Takaisin Lausunto valtioneuvoston asetusluonnoksesta poikkeuksellisesta mukautustuesta ja sen lisätuesta maataloustuottajille vuonna 2022.

Lausunto

Lausunto valtioneuvoston asetusluonnoksesta poikkeuksellisesta mukautustuesta ja sen lisätuesta maataloustuottajille vuonna 2022.

31.05.2022

Maa- ja metsätalousministeriö

MTK kiittää mahdollisuudesta lausua ja esittää seuraavaa:

Suomalainen maatalous kamppailee tällä hetkellä poikkeuksellisen vakavien vaikeuksien keskellä, joka johtuu vuoden 2021 huonoista sadoista sekä energian hinnan nousun aiheuttamasta laajasta tuotantopanosten hintojen noususta. Viime mainittu johtuu suurelta osin Ukrainan sodan vaikutuksista. Kun vastaavasti maatalouden neuvotteluvoima ei ole riittänyt myyntituotteiden hintojen nostamiseen, on tilojen kannattavuus heikentynyt voimakkaasti. Energiakomponentin osalta vaikutus on ollut koko EU:n laajuinen.

MTK pitää oikeansuuntaisena toimena EU:n komission lisätukea maatiloille. Vaikka tuki ei riitä kompensoimaan kuin hyvin vähäisen osan kustannusnoususta signaloi se kuitenkin sen, että komissio on huomioinut maatilojen heikentyneen kannattavuuden ja osoittaa huolta ruokahuollon kestävyydestä tässä kriittisessä tilanteessa.

Suomen osuus 500 miljoonan euron kokonaistuesta on noin 6,87 milj. euroa. Komission asetus mahdollistaa maksaa kansallista lisätukea 200 % EU:n osoittamasta määrästä. Koska EU:n rahoittama lisätuki on maatilojen talousahdinkoon verrattuna hyvin vähäinen MTK pitää tärkeänä, että kansallinen, täydentävä lisätuki maksetaan täysimääräisenä.

MTK pitää perusteltuna esitystä kohdistaa tuki AB alueen sika- ja siipikarjataloudelle, kasvihuonetuotannolle sekä puutarhatuotannolle. Valitulle kohderyhmän tukeminen muuta keinoa käyttäen on hyvin hankalaa, ellei lähes mahdotonta tukisäädöksissä olevien rajoitteiden vuoksi.

Jotta vastaava kriisituki voidaan maksaa myös rajauksen ulkopuolelle jäävälle tuotannolle, MTK edellyttää, että vastaavan suuruiset väliaikaiset korotukset kohdistetaan pohjoisen tuen yksikkötukiin.

Maatalous on nopeasti syvenevässä kriisissä, tilojen kannattavuus heikkenee nopeasti. MTK korostaa, että on ensiarvoisen tärkeää saada puheena olevat tuet maksuun viivyttelemättä.

Helsingissä 31.5.2022

MAA- JA METSÄTALOUSTUOTTAJAIN KESKUSLIITTO MTK RY

asiantuntija
Jukka Rantala


Jukka Rantala

asiantuntija, ilmasto ja ympäristö

ilmastonmuutos ja tukivalmistelu

+358 20 413 2350

+358 40 715 8710