Takaisin Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi kansallisen kasvintuotannon tukien ja kotieläintukien valvonnasta

Lausunto

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi kansallisen kasvintuotannon tukien ja kotieläintukien valvonnasta

23.12.2022

Maa- ja metsätalousministeriö

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliito MTK ry kiittää mahdollisuudesta lausua otsikkoasiassa.

Asetusehdotukseen liittyen MTK toteaa seuraavaa.

10 §
Ehdotetussa 10 pykälässä säädetään muun ohessa siitä, että kotieläintukien myöntämisen edellytysten valvonnassa on tarkastettava, että maatilalla on noudatettu ”eläinlajille tavanomaista tuotantotapaa”. Asetuksessa tai sitä koskevassa muistiossa ei kuitenkaan ole määritelty tarkemmin, mitä kunkin eläinlajin tavanomaisella tuotantotavalla tarkoitetaan. Säännöstä on tarkennettava, sillä viljelijöiden oikeussuojan näkökulmasta liian avoin määritelmä voi luoda epäselvyyttä ja lisäksi olla omiaan luomaan toisistaan eroavia valvontakäytäntöjä. Tavanomaisen tuotantotavan määritelmän laatimisessa on toivottavaa kuulla sektoreiden näkemyksiä.

12 §
Lammas- ja vuohirekisteri edustaa vanhentunutta teknologiaa ja päivitysten myötä rekisterissä on ilmennyt mittavia käyttöhäiriöitä. Esimerkiksi korvamerkkien tilausjärjestelmä on ollut useamman kerran katkosten vuoksi poissa käytöstä, pahimmillaan yli kuukauden. Mikäli merkintä- ja rekisteröintipuutteet johtuvat viljelijästä riippumattomasta syystä, ei seuraamuksia tulisi viljelijälle asettaa. Sama koskee kaikkia eläinlajeja, mutta lammas- ja vuohisektorilla uhka on rekisteriongelmien vuoksi akuutein.

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Johan Åberg
maatalousjohtaja

Kimmo Tammi
Lakimies