null Oikeudellinen selvitys yritysvastuulaista

Lausunto

Oikeudellinen selvitys yritysvastuulaista

30.9.2020

Työ- ja elinkeinoministeriö 

MTK esittää asiaan seuraavat kommentit: 

Vastuullisen yritystoiminnan edistäminen on ehdottomasti kannatettava asia, johon MTK haluaa olla myötävaikuttamassa. MTK tuomitsee jyrkästi yritysten ihmisoikeusrikkomukset, eikä missään nimessä hyväksy mm. sen kaltaisia työntekijöiden oikeuksien loukkaamisia, mitä viime päivien uutisissa on tuotu esille Suomessa. Vastuullinen toiminta on tärkeää kaikille yrityksille ja yritysvastuun merkitys korostuu erityisesti suurissa yrityksissä, joiden arvoketjut ovat globaaleja.   

Lähtökohtaisesti globaaleihin ongelmiin pitäisi löytää ratkaisuja ylikansallisella tasolla. Suomen hallituksen tuleekin osaltaan olla aktiivisesti edistämässä sitä, että yritysvastuun vahvistamiseen tähtäävät sopimukset etenisivät YK:n puitteissa. Myös aktiivisuus asiaan liittyen muissa kansainvälisissä organisaatioissa, kuten OECD:ssä ja WTO:ssa on tarpeen.  

Keskeisin viiteryhmä asiaan vaikuttamisessa Suomelle on kuitenkin Euroopan unioni. Yritysvastuuseen liittyvällä sääntelyllä on kytkentä mm. EU:n sisämarkkinoiden toimintaan, yritysten kilpailuolosuhteisiin sekä EU:n kauppapolitiikkaan. MTK kannattaa myös sitä, että EU:n kauppasopimuksiin sisältyvän kestävän kehityksen lukua ja sen toimeenpanoa vahvistettaisiin, jolloin puuttuminen ympäristö- ja ihmisoikeuskysymyksiin olisi tätäkin kautta vahvemmin mahdollista. Yrityksiin kohdistuvan sääntelyn pitäisi lähtökohtaisesti olla EU:n sisämarkkinoilla samantasoista. Asia korostuu erityisesti sellaisissa yrityksissä, jotka toimivat useammassa maassa.  

EU:ssa on parhaillaan vireillä useita yritysvastuuseen liittyviä sääntelyhankkeita. EU:n    komission odotetaan antavan vuonna 2021 lakiesityksiä asianmukaisesta huolellisuudesta ja johdon vastuista. Koska yritysvastuuseen liittyvä sääntely on etenemässä lähitulevaisuudessa EU:n tasolla, MTK on sitä mieltä, että Suomen ei tässä vaiheessa ole tarvetta valmistella erillistä kansallista lainsäädäntöä. Suomen kannattaa keskittyä asiassa EU-vaikuttamiseen ja pyrkiä huolehtimaan siitä, että Suomen näkökohdat tulevat mukaan EU-tasoiseen sääntelyyn.  

MTK tarkastelee yritysvastuuseen liittyvän sääntelyn kehittymistä erityisesti maa- ja metsätaloutta harjoittavien yrittäjien näkökulmasta. EU:n yhteinen maatalouspolitiikka pitää sisällään vahvoja vastuulliseen toimintaan liittyviä lakisääteisiä elementtejä, kuten täydentävien ehtojen järjestelmän. Järjestelmään kuuluvilla lakisääteisillä hoitovaatimuksilla sekä hyvän maatalouskäytännön ja ympäristön vaatimuksilla on tärkeä rooli Euroopan maatalouden kestävyyden parantamisessa. Parhaillaan valmisteilla olevat EU:n tuleva maatalouspolitiikkauudistus sekä komission esitykset Pellolta pöytään -strategiaksi ja EU:n biodiversiteettistrategiaksi kohottavat alan kestävyysvaatimuksia entisestään. Suomalaisessa kestävässä perhemetsätaloudessa vastuullista toimintaa toteutetaan erityisesti metsien sertifiointijärjestelmillä. MTK tavoittelee sitä, että jokainen suomalainen metsätila kuuluisi sertifioinnin piiriin.    

Yritysvastuuseen liittyvän sääntelyn kehittämisen ei pidä tuoda ylimääräistä lisääntyvää hallinnollista taakkaa suomalaisille maatiloille tai metsänomistajille. Huolenaiheena on se, että suurempien yritysten velvoitteet siirtyisivät yritysten sopimuskäytännöissä pienempien yritysten vastuulle. Kaikessa uudessa sääntelyssä tulee pitää mielessä tarkoituksenmukaisuusharkinta ja tehdä vaikutustenarvio tämän

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry


Simo Tiainen

johtaja

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean jäsen

+35820 413 2811

+35840 553 3131