Takaisin Ympäristöministeriön lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi vuoden 1923 luonnonsuojelulain nojalla perustettuja kansallispuistoja, luonnonpuistoja ja eräitä luonnonsuojelualueita koskevien lakien muuttamisesta -ruotsinkielinen käännös lisätty (VN/13817/2022)

Lausunto

Ympäristöministeriön lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi vuoden 1923 luonnonsuojelulain nojalla perustettuja kansallispuistoja, luonnonpuistoja ja eräitä luonnonsuojelualueita koskevien lakien muuttamisesta -ruotsinkielinen käännös lisätty (VN/13817/2022)

22.08.2022

Ympäristöministeriö

MTK kiittää mahdollisuudesta esittää näkemyksensä asiassa. MTK toteaa asiasta seuraavaa:

Hallituksen esityksen luonnoksen tavoitteena on päivittää eräiden valtion luonnonsuojelualueiden rauhoitussäännökset yhdenmukaisiksi parhaillaan eduskunnan käsittelyssä olevan, uuden luonnonsuojelulain kanssa ja saattaa rauhoitussäännökset lain tasolle. Luonnoksessa on todettu, että esityksen tarkoituksena ei ole muuttaa nykyisten luonnonsuojelualueiden rajauksia eikä tehdä merkittäviä muutoksia voimassa oleviin rauhoitussäännöksiin.

MTK pitää perusteltuna sitä, että valtion luonnonsuojelualueiden rauhoitussäännösten osalta pyritään selkeyden vuoksi yhdenmukaisuuteen. MTK ei esitä yksityiskohtaisia huomioita yksittäisten valtion luonnonsuojelualueiden rauhoitussäännöksistä, mutta pitää yleisesti ottaen tärkeänä, että aluekohtaiset erityispiirteet sekä paikallisten asukkaiden oikeuksia koskevat seikat tunnistetaan ja otetaan huomioon rauhoitussäännöksissä.

MTK pitää tarpeellisena, että rauhoitussäännösten osalta varmistetaan perustuslain 80.1 §:n vaatimusten täyttyminen eli että yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien perusteista säädetään lailla. Näin ollen MTK pitää tämän vaatimuksen täyttämiseksi esitettyjä lakimuutoksia välttämättöminä.

Anna-Rosa Asikainen
lakimies

Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK r.y.