Takaisin Lausunto kaivosveron toteuttamista arvioivan työryhmän arviomuistiosta

Lausunto

Lausunto kaivosveron toteuttamista arvioivan työryhmän arviomuistiosta

05.08.2022

Valtiovarainministeriö

Lausuntonaan Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry esittää seuraavaa:


Pääministeri Sanna Marinin hallituksen hallitusohjelman mukaan selvitetään mahdollisuutta ottaa käyttöön erillinen kaivosvero, jotta maaperän kaivannaisista saadaan yhteiskunnalle kohtuullinen korvaus.

Hallitus teki vuoden 2022 talousarvioneuvotteluissa linjauksen, että Suomessa otetaan vuonna 2023 käyttöön kaivosvero. Kaivosveron tavoiteltu verotuotto on 25 miljoonaa euroa vuodessa. Verotuotosta 60 prosenttia ohjataan kaivosten sijaintikunnille ja 40 prosenttia valtiolle.


1. Rojaltityyppinen vero on selkein


MTK katsoo, että mikäli kaivosvero säädetään, olisi rojaltityyppinen vero selkein tapa toteuttaa hallituksen tavoite tuottaa yhteiskunnalle kohtuullinen korvaus kaivosmineraalien käytöstä.  Silloin myös veron taso olisi ennustettava sekä yritykselle että veronsaajalle. Muut kaivosveron toteuttamismallit olisivat liian monimutkaisia ja raskaita.  Erityisesti näin on, kun niiden aiheuttama hallinnollinen taakka ja toimeenpanon kustannus suhteutetaan veron vuotuiseen tuottoon.

Veropohja tulisi määrittää louhitun ja hyödynnetyn malmin perusteella. Veron tulisi kohdistua pelkästään metallimalmien käyttöön, ei muihin maa- tai kiviaineksiin. Maataloustuottajien  kustannustaso  on noussut mm. energian ja lannoitteiden hintojen nousun takia jo nyt, eikä kaivosverolla saisi aiheuttaa lannoitteiden hinnoille lisää nousupainetta heikentäen mm. huoltovarmuuttamme.


2. Kaivoksista aiheutuvaa haittaa kompensoitava kunnille


MTK katsoo myös, että kaivoksista aiheutuu kaivospaikkakunnille kustannuksia, mikä perusteella osa veron tuotosta on syytä ohjata suoraan juuri kunnille. Olisi myös perusteltua, että kuntien osuus olisi nyt esitettyä suurempi.

Mietinnössä on nostettu esille, suosiiko kaivosvero tai rojalti liikaa joitain paikkakuntia. On kuitenkin huomioitava, että kaivostoiminnan kaikki vaikutukset, myös negatiiviset, kohdistuvat nimenomaan kaivosten toiminta-alueiden paikkakuntiin.


3. Yhteisöverokantaa ei saa kiristää


MTK toteaa lopuksi, että kaivosveroa ei tule toteuttaa kaikille kaivostoimintaa harjoittaville verovelvollisille tehdyllä yhteisöverokannan korotuksella. Kyseessä silloin ei enää olisi  pelkkä kaivosvero, vaan pääasiassa kustannus kohdentuisi kaikkeen muuhun toimintaan.

Kuten muistiossa todetaan, korotettu yhteisövero ei vastaisi tavoitteeseen kerätä yhteiskunnalle korvaus uusiutumattomien luonnonvarojen käytöstä, sillä se ei kohdistuisi pelkkään kaivostoimintaan vaan myös kaivosyhtiön harjoittamaan jatkojalostukseen. Lisäksi korotettu yhteisövero saattaisi luoda kannusteita pilkkoa yritystoimintoja eri yhtiöihin liiketoiminnan kannalta epätarkoituksenmukaisella tavalla.

Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry


MAA- JA METSÄTALOUSTUOTTAJAIN KESKUSLIITTO MTK RY 


Päivi Nerg
elinvoimajohtaja                                                           

Timo Sipilä
verojohtaja