null Mahdollisuuksien Suomi

Artikkeli – Yrittäminen

Mahdollisuuksien Suomi

4.12.2018

on kaikille tasa-arvoinen. Maassamme jokaisella pitää olla tasavertaiset mahdollisuudet harjoittaa ammattiaan, josta saa riittävän toimeentulon, sekä saada palveluita ja koulutusta riippumatta asuinpaikasta. Tarvitsemme politiikkaa, jolla kehitetään sekä kaupunkia että maaseutua. Kunnossa olevaa tieverkkoa tarvitsevat maaseutuyrittäjien lisäksi myös mökilleen tai maaseudun luontoaarteiden lähelle kulkevat.

Kaupunki ja maaseutu toistensa kumppaneita

Koko maan kehittymisen kannalta on välttämätöntä, että myös maaseudulla on mahdollisuus asua ja yrittää.

Hyväkuntoiset tiet, toimivat tietoliikenne- ja puhelinverkot koko maassa

Nopeiden verkkoyhteyksien pitää olla kaikkien saatavilla. 5G-verkkojen saatavuus maaseudulla varmistetaan uusilla toimintamalleilla ja peruspalveluvelvoite nostetaan hallituskaudella 100 Mb/s.

Tieverkkojen korjausvelkaa puretaan yli hallituskausien ulottuvalla ohjelmalla 1,5 miljardilla eurolla.

Mahdollisuus perus- ja toisen asteen koulutukseen lähellä

Opiskelijan yksilöllisten ainevalintojen valinnanmahdollisuuksien lisääntyessä lukiokoulutuksessa, opintovalikoimasta maaseudulla on huolehdittava.

Kouluttamattomat nuoret on saatava joustavasti koulutukseen ja työelämään, koska he ovat resurssi maaseudun työvoimapulaan.

Maatilojen riittävän varhaisten sukupolvenvaihdosten mahdollistamiseksi pitää luoda malli luopuvien viljelijöiden uudelleenkoulutuksen tukemiseksi.

Maaseudun mahdollisuudet käyttöön yrittäjyyden edistämiseksi

Yritys- ja työllisyyspalveluita on oltava saatavilla kaikkialla Suomessa ja lähellä asiakasta. Yritysmuoto ei saa asettaa yrityksiä eri asemaan kehittämisrahoituksen saannissa, vaan esimerkiksi innovaatio- ja vientirahoitus tule olla kaikkien yrittäjien saatavilla.

Työvoiman saantia helpotetaan sujuvoittamalla maahanmuuttajien ja ulkomaisen työvoiman työllistämistä maaseudun ammatteihin ja yrityksiin.

Kun julkisia palveluita siirrettään markkinoiden kautta järjestettäviksi, on maaseudun palveluiden saatavuus varmistettava. Sote- ja kasvupaleluiden tuottajiksi pääsyn kriteerien on oltava sellaisia, että pienetkin yritykset ja yhdistykset voivat niitä tarjota. Lisäksi kaikissa julkisissa hankinoissa on varmistettava hankintamenettelyn sopivuus myös pk-yrityksille.

Byrokratian purkamista jatkamalla mahdollistetaan järkevä yritystoiminta. Viranomaistoimintaa on kehitettävä siten, että valvonnan ja sanktioinnin asemasta viranomaisen velvollisuutena on myös tarjota kehittämisratkaisu havaittuun puutteeseen.

Yrittämiseen kannustava verotus

Viljelijöiden, metsänomistajien ja muiden maaseutuyrittäjien verotus ei saa muodostua raskaammaksi kuin muiden väestöryhmien. Puumarkkinoiden toimivuutta ja maatalouden kilpailukykyä ei saa heikentää kireällä pääomatuloverolla eikä kiinteistöveron laajentamisella maa- ja metsätalousmaahan. Kiinteistövero on luonteeltaan investointivero, joka haittaa erityisesti toimintaansa kehittäviä maatalousyrittäjiä.

Yritystoiminnallisen pääomatulon, kuten elinkeinotoiminnasta ja maa- ja metsätaloudesta saadun pääomatulon verotusta pitää keventää esimerkiksi yrittäjävähennystä korottamalla.

Metsävähennystä ja metsälahjavähennystä tulee kehittää edelleen tilarakenteen parantamiseksi ja puumarkkinoiden kehittämiseksi.  

#äänimaalle


aiheet: eduskuntavaalit

Suositellut artikkelit