Takaisin Lausunto valtakunnallisesta jätesuunnitelmasta vuoteen 2027

Lausunto

Lausunto valtakunnallisesta jätesuunnitelmasta vuoteen 2027

19.11.2021

Ympäristöministeriö

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry kiittää mahdollisuudesta lausua valtakunnallisesta jätesuunnitelmasta ja kunnioittavasti toteaa seuraavaa:

Valtakunnallinen jätesuunnitelma vuoteen 2027 on EU:n jätedirektiivin (2008/98/EY) edellyttämä strateginen suunnitelma jätehuollon ja jätteiden synnyn ehkäisyn valtakunnallisista tavoitteista ja toimenpiteistä. Suunnitelma sisältää sekä jätehuoltosuunnitelman että jätteiden synnyn ehkäisy –suunnitelman ja kattaa maantieteellisesti koko Suomen alueen lukuun ottamatta Ahvenanmaata. Suunnitelmassa on päivitetty valtakunnallinen jätesuunnitelma vuoteen 2023 vastaamaan tämän hetken tilanteeseen ja jätedirektiivin vaatimuksiin. Jätesuunnitelma on valmisteltu laajassa yhteistyössä eri ministeriöiden ja sidosryhmien kesken.

Tavoitteet

Valtakunnallisen jätesuunnitelman visio vuoteen 2030:

1. Materiaalitehokas tuotanto ja kulutus säästävät luonnonvaroja sekä hillitsevät ilmastonmuutosta.

2. Jätteen määrä on vähentynyt nykyisestä. Uudelleenkäyttö ja kierrätys ovat nousseet uudelle tasolle.

3. Laadukas jätehuolto on osa kestävää kiertotaloutta.

4. Kierrätysmarkkinat toimivat hyvin. Uudelleenkäytön ja kierrätyksen myötä syntyy uusia työpaikkoja.

5. Kierrätysmateriaaleista saadaan talteen myös pieninä pitoisuuksina esiintyviä arvokkaita raaka-aineita.

6. Materiaalikierrot ovat haitattomia ja tuotannossa käytetään yhä vähemmän vaarallisia aineita.

7. Alan toimijoiden yhteistyö edistää laadukkaita materiaalikiertoja.

8. Luotettava ja kattava tieto tukee kiertotaloutta. Tieto on hyödynnettävissä digitaalisesti.

9. Jätealalla on laadukasta tutkimusta sekä kokeilutoimintaa ja jäteosaaminen on korkealla tasolla.

10. Lainsäädäntö tukee kiertotalouden innovaatioita ja toimintaedellytyksiä.

Jätesuunnitelman teemakohtaiset tavoitteet ovat:

Yhdyskuntajätteet

- Yhdyskuntajätemäärän kasvu hidastuu suhteessa bruttokansantuotteeseen ja saavutetaan suhteellinen irtikytkentä 

Yhdyskuntajätteestä kierrätetään 57 %

Pakkausjätteet

- Pakkausjätteiden uudelleenkäyttö lisääntyy

- Pakkausjätteen kierrätystä lisätään vähintään pakkausjätedirektiivin edellyttämälle tasolle

Kertakäyttömuovituotteiden vähentäminen

- Vähennetään kertakäyttömuovituotteiden käyttöä pysyvästi

Biohajoavat jätteet

- Ruokahävikki puolitetaan vuoteen 2030 mennessä

- Kaikesta syntyvästä yhdyskuntajätteen sisältämästä biojätteestä kierrätetään 65 % -

Kierrätyslannoitevalmisteiden käyttö lisääntyy ja niillä korvataan neitseellisistä raaka-aineista valmistettuja lannoitevalmisteita

Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu

- Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden uudelleenkäytön määrät kasvavat

- Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden osuus sekajätteestä vähenee ja kierrätys lisääntyy

- Sähkö- ja elektroniikkalaiteromussa olevat kriittiset raaka-aineet ja arvokkaat materiaalit saadaan tehokkaammin kiertoon

- Sähkö- ja elektroniikkalaiteromussa olevat vaaralliset aineet saadaan pois kierrosta

Rakentamisen jätteet

- Rakentamisen jätemäärä vähenee

- Rakennus- ja purkujätettä hyödynnetään materiaalina vähintään 70 %

- Rakentamisen jätteiden laadukasta hyödyntämistä lisätään riskit halliten

- Tavoitteiden saavuttamiseksi on jätesuunnitelmassa esitetty toimenpiteitä, jotka ovat valtionhallintoa sitovia, kun suunnitelma on hyväksytty. Valtionhallinnon toimenpiteillä ei kuitenkaan yksin voi saavuttaa asetettuja tavoitteita. Tarvitaan toimia koko tuotanto-, kulutus- ja jätehuoltoketjussa kaikilla tasoille. Siksi jätesuunnitelmassa on ehdotettu toimenpiteitä myös muille kuin valtionhallinnon toimijoille.

Jätesuunnitelman toteutumista ja vaikuttavuutta seurataan vuosittain kerättävien määrällisten seurantaindikaattorien avulla. Suunnitelmakauden puolivälissä tehdään laajempi väliarvio, jolloin selvitetään myös toimenpiteiden toteutumista.

MTK kannattaa jätesuunnitelman visiota vuoteen 2030 ja suunnitelman teemakohtaisia tavoitteita. MTK kiittää maatilojen biokaasulaitosten huomioimisen jätesuunnitelmassa: ”Erityisesti tarvitaan yhden tai useamman tilan yhteisiä biokaasulaitoksia käsittelemään lantaa ja maatiloilla syntyviä kasviperäisiä jätejakeita.”. Biokaasun toimenpideohjelmaa tulee edistää, myös jätesuunnitelman tuella.

MTK tukee tavoitetta kehittää ja ottaa käyttöön maatalouden ohjauskeinoja, jotka kannustavat kierrätysravinteiden käyttöön peltoviljelyssä. Tavoitteella pyritään mm. ravinnehuollon kestävyyteen ja hiilen sitomiseen maaperään. MTK huomauttaa, että terve maaperä on edellytys ihmisten hyvinvoinnille, ruokaturvalle, luonnolle ja ilmastolle. Kiertotalouden yleistyessä esimerkiksi kierrätyslannoitteiden nykyistä voimakkaammalla käyttöönotolla, tulee samalla varmistaa, että ravinteiden kierrätys ei uhkaa maan terveyttä ja puhtautta.

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry


aiheet: lausunto