Takaisin Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi YVA-lain ja SOVA-lain sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta ja luonnoksesta esitykseksi SOVA-asetuksen 1 §:n muuttamisesta

Lausunto

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi YVA-lain ja SOVA-lain sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta ja luonnoksesta esitykseksi SOVA-asetuksen 1 §:n muuttamisesta

04.07.2022

Ympäristöministeriö

Ehdotuksessa esitetään kolmea muutosta ympäristövaikutusten arviointia koskeviin lakeihin. Muutokset koskevat viranomaisen toimintaa.

Ensimmäinen muutos koskee sitä, miten viranomaisyhteydenpito toteutetaan rajat ylittävien ympäristövaikutusten kanssa. Toinen muutos on tarkennus siihen, että YVA-laissa oleva viranomaisvelvollisuus julkaista eräitä hankkeita koskevia tietoja (hankepaikka ja -vastaavan nimi) koskevat myös hankkeita, jotka alkoivat ennen YVA-lain voimaantuloa. Kolmas muutos johtuu EU:n tuomioistuimen ennakkoratkaisupäätöksistä ja sen tarkoituksena on laajentaa viranomaisten velvollisuutta tehdä SOVA:n mukainen ympäristöarviointi tietyillä sektoreilla laadittavista suunnitelmista ja ohjelmista, jotka luovat puitteita hankkeiden lupa- ja hyväksymispäätöksille.

MTK kiittää mahdollisuudesta antaa lausunnon koskien esitystä.

MTK:lla ei ole lausuttavaa asiasta.

Helsingissä 4.7.2022

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Päivi Nerg
Elinvoimajohtaja

Jenni Hunnakko
Ympäristöjuristi


aiheet: mtk, lausunto, yva, sova