Takaisin Lausunto valtioneuvoston selvitykseen: Komission tiedonanto lannoitteiden saatavuuden ja kohtuuhintaisuuden varmistamisesta

Lausunto

Lausunto valtioneuvoston selvitykseen: Komission tiedonanto lannoitteiden saatavuuden ja kohtuuhintaisuuden varmistamisesta

06.02.2023

Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta

MTK kiittää mahdollisuudesta lausua ja esittää lausuntonaan seuraavaa.

MTK pitää komission tiedonantoa erittäin tarpeellisena. Lannoitteiden tärkeys on viimevuosien aikana jäänyt huomioimatta korkealaatuisen ja määrällisen kasvintuotannon peruskivenä. MTK suhtautuu myönteisesti komission esittämiin suoriin ja välillisiin keinoihin lannoitteiden saatavuuden ja kohtuuhintaisuuden varmistamiseen, lyhyellä- sekä pitkällä aikavälillä.

MTK haluaa tuoda esille:

- Suuren huolensa alkutuotannon heikosta kannattavuudesta ja sen vaikutuksesta tuotantokykyyn, ja sen kautta Suomen ruokaturvaan, jos suuri joukko tiloja lopettaisi toimintansa talousvaikeuksien vuoksi.

- EU:n laajuisen lannoitemarkkinoita seuraavan ”Market Observatoryn” työssä on muistettava, että lannoitemarkkinat ja lannoitteiden käyttö on jokaisessa jäsenmaassa erilaiset ja tämä on huomioitava, kun kyseinen työryhmä perustetaan ja siihen nimetään edustajat.

- EU-alueella on edistettävä markkinoiden avoimuutta, sekä kehitettävä yhteinen riskienhallintatyökalu, joka huomio jäsenmaiden tarpeet.

- Jotta jatkossa voidaan varmistaa lannoitesaatavuus häiriötilanteessa, Suomen tiukka kadmiumraja vaikeuttaa kohtuuhintaisten lannoitteiden tuonnin muualta EU:n alueelta, sekä maailman markkinoilta. Kadmiumrajan osalta Suomessa tarvitaan yhtenäistämistä EU:n lainsäädäntöön.

- Kierrätyslannoitteiden käyttöä on edistettävä, tämä kuitenkin vaatii lisäpanostusta tutkimukseen ja uusien teknologioiden kehittämistä puhtauden ylläpitämiseksi. Lannoitevalmisteiden raaka-aineiden puhtaus on ensiarvoisen tärkeää, maaperälle, vesitöille sekä satotuotteille, joita käytetään elintarvike- sekä rehuteollisuudessa raaka-aineena.

MTK toivoo nopeita ja pysyviä ratkaisuja lannoitemarkkinoiden toimivuuteen ja hintatason vakauttamiseen, Suomen kohdalla.

 

Helsingissä 6.2.2023

MAA- JA METSÄTALOUSTUOTTAJAIN KESKUSLIITTO MTK RY


Max Schulman
Vilja-asiamies