Takaisin HE 163/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Lausunto

HE 163/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

17.10.2022

Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta

MTK kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto käsittelyssä olevaan asiaan. 

Esityksessä ehdotetaan, että riistanhoitomaksua korotetaan 39 eurosta 43 euroon ja alle 18-vuotiailta 20 eurosta 22 euroon. 

Riistanhoitomaksun korotuksesta kertyvillä tuloilla turvattaisiin Suomen riistakeskuksen toimintaedellytyksiä.  Erikseen on todettu eläkevakuutusmaksujen ennakoimaton ja merkittävä kohoaminen. Lisäksi korotuksella tehostettaisiin riistahallinnon kansainvälistä vaikuttamista, johon tähän mennessä ei ole ollut riittävästi resursseja. Riistanhoitoyhdistysten osalta korotuksesta kertyviä tuloja ohjattaisiin riistanhoitoyhdistysten toiminnanohjauksen kehittämiseen ja ammattimaistamiseen. 

Esityksen perustelut selviävät pääpiirteissään aineistosta, mutta tarkempi selvitys riistanhoitomaksuvarojen käytöstä ja riistahallinnon resursseista, painotuksista ja kehityssuunnista olisi ollut tässä yhteydessä paikallaan.  

MTK:lla ei ole huomautettavaa 18 vuotta täyttäneitä koskevaan riistanhoitomaksuesitykseen. Sen sijaan MTK vastustaa alle 18-vuotiaita koskevaa korotusesitystä. Nuorten haketumista metsästysharrastuksen piiriin on tärkeää kannustaa edelleen. Maksun jäädyttämiseen liittyisi positiivinen signaali nuorten suuntaan, eikä kahden euron muutoksella olisi merkittävää vaikutusta riistanhoitomaksukertymiin. 

Edellisestä riistanhoitomaksun korotuksesta on kulunut neljä vuotta. Yleinen kustannuskehitys, mennyt ja tuleva, yhdistettynä ennakoimattomaan eläkevakuutusmaksujen kasvuun, luo korotuspainetta. Riistahallinnon toimintakyky kaikissa tilanteessa on turvattava. Myös esitetyt resurssien lisäykset ovat perusteltuja.   

Jatkossa, taloudellisten haasteiden ratkaisemisessa, kustannussäästöt tulee hakea ensisijaisesti organisaation toiminnan ja tehokkuuden lisäämisellä. Riistanhoitomaksun korottamisesta ei saa muodostua automaattia, jolla talouden haasteet ratkaistaan.  

Korotusesitystä perustellaan myös resurssin lisäämisellä kansainvälisessä vaikuttamisessa. Tämä on aivan välttämätöntä. EU-vaikuttaminen ja kansainvälisten kumppaneiden hakeminen on yhä keskeisempää varsinkin suurpetojen kannanhallintaan liittyvissä haasteissa. Toimintaympäristön jatkuvasti muuttuessa, tulisi samalla kun todetaan resurssien lisäämisen tarve jollakin osa-alueella, käydä tarkka harkinta onko resurssien vähentäminen toisaalla mahdollista.   

Esityksen kolmas perustelu liittyy riistanhoitoyhdistysten toiminnanohjauksen kehittämiseen. Myös tämä perustelu on erittäin kannatettava. Varsinkin riistanhoitoyhdistysten viranomaistehtäviin kohdistuu merkittäviä kehittämispaineita ja toiminnalta odotetaan ammatillista otetta.  

Riistahallinnolle kuuluu huomattava määrä yhteiskunnallisesti tärkeitä tehtäviä. Hallinnon kustannusten kattaminen pelkästään metsästäjien maksamista riistanhoitomaksuvaroista ei ole tulevaisuudessa kestävällä pohjalla. Myös koko yhteiskunnan tulee osallistua jatkossa laajemmin kustannusten kattamiseen.   

Riistahallintolain uudistuksesta on kulunut yli kymmenen vuotta. MTK muistuttaa, että hyvään hallintoon kuuluu jatkuva toimintojen kehittäminen.  Tämän kehittämisen perustaksi tulee kiireellisesti toteuttaa riistahallintolain evaluointi.  

Mikkelissä 17.10.2022 

Timo Leskinen 
kenttäjohtaja