Takaisin Ehdotus valtioneuvoston asetukseksi maatalousmaan kipsikäsittelyyn vuosina 2020– 2025 myönnettävästä tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Lausunto

Ehdotus valtioneuvoston asetukseksi maatalousmaan kipsikäsittelyyn vuosina 2020– 2025 myönnettävästä tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

09.02.2022

Ympäristöministeriö

Yleiset kommentit asiasta

Peltojen kipsikäsittely on osoittautunut toimivaksi menetelmäksi vähentää pelloilta tulevaa vesistökuormitusriskiä. Voimassa olevan kipsiasetuksen perusteella kipsikäsittelynä myönnettävää tukea on maksettu Kipsi-hankkeessa Varsinais-Suomessa. Tuki on toteutettu siten, että se ei sido viljelijöiden pääomaa edes väliaikaisesti. MTK kannattaa tuen maantieteellisen käyttöalueen laajentamista RRF-rahoitusta hyödyntäen jo hyväksi todetulla tukimallilla.

Kipsikäsittelyn hyödyistä on runsaasti kotimaista tutkimustietoa ja siitä on tiedotettu laajasti. Käytäntö on kuitenkin osoittanut, että edelleen tarvitaan yleistä neuvontaa, mutta sen lisäksi on tarvetta tilakohtaiselle neuvonnalle. MTK tukee neuvonnan lisäämistä ja informaatio-ohjauksena annettavan tuen käyttöönottoa. Jotta kipsin käytöstä ja sen rahoituksesta saadaan mahdollisimman suuri vesiensuojelullinen hyöty, on laajan käyttöalan lisäksi tärkeää kohdistaa toimenpide ensisijaisesti sinne, missä tutkimustulosten perusteella saavutettavissa oleva hyöty on suurin. Ehdotus on linjassa sekä hallitusohjelman että vesienhoidon tavoitteiden kanssa.

Kommentit asetusluonnoksesta

MTK:lla ei ole kommentoitavaa asetukseen esitettäviin lisäyksiin, joilla mahdollistetaan kipsinkäytön tukeminen entistä laajemmalla alueella sekä informaatio-ohjauksen käyttö. Lisäykset liittyvät pääosin taustalla oleviin säädöksiin (valtiontukilainsäädäntö, RRF-säädökset) ja ovat näin ollen välttämättömiä.

Kommentit perustelumuistiosta

Ehdotuksen mukaan viljelijä voisi hakea tukea informaatio-ohjaukseen erikseen tai yhdessä maatalousmaan kipsikäsittelynä myönnettävän tuen kanssa. Se, että neuvonnan saamiseksi on etukäteen haettava informaatio-ohjauksena myönnettävää tukea, ei ole paras mahdollinen malli lisätä neuvontaa ja edelleen kipsikäsiteltyä alaa, sillä etukäteishaku saattaa muodostua kynnykseksi hankkia neuvontaa. MTK kehottaa vielä selvittämään, mahdollistavatko taustalla olevat säädökset tätä yksinkertaisemman toteutustavan. Informaatio-ohjauksena annettava tuki on sinällään hyvä, koska se ei sido viljelijän varoja.

ELY-keskuksen tulee neuvontapalveluja hankkiessaan varmistaa neuvojien korkea tietotaito ko. asiassa. Tarvittaessa tulee järjestää myös koulutusta neuvojille. Muistion mukaan neuvontaa voidaan antaa eri tavoin, joista annetaan myös esimerkkejä. MTK muistuttaa, että tuettavan neuvonnan tulee olla syvällisempää kuin tiedotuksen. Esimerkiksi sähköpostitse annettava neuvonta ei voi olla pelkästään yleisen tiedotusmateriaalin jakelua.

On tärkeää, että ehdotetut asetusmuutokset tulevat voimaan mahdollisimman pian, jotta tukea voidaan hyödyntää täysimääräisesti jo tänä vuonna. Lisäksi hallinnossa on varmistettava riittävät resurssit tukihakemusten nopeaan käsittelyyn. Erityisesti informaatio-ohjauksena haettava tuki tulee olla jatkuvasti haettavana ja päätökset siitä tulee tehdä viipymättä.

MAA- JA METSÄTALOUSTUOTTAJAIN KESKUSLIITTO MTK RY


Airi Kulmala

asiantuntija, ympäristö

maa- ja metsätalouden vesiensuojelu, eläinsuojien ympäristöluvat ja ilmoitusmenettely, ravinteiden kierrätys, BFFE, yleiset maa- ja metsätalouden ympäristönsuojelukysymykset

+358 40 075 5454

aiheet: lausunto