kannanhoidollisen metsästyksen jatkaminen on välttämätöntä. Kannan pitäminen kohtuullisena, ihmisarkuuden vahvistaminen, vahinkojen hallinta ovat keskeisiä kannanhoidollisen metsästyksen hyötyjä. MTK tukee ministeriön linjausta huomioida ilveskannan hoidossa tasavertaisesti ekologiset, taloudelliset ja sosiaaliset tekijät. 

MTK kiinnittää huomiota, ettei ilveskannan verotuksessa huomioida alueita, joissa valkohäntäpeuran ja metsäkauriin kannat ovat voimistuneet poikkeuksellisen suuriksi.  Ilveksellä on osaltaan pienten hirvieläinten kannanhallintaa edistävä vaikutus, mikä tulisi huomioida kaatolupien alueellisessa kohdentamisessa. 
 

Helsingissä lokakuun 5. päivänä 2022 


MAA- JA METSÄTALOUSTUOTTAJAIN KESKUSLIITTO MTK R.Y.  


Marko Mäki-Hakola
metsäjohtaja

Timo Leskinen 
kenttäjohtaja