Takaisin Lausunto hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi metsätuhojen torjunnasta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Lausunto

Lausunto hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi metsätuhojen torjunnasta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

12.10.2022

Maa- ja metsätalousministeriö

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry toteaa pyydettynä lausuntonaan seuraavaa: 

 

Laajojen metsätuhojen torjunta (10§, 10a§) 


Lakimuutoksen tarkoituksena on jatkaa nykyisin voimassa olevaa käytäntöä laajojen metsätuhojen torjunnasta ja torjunnasta aiheutuvien kustannusten ja vahinkojen korvaamisesta maanomistajille. 

MTK pitää tärkeänä, että voimassa olevaa käytäntöä voidaan jatkaa. Ilmastonmuutos lisää riskejä uusien tuhonaiheuttajien leviämiseen ja laaja-alaisten metsätuhojen esiintymiseen, joten tukijärjestelmän jatkaminen on entistä tärkeämpää. 

Laaja-alaisten tuhojen torjunta on myös välttämätöntä tehdä koko tuhoalueen laajuisena, joten esitys tuen maksamisesta vähämerkityksisenä tukena niille korvauksensaajille, jotka eivät muuten olisi oikeutettuja tukeen, on perusteltu. Juurikäävän torjunta (8b§, 19§) 


Esitetty muutos poiketa juurikäävän torjuntavelvoitteesta ylivoimaisen esteen ja poikkeuksellisten olosuhteiden johdosta mahdollistaa reagoinnin muuttuneeseen tilanteeseen ilman aikaa vievää lakimuutosprosessia. Kevään 2022 tilanne ja torjunta-aineiden saatavuusongelmat osoittivat tarpeen tällaiselle reagointivalmiudelle. 

MTK korostaa, että esitetty mahdollisuus torjuntavelvoitteesta poikkeamiseen ei saa muodostua porsaanreiäksi, joka heikentää metsien terveyden ylläpitoa. MTK pitää tärkeänä, että pelkän taloudellisen esteen ei katsota olevan riittävä peruste torjuntavelvollisuudesta luopumiselle. Torjuntavelvoitetta on edelleen valvottava ja mahdolliset poikkeamiset velvoitteesta pystyttävä osoittamaan ehdottoman perustelluiksi.  

 

Helsingissä lokakuun 12. päivänä 2022 
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK r.y. 


Marko Mäki-Hakola
Metsäjohtaja

Lea Jylhä 
Metsäasiantuntija