Takaisin Lausunto Metsäalan perustutkinnon perusteiden luonnoksesta

Lausunto

Lausunto Metsäalan perustutkinnon perusteiden luonnoksesta

10.01.2023

Opetushallitus

MTK kiittää Opetushallitusta mahdollisuudesta lausua näkemyksemme luonnoksesta

Metsäalan perustutkinto on muodostunut ennen uudistusta neljästä osaamisalasta ja niihin liittyvistä tutkintonimikkeistä seuraavasti:

  • Metsäkoneenkuljetuksen osaamisala, metsäkoneenkuljettaja
  • Metsäenergian tuotannon osaamisala, metsäenergian tuottaja
  • Metsäkoneasennuksen osaamisala, metsäkoneasentaja
  • Metsätalouden osaamisala, metsuri-metsäpalveluntuottaja.

Uudistuksessa ehdotetaan lisättäväksi kaksi uutta tutkintonimikettä terminaalikoneenkuljettaja ja puutavara-auton kuljettaja. Ne sisältyvät metsäkoneenkuljetuksen osaamisalaan. Uudet tutkintonimikkeet ovat työelämälähtöisiä ja niille on selkeä tarve työelämässä. Terminaalikoneilla tehtävä työ on tärkeä osa puuraaka-aineen logistiikkaa ja sille osaamiselle on kysyntää työelämässä.

Metsäalan osaajilta vaaditaan yhä enemmän monitaitoisuutta ja joustavuutta. Tutkinnon perusteissa tämä näkyy uusien tutkintonimikkeiden käyttöönottona. Myös tutkinnon sisällä on oltava riittävä valmius valinnaisuuteen.

MTK esittää että, tutkinnon osat Metsän hoito ja hyödyntäminen 20 osp sekä Metsätraktorin käyttö 20 osp tulisi lisätä puutavara-autonkuljettajan opintoihin valinnaisiksi tutkinnon osiksi opiskelijan monipuolista osaamista ja syventymistä tukemaan. Näillä tutkinnon osilla puutavara-auton kuljettaja voisi laajentaa osaamistaan joko manuaalisin metsänhoitotöihin tai puutavaran lähikuljetukseen metsätraktorilla.

Metsäenergiantuotannon osaamisalan säilyminen omana osaamisalana on erityisen tärkeätä. Sen merkitys korostuu entisestään vihreän siirtymän aikakaudella, koska kotimaisen raaka-aineen ammattitaitoinen hankinta ja jalostus kilpailukykyiseen hintaan ovat Suomen kestävän kehityksen energiataloudelle tärkeitä. Tulevaisuudessa se on vieläkin tärkeämpää, kun puuraaka-aineen tuonti vähenee entisestään – energiapuun tuonti Suomeen käytännössä loppuu.

Uusissa tutkinnon perusteissa metsäenergiantuottaja saa hyvät valmiudet energiapuun valmistamiseen ja kuljettamiseen, mutta ei ainespuun valmistamiseen ja korjuuseen. Käytännössä metsäalalle suuntautuva opiskelija työllistyy harvoin vain metsäenergian tuottamiseen koko työuran ajaksi. Ympärivuotinen työllistyminen metsäalalla vaatii monipuolista metsäalan koneosaamista. MTK esittää, että hakkuutyö sisältyy pakollisena myös metsäenergian tuottamisen osaamisalaan. Nyt tuo osaamisen hankkiminen jää valinnaisten opintojen varaan ja sen toteutuminen on hyvin riippuvainen oppilaitoksen resursseista.

On koko alan edun mukaista, että metsien kestävän hoidon ja käytön periaatteet on sisällytetty osaamisalasta riippumatta metsäalan osaajan ammattitaitovaatimuksiin. MTK ehdottaa, että kestävä kehitys ja ilmasto-osaaminen kirjoitetaan konkreettisesti ja vahvemmin metsäalan perustutkinnon perusteisiin kunkin osaamisalan ja tutkintonimikkeen lähtökohdista käsin. Tällöin varmistetaan, että kaikilla on käsitteistä yhteinen ymmärrys ja metsäalan opetus täyttää siltä odotetut kestävän metsän hoidon moniulotteiset vaatimukset.

Helsingissä 10.1. 2023

MAA- JA METSÄTALOUSTUOTTAJAIN KESKUSLIITTO MTK RY

Jyrki Wallin
toiminnanjohtaja

Susanna Kumpulainen
johtaja