Takaisin Lausunto luonnoksesta maitotuotteiden, hedelmien ja vihannesten koulujakelutuesta lukuvuonna 2023–2024

Lausunto

Lausunto luonnoksesta maitotuotteiden, hedelmien ja vihannesten koulujakelutuesta lukuvuonna 2023–2024

11.05.2023

Maa- ja metsätalousministeriö

MTK kiittää mahdollisuudesta lausua asetusluonnoksesta ja esittää lausuntonaan kohteliaimmin seuraavaa.   

MTK näkee hyvin valitettavana sen, että koulujakelutuen budjettia on leikattu tuntuvasti sekä maidon että kouluhedelmien ja -vihannesten osalta. Maidossa yli miljoonan euron leikkaus tilanteessa, jossa kaikkien hintojen nousu koskee kaikkia kuluttajia ja vähentää kotitalouksien ostovoimaa, on dramaattinen huononnus. Kotitalouksien ostovoiman heiketessä, on monipuolisen kouluruuan merkitys lasten ja nuorten hyvinvoinnille ja ravitsemukselle entistä tärkeämpi. Tässä tilanteessa määrärahan tuntuva pienentyminen ja siitä seurannut tuettavien maitotuotteiden valikoiman supistuminen sekä tuen määrän per litra tuntuva lasku on erittäin valitettavaa ja kohdistuu lapsiin sekä nuoriin.   

Kouluhedelmien ja vihannesten tuen pienentyessä lapsille ja nuorille tarjottava valikoima supistuu, mikä on lyhytnäköistä, sillä kovasta inflaatiokehityksestä johtuen hedelmien ja vihannesten kulutus on ylipäätään vähentynyt. Luonnoksessa tuettavien hedelmien ja vihannesten lista on lyhentynyt. MTK ehdottaa kukkakaalin ja lantun säilyttämistä tuettavien tuotteiden listalle, ne ovat kotimaisena syyskaudella hyvin saatavilla, ravitsemuksellisilta arvoiltaan oivallisia välipaloja, kohtuuhintaisia ja tukevat ajatusta uusiin makuihin tutustumisesta kouluruokailun yhteydessä. Tuettavien hedelmien ja vihannesten listan osalta tulisi pyrkiä parempaan jatkuvuuteen, jotta kotimaisilla pienemmilläkin toimijoilla on edellytyksiä ja motivaatiota tarjota kouluille ja päiväkodeille sopivia tuotteita.   

MTK katsoo, että koulujakelujärjestelmän EU-määrärahaa on vahvistettava kansallisella lisärahoituksella. Kansallisen ns. puskurimäärärahan puuttuminen on johtanut siihen, että EU:sta saatavaa rahoitusta ei pystytä täysimääräisesti hyödyntämään mahdollisen määrärahan ylityksen ja takaisin perintöjen vuoksi. Maitotuotteiden tuntuvan määrärahaleikkauksen vuoksi kansallinen määräraha EU-rahoituksen lisäksi olisi entistä tärkeämpi.  

Koulujakelujärjestelmän merkitys korostuu tasapainoisen aterian muodostamisessa inflaation ja raaka-aineiden hintojen noustua, sillä koulujen ja päiväkotien on haastavaa hankkia tuotteita määrällisesti aiempaa vastaava määrä.  Kuntien on varattava kouluruokailuun riittävästi varoja, jotta ruuan laatu, määrä ja kotimaisuusaste kyetään pitämään korkeina vastaisuudessakin, myös ruuan hinnan noustessa.  

Liitännäistoimenpiteiden rahoituksen pienentyessä MTK näkee oleelliseksi keskittyä olemassa olevan RuokaTutka- materiaalin hyödyntämiseen ja kehittämiseen sekä yhä laajempaan käyttöön.   

 Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry