null Luonnos vesitalousstrategiaksi vuoteen 2030

Lausunto

Luonnos vesitalousstrategiaksi vuoteen 2030

15.11.2021

Maa- ja metsätalousministeriö

Strategiassa asetetaan valtion vesitaloushallinnolle yhteiset päämäärät ja toimintalinjat sekä toiminta-ajatus. MTK pitää erittäin tärkeänä, että strategiassa otetaan huomioon elinkeinoelämän tarpeet ympäristökysymysten lisäksi.

Toimintaympäristön muutoksia koskevassa osassa todetaan, että ”Vesihuollon järjestämisen ja turvaamisen merkitys kasvaa väestörakenteen muutoksessa ja muuttoliikkeessä kaupunkien ja maakuntien välillä.” Muuttoliikettä on myös maakuntien sisällä, ja kunnissa tapahtuu muuttoliikettä molempiin suuntiin. Tämän perusteella lauseen sisältöä on syytä laajentaa. Samassa osassa on otsikko: ”Ilmastonmuutos ja biodiversiteettikato”. MTK esittää otsikon muuttamista muotoon ”Ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen”. Digitalisaatio ja uusi teknologia nostetaan esiin vesitaloustehtävien hoidon tehokkuuden ja vaikuttavuuden parantamiseksi. Näiden lisäksi on tärkeää, että uudet toimintatavat lisäävät myös kustannustehokkuutta.

Vesien käytön, hyvän tilan ja luonnon monimuotoisuuden tavoitteet sovitetaan yhteen valuma- ja vesistöalueilla

Luonnoksessa esitetään, että vesivarojen kestävä käyttö, tulva- ja kuivuusriskien hallinta, vesistöjen kunnostus ja hoito sekä luonnon monimuotoisuuden turvaaminen yhteensovitetaan eri intressit huomioon ottavissa vesistövisioissa. Lisäksi todetaan, että vesistövisio on vesistön eri käyttömuotoja, kunnostusta ja suojelua edustavien sidosryhmätahojen yhteinen tahtotila vesistön tulevaisuudesta. Epäselväksi sen sijaan jää, miten vesistöjen vesistövisiot laaditaan. MTK korostaa, että visiot tulee valmistella alueen eri toimijoiden yhteistyönä.

Maa- ja metsätalouden vesienhallinta toteutetaan luonnoksen mukaan valuma-alueittain koordinoidusti edistäen kestävää tuotantoa, tulva- ja kuivuusriskien hallintaa, vesienhoitoa ja luonnon monimuotoisuutta. MTK muistuttaa, että valmiita sektorirajat ylittäviä valuma-aluetason toimintamalleja ei vielä ole. Mallien kehittäminen tulee toteuttaa yhteistyössä maanomistajien, tutkimuksen, hallinnon ja alueen muiden toimijoiden kanssa. Kehittämisen osana tulee miettiä myös mahdolliset kannusteet sekä toimenpiteiden toteutus- ja ylläpitokustannusten jakoperusteet. Lisäksi mallin käytäntöön vienti tulee tapahtua eri sektorien yhteistyönä, ja hankkeeseen osallistumisen tulee olla vapaaehtoista. Valuma-aluekohtaisten toimintamallien lisäksi tulee edistää myös yksittäisiä perus- ja paikalliskuivatushankkeita.

Strategialuonnoksessa esitetään, että vesirakentamisessa ja vesistöjen kunnostuksessa hyödynnetään luonnonmukaisia ratkaisuja. MTK muistuttaa, että sopivin toteutusmalli on kuitenkin aina ratkaistava tapauskohtaisesti. Luonnonmukainen vesirakentaminen on hyvä lähtökohta, ja luonnonmukaista peruskuivatusta on tarpeen eri tavoin edistää, mutta tarvittaessa muidenkin ratkaisuiden tulee olla hyväksyttäviä.

Yhteiskunta sopeutuu muuttuviin ilmasto- ja vesioloihin, ja vesitalouden keinoin edistetään ilmastonmuutoksen hillintää

Luonnoksessa lukee: ”Maa- ja metsätalouden vesienhallinnassa sopeudutaan muuttuviin vesiolosuhteisiin sekä edistetään hiilensidontaa.” Hiilensidonnan edistäminen on tärkeä osa ilmastonmuutoksen hillintää, mutta jää epäselväksi, mitä sillä tarkoitetaan tässä yhteydessä. Onko kyse maan vesitalouden parantamisesta, jotta kasvit kasvavat paremmin ja sitovat hiiltä, kosteikkoviljelystä päästöjen hillitsemiseksi tai jostakin muusta? Kohtaa on syytä hieman tarkentaa. MTK korostaa hyvän vesitalouden eli kuivatuksen ja kastelun merkitystä kasvien kasvun perustana sekä ilmastonmuutoksen hillinnän että sopeutumisen kannalta. 2/2 Vesitalouspalvelut luovat hyvinvointia ja monipuolista taloudellista toimintaa Vesihuollon turvaaminen on tärkeää samoin kuin vesihuollon omistajuuden ja määräysvallan säilyttäminen kunnilla ja asiakasomisteisilla osuuskunnilla. MTK korostaa, että talousveden jakelu on säilytettävä suomalaisomistuksessa. Lisäksi on varmistettava maanomistajan oikeudet ja vesien hyödyntämismahdollisuudet.


Airi Kulmala

asiantuntija

maa- ja metsätalouden vesiensuojelu, eläinsuojien ympäristöluvat ja ilmoitusmenettely, ravinteiden kierrätys, BFFE, yleiset maa- ja metsätalouden ympäristönsuojelukysymykset

+358400 755 454

aiheet: lausunnot