Takaisin Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (Just Transition Fund, JTF) ohjelmaehdotus ja alueelliset siirtymäsuunnitelmat (VH/8737/2019-TEM-148)

Lausunto

Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (Just Transition Fund, JTF) ohjelmaehdotus ja alueelliset siirtymäsuunnitelmat (VH/8737/2019-TEM-148)

05.08.2022

Työ- ja elinkeinoministeriö

MTK kiittää mahdollisuudesta lausua oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) ohjelmaehdotuksesta. Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto on koheesiopolitiikan uusi rahoitusväline, jonka tarkoituksena on tukea alueita, joille ilmastoneutraaliuteen siirtyminen aiheuttaa vakavia sosioekonomisia haasteita. Suomessa JTF:n tavoitteena on vähintään puolittaa turpeen energiakäyttö vuoteen 2030 mennessä.

MTK muistuttaa, että aiemmat päätökset turpeen energiakäyttöön liittyen ovat johtaneet turvealan nopeaan ja hallitsemattomaan alasajoon. Huoltovarmuuden kannalta tilanne on kestämätön, sillä turpeen merkitys energiahuoltovarmuudessa on huomattavasti suurempi kuin turpeen osuus energiasta. Energiapoliittinen tilanne koko EU:ssa on muuttunut huomattavasti Venäjän käynnistämän hyökkäyssodan jälkeen. Turpeen energiakäytön väheneminen vie elinkeinon sadoilta turvealan yrittäjiltä Suomessa. Vuonna 2019 turvetoimialan tuotannon bruttoarvo oli puoli miljardia euroa. Alan suora työllisyys oli 1 400 henkilötyövuotta ja alan koko tuotantoketjun työllisyysvaikutus 2300 henkilötyövuotta. Alan luonteesta johtuen tilanteen vaikutukset ovat vahvasti paikallisia ja maakunnallisia. Tuotannon väheneminen vahvistaa työpaikkojen häviämistä alueellisesti, kun turpeen tuotannon työpaikkojen poistuminen vähentää kysyntää myös alueen palveluille ja heikentää julkisten palveluiden rahoituspohjaa. JTF-ohjelmalla on edistettävä maan eri osien tasapainoista kehitystä, toimenpiteitä on kohdistettava erityisesti niille alueille, jotka kärsivät tilanteesta eniten. Turvealan yrittäjille ja myös maanomistajille kyse on oikeudenmukaisesta siirtymästä hiilineutraaliin yhteiskuntaan. On tärkeää, että oikeudenmukaisen siirtymän rahaston avulla kyetään aidosti helpottamaan elinkeinonsa menettäneiden maaseudun yrittäjien asemaa.

MTK muistuttaa myös, että alueelliset ohjelmat on laadittu yhdessä maakuntaliittojen ja elyjen kanssa ennen Venäjän käynnistämää hyökkäyssotaa Ukrainaan. Nykyisessä tilanteessa ohjelmien painotusta ja niiden välisiä suhteita olisi tarpeen tarkastella uudelleen erityisesti huoltovarmuuden näkökulmasta. Erityisesti olisi tarvetta korostaa myös itäisen Suomen säilymistä toimintakykyisenä uudessa tilanteessa.

JTF:n toimenpiteitä on erityisesti kohdennettava turvesektorin yrittäjien ja turvesektoreiden muiden toimijoiden uuden osaamisen, uusien valmiuksien ja uuden liiketoiminnan kehittämiseen. Yrittäjyyden ja uusien elinkeinojen kehittämistä on nostettava vahvemmin esille Suomen JTF-ohjelmaehdotuksessa. MTK tukee sitä, että erityisenä kohderyhmänä ovat turvesektorilta työttömiksi jääneet tai työttömyysuhanalaiset nuoret.

Turpeen energiakäyttöä koskevat ratkaisut eivät saa vaarantaa kuivike- ja kasvuturpeen saatavuutta Suomessa. Kuiviketurpeen loppumisella olisi monia haitallisia seurauksia, jotka vaarantaisivat eläinten hyvinvointia kotieläintuotannossa sekä kotimaista puutarhatuotantoa ja havupuiden taimituotantoa. On myös tärkeää, että Suomen JTF-ohjelmassa panostetaan riittävästi uusiin innovaatioihin turpeen korvaamiseksi muilla ratkaisuilla. Erityisen tärkeitä ovat kuitenkin riittävät panostukset turpeen uusiin innovatiivisiin käyttömuotoihin. Suomella on paljon mahdollisuuksia kehittää turpeesta uusia lisäarvotuotteita. JTF:n toimenpiteillä on kannustettava ja edistettävä tällaista kehitystä.

MTK pitää hyvänä sitä, että JTF ohjelman toimenpiteillä edistetään myös uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden uusia ratkaisuja, asiaan liittyvää tutkimus- ja kehitystoimintaa sekä PK-yritysten bio- ja kiertotalouskonsepteja. Suomen maaseutualueiden luontaisia bioenergiahankkeita on edistettävä myös JTF-ohjelman toimenpiteillä.

MTK aikoo seurata ja haluaa myös osallistua turvetuotannosta poistuvien soiden ennallistamiseen sekä näihin liittyvien selvitys- ja pilotointihankkeisiin. Maanomistajille suuri kysymys on mm. alueiden jälkikäytön edellytykset ja mahdollisuudet.


Päivi Nerg
Elinvoimajohtaja

Simo Tiainen
Johtaja


aiheet: mtk, lausunto, jtf