Takaisin Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi yksityisteistä annetun valtioneuvoston asetuksen (1069/2018) muuttamisesta

Lausunto

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi yksityisteistä annetun valtioneuvoston asetuksen (1069/2018) muuttamisesta

18.10.2022

Liikenne- ja viestintäministeriö

MTK kiittää mahdollisuudesta lausua asiasta ja esittää lausuntonaan seuraavaa:

 

1. Yleiset huomiot valtioneuvoston asetusluonnoksesta

 

MTK pitää esitettyä muutosta erittäin tärkeänä yksityistieverkon korjausvelan taittamiseksi. Maanrakennustöiden kustannustaso on noussut huomattavasti ja ilman korotusta uhkana olisi perusparannustöiden vähentyminen ja korjausvelan kasvun jatkuminen. MTK pitää tärkeänä kaikkien yksityisavustusten nostamista esitetyllä tavalla. Asetuksessa tulisi olla siirtymäaikaa koskevat säädökset, jotta jo haetut ja mahdollisesti hyväksytyt hankkeet voisivat saada esityksen mukaisen tuen käynnistyessään vuonna 2013.

 

2 Minkä kohteiden enimmäisavustusprosentin korottamista voidaan pitää tärkeimpänä yksityistielaissa, valtakunnallisessa liikennejärjestelmä suunnitelmassa vuosille 2021-2032, ja vuoden 2023 talousarvioehdotuksessa/lisätalousarvioehdotuksessa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi (ml. huoltovarmuuden ja kotimaisen puun saatavuuden varmistaminen sekä metsäteollisuuden ja energiatuotannon tarpeet)?

 

Yksityisteitä on hyvin erilaisia, mutta suurten kustannusten vuoksi sillat ja lossit/lautat ovat tärkeitä avustuskohteita. Lisäksi yksityistieverkolla voi olla yksittäisiä kantavuuden parantamiskohteita, joista aiheutuu merkittäviä kustannuksia. Yllättävät luonnonolosuhteet voivat aiheuttaa alueellisesti lisääntyvää liikennettä ja siten nopeasti korjattavia vaurioita esim, tuulituhot tai metsäpalot. Huoltovarmuuden ja kotimaisen puun saatavuuden varmistamisen kannalta pääosa yksityistieverkosta on tärkeää tieverkkoa. Maa- ja metsätaloutta harjoitetaan lähes kaikilla yksityisteillä. MTK katsoo näiden kuljetusten varmistamiseksi tärkeintä olevan riittävän kantava, ja turvallinen yksityistieverkko sekä siltojen hyväkuntoisuus. 

 

3 Miten avustushakemuksia tulisi em. tavoitteiden valossa priorisoida, jos hakemuksia tulisi enemmän kuin on jaettavissa valtionavustusta?

 

MTK katsoo asetuksen tasolla olevan hyvin vaikea priorisoida hankkeita em. tavoitteiden saavuttamiseksi. Avustuspäätökset tekevillä alueellisilla ELY-keskuksilla on paremmat mahdollisuudet priorisoida hankkeita hakemuksissa esitetyillä tiedoilla, mutta tärkeää on, että koko maassa käytetään yhtenäisiä perusteita.

 

4 Esityksen tavoitteena on kannustaa yksityisteiden parannuksiin niiden vuosittaista määrää lisäävästi, sekä yksityisteiden korjausvelan vähentyminen keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Miten arvioitte avustusprosenttien korottamisen vaikuttavan toteutettavien hankkeiden ja korjausvelan määrään koko Suomen tasolla tai jollain tietyllä alueella? Mitä muita seikkoja kuin muistiossa esitetyt tulisi huomioida, jotta tavoitteet saavutettaisiin?

 

Avustusprosenttien nostaminen lisää perusparannushankkeeseen ryhtyvien tiekuntien lukumäärää ja mahdollistaa myös uusien toimijoiden tulemista tiehankkeiden suunnitteluun ja toteutukseen. Mikäli myös tulevan METKA-rahoituksen tukitasoja nostetaan metsäteille samaan tasoon kuin nyt esitetty, voitaisiin arviolta n. 40-50 milj. euron vuosittaisella tukitasolla saada korjausvelka taittumaan lähivuosina.

 

5 Esityksen mukaan olisi tärkeää tunnistaa keskeisten toimintojen ja kuljetusketjujen kannalta ne yksityistiet, joiden kunnostamisella saavutetaan merkittävimmät vaikutukset. Miten tämä tunnistaminen ja kohdistaminen voitaisiin valtakunnallisesti mahdollisimman yhtenäisin perustein toteuttaa ja ottaa asetuksessa huomioon? Millaista valtakunnallisesti vertailukelpoista tietoa kohteiden kunnosta on saatavilla tunnistamisen tueksi?

 

MTK pitää tärkeänä yksityistieavustuksen suuntaamista myös tiekuntien aktivointiin ja kunnostushankkeiden suunnittelun kouluttamiseen sekä yksityisteiden tiedon digitalisaatioon. Yksityisteistä tulisi luoda yksi yhteinen yksityistieportaali, josta tiekunnan tiedot ja tien kuntoluokitus yms. olisi saatavilla. MTK odottaa, että nykyinen jatkuva haku toteutuu myös jatkossa, jotta tiehankkeet eivät viivästy hakuruuhkien takia.

Helsingissä 18.10.2022

MAA- JA METSÄTALOUSTUOTTAJAIN KESKUSLIITTO MTK RY
Seppo Miettunen
kenttäpäällikkö

Marko Mäki-Hakola
metsäjohtaja