Takaisin MTK:n jäsenenä tuet tärkeää edunvalvontatyötä ja saat monia muita hyötyjä

Artikkeli – Jäsenyys

MTK:n jäsenenä tuet tärkeää edunvalvontatyötä ja saat monia muita hyötyjä

09.02.2023

MTK:n jäsenyys kannattaa monella tavalla. Jäsenenä olet mukana vaikuttamassa elinkeinojemme tulevaisuuteen, pääset mukaan järjestön toimintaan ja hyödyt monenlaisista rahanarvoisista jäseneduista. Järjestö on viime vuonna puolustanut viljelijöiden ja metsänomistajien asiaa aktiivisesti. Siitä lisää tässä artikkelissa.

MTK on maanviljelijöiden, metsänomistajien ja maaseutuyrittäjien oma ja suurin maaseudun asiaa ajava etujärjestö. Olemme arvostettu, asiantunteva ja luotettava kumppani päättäjille. Jäsenkuntamme ääni kuuluu, sillä MTK:ssa ylintä valtaa käyttävät joka tasolla jäsenten valitsemat luottamushenkilöt.

Vaikutamme joka päivä jäsenkuntaamme ja suomalaista maaseutua koskevaan lainsäädäntöön, verotukseen ja rahoitukseen. Edunvalvontamme yltää paikallistasolta Brysseliin ja muihin kansainvälisiin verkostoihimme asti.

Eri tuotantosektorien asiat nousevat MTK:ssa nopeasti esille valiokuntien ja verkostojen kautta. Kykenemme nopeasti myös järjestölliseen toimintaan, mikäli tilanne vaatii. Laaja jäsenkunta tuo edunvalvontaamme vaikuttavuutta.

 

MTK on varmistanut maatalouden rahoituksen alkavalle CAP-ohjelmakaudelle ja torjunut veronkorotukset


Ilman MTK:a ei viljelijöiden ja metsänomistajien yhteinen ääni kuulu päätöksenteossa. Edunvalvonnan tulokset eivät ole nopeita vaan monessa vaikuttamisasiassa työ vie vuosia ja vaatii neuvotteluja monien eri tahojen kanssa. Takaiskuilta ei ole aina vältytty, mutta isossa kuvassa järjestö on puolustanut maaseudun elinkeinoja vahvasti.

Olemme onnistuneet turvaamaan maatalouden kokonaisrahoituksen tälle CAP-ohjelmakaudelle ja vaikuttaneet aktiivisesti tukipolitiikkaan. Olemme varmistaneet, että pohjoisen maatalouden olosuhteet sekä sektorilla jo tehty työ ruuantuotannon kestävyyden parantamiseksi huomioidaan EU-päätöksenteossa. Tukijärjestelmän rakenne pysyy pääosin ennallaan ja tuet maksetaan jatkossakin valtaosin tuotanto- ja tulotukina.
Uuteen maatalouspolitiikkaan ei esim. ole tulossa leikkauksia tukien rahoitukseen tai tilakohtaisia tukikattoja. Kyntökieltoa ei ole tulossa, eikä turvemaiden viljelyä käytännössä juurikaan rajoiteta. Tuotantosidonnaisia tukia voidaan jatkossakin maksaa nykyisessä laajuudessa. 

Olemme myös varmistaneet, että uusia, kustannuksia aiheuttavia verorasitteita ei ole maa- ja metsätalouden harjoittajille asetettu. Energiaveronpalautus maanviljelijöille on onnistuttu säilyttämään, vaikka fossiilisten polttoaineiden verotusta on kiristetty. Olemme varmistaneet yrittäjävähennyksen maa- ja metsätalouden harjoittajille ja torjuneet useat yritykset kiinteistöveron laajentamiseksi maa- ja metsätalousmaahan.
 

Metsien käyttöön liittyvät säädökset on saatu paremmille urille


Puolustamme aktiivisesti metsänomistajan asemaa puumarkkinoilla ja vaikutamme metsien käyttöä koskevaan lainsäädäntöön.

MTK:n metsäedunvalvonnan tärkeä lähtökohta on, että metsänomistajalla tulee olla mahdollisuus päättää metsiensä käytöstä.

Vuoden 2022 aikana mikään lähes kymmenestä metsiin isosti vaikuttavasta prosessista ei päättynyt metsänomistajan kannalta huonoon lopputulokseen. Suurta osaa onnistuttiin ohjaamaan oikeaan suuntaan, mutta lopputulos ratkeaa tämän vuoden aikana.

Vuoden 2022 aikana mikään lähes kymmenestä metsiin isosti vaikuttavasta prosessista ei päättynyt metsänomistajan kannalta huonoon lopputulokseen.

MTK sai tietoonsa komission suljettujen ovien takana valmisteleman EU-ennallistamisasetusluonnoksen viime vuoden helmikuussa. Järjestö nosti metsänomistajille kohtuuttoman ja toteuttamiskelvottoman esityksen ongelmat esille ensimmäisenä toimijana Euroopassa. Keskustan sekä opposition tuella Suomi otti asetukseen tiukan kannan. Joskin vasta myöhään syksyllä. Vaikuttamistyö on edelleen meneillään. 

Komissio esitteli viime vuonna myös hurjan luontokriteereiden mallin EU:n kestävän rahoituksen luokittelukriteereihin. MTK ja metsäteollisuus valmistelivat vaihtoehtoisen mallin, joka olisi sekä taloudellisesti toteuttamiskelpoinen että luonnontilaa parantava. Aktiivisen vaikuttamisen ansiosta on viitteitä siitä, että metsätaksonomia ei vuonna 2023 etene vaan metsänomistajat voivat huokaista helpotuksesta.

Metsäenergian tulevaisuus ratkennee ennen pääsiäistä. Sen vaikuttamistyössä korostetaan metsäenergian ilmastohyötyjä suhteessa fossiilisiin polttoaineisiin. Metsäkatoasetus taas etenee Suomen omaan toimeenpanoon. Huolehtimalla maamme luokittelusta metsäkadon näkökulmasta pienen riskin maaksi, välttynevät metsänomistajat suurimmilta harmeilta.

Järjestön keskeisintä vaikuttamista ovat maankäyttö ja maanomistajien oikeudet. Järjestö ajaa on ajanut vahvasti jäsenkuntansa asiaa riistapolitiikassa sekä valmistelussa olleissa luonnonsuojelulain päivityksessä, lunastuslain uudistuksessa sekä kaavoitus- ja rakennuslain uudistuksessa.

 

Koulutusta, ympäristö- ja energia-asioita ja autiotalojen hyötykäyttöäMTK vaikutti aktiivisesti luonnonvara-alan koulutuksen rahoitukseen ja tulevaisuuden painopisteisiin. Pysäytimme toisen asteen koulutuksen rahoitusuudistuksen heikkenemisen luonnonvara-alalla ja varmistimme rahoitusuudistuksen uudelleenarvioinnin ja olimme myös kehitytämässä alan osaamisverkosto AgriHubia.

Vaikutimme aktiivisesti useiden kotimaisten lainsäädäntöhankkeiden valmistelussa. Saimme käännettyä mm.  pakkausten tuottajavastuuta koskevan säädöksen viljelijämyönteisempään suuntaan. 

Toimme esiin käytännön maa- ja metsätaloutta useissa ympäristökysymyksiä käsittelevien hankkeiden ohjausryhmissä, jotta hankkeiden tulokset olisivat tiloilla hyödynnettävissä myös käytännössä. 

Edistimme maa- ja metsätalouden vesiensuojelua tietoa jakamalla ja osallistumalla esimerkiksi Saaristomeri-ohjelman toimeenpanoon. 

MTK vaikutti luonnonsuojelulain uudistukseen vaatimalla lainsäädännöltä selkeyttä ja ennakoitavuutta sekä puolustamalla omaisuudensuojaa. Olimme mukana Suomen kansallisen luonnon monimuotoisuutta koskevan strategian valmistelussa.  Aloitimme yhdessä SLC:n kanssa tekemään luonnon monimuotoisuuden tiekarttaa. 

Vaikutimme poliittisiin päättäjiin ja varmistimme, että Välitä Viljelijästä -työhyvinvointihanke sai viime syksyn budjettiriihessä jatkorahoitusta

Osallistuimme kansainvälisiin ilmastoneuvotteluihin sekä kansainvälisellä, että EU tasolla, erityisesti maankäyttösektrin ilmastosääntely painopisteenä. Vuoden aikana saatiin päätökseen Brysselissä LULUCF-neuvottelut vuoteen 2030. 

Vaikutimme myös Brysselissä uusiutuvan energian direktiivi 3 neuvotteluihin ja RePowerEU-toimintasuunnitelman laadintaan, uusiutuvan energian direktiivi 2 kansalliseen toimeenpanoon, energiaverolainsäädännön kehittämiseen ja jakeluvelvoitelainsäädännön kehittämiseen.  

Osallistuimme aktiivisesti Kansallisen biokaasustrategian toimeenpanoon. Vaikutimme myös laaja-alaisen turvetyöryhmän esittämien toimenpiteiden toimeenpanoon ja vaikutimme oikeudenmukaisen siirtymän varojen tulouttamisen mahdollistamiseksi ja energiayhteisöjä koskevien säädösten valmisteluun. 

TREASoURcE Horisontti Euroopan -hanke käynnistyi ja kestää nelivuotisena 2022-2023. Hankkeessa MTK kehittää erityisesti biopohjaisten sivuvirtojen ja jätteiden kiertotaloutta ja liittyen tähän rakennetaan KiertoaSuomesta.fi digitaalista markkinapaikkaa. 

Autiotalot ja hiljaiset kiinteistöt hyötykäyttöön -hanke käynnistyi keväällä 2022. Hankkeessa olemme kehittäneet Talo Maalta –verkkopalvelun, joka avautuu keväällä 2023. Palvelun tavoitteena on saattaa kiinteistöjen omistajat sekä maalle muutosta haaveilevat ihmiset kohtaamaan toisensa, jotta maaseudun tyhjäksi jääneille kiinteistöille löytyisi uusia asukkaita. 

Vaikutimme poliittisiin päättäjiin ja varmistimme, että Välitä Viljelijästä -työhyvinvointihanke sai viime syksyn budjettiriihessä jatkorahoitusta niin, että toiminta voi jatkua nykyisellään seuraavan hallituksen päätöksentekovalmiuteen saakka. 

Vaikutimme maatalouden sähkön hinnan nousun kompensoimiseksi. Pyrimme vaikuttamaan hiilimarkkinoiden kehittämiseen jäsenistömme tulonmuodostusta tukeviksi ja osallistuimme siihen liittyvään standardointityöhön. 

Laadimme jäsenistömme käyttöön aurinkovoimala-alueiden vuokrasopimusmallin ja neuvoimme jäsenistöämme sopimusneuvotteluissa

Vaikutimme maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman laadintaan, Keskipitkänaikavälin ilmastosuunnitelman päivitykseen ja ilmasto- ja energiastrategian laadintaan. 

Laadimme jäsenistömme käyttöön aurinkovoimala-alueiden vuokrasopimusmallin ja neuvoimme jäsenistöämme sopimusneuvotteluissa. 
 

Kansainvälistä yhteistyötä


Pitkäaikainen työmme eläinten hyvinvoinnin ja antimikrobiresistenssin nostamiseksi kauppapolitiikan ytimeen näkyy EU:n uusissa vapaakauppasopimuksissa ja keskustelussa WTO:n kestävän kehityksen sisällöstä. Kestävän rahoituksen kriteerien valmistelussa olemme edellyttäneet soveltuvuutta koko EU:n toimintaympäristöön.  Maa- ja metsätalouden yritysten tietoisuus kestävästä rahoituksesta ja vastuullisuusraportoinnista on eurooppalaisessa eturivissä.  

Vaikutimme tärkeästä EU:n metsäkatoasetuksen yksityiskohtiin, jotta byrokratiaa saataisiin vähennettyä ja taannehtivasta lainsäädännöstä aiheutuisi mahdollisimman vähän aktiivisesti toimintojaan kehittäville nauta- ja maitotiloille.  

Vaadimme typpilannoitteiden polkumyyntitulleista luopumista ja hiilirajamekanismin yhteensovittamista EU:n lannoitemarkkinoiden tavoitteiden kanssa ja markkinoiden toimivuuden takaamiseksi.  

Pitkään maailman tuottajajärjestön WFO:n naisten työryhmää vetänyt Kati Partanen kohosi Euroopan järjestöjen edustajaksi WFO:n hallitukseen. 

Valmensimme viljelijöitä kehitysmaissa sopeutumaan ilmastomuutokseen ja tunnistamaan viljelyn muutostarpeet.  FFD:n työkalujen käyttö on laajenemassa laajalle mm. FAO:n työssä. 

Järjestimme elokuussa pohjoismaisen tuottajajärjestöjen (NBC) tapaamisen huoltovarmuusteemalla, joka kiinnosti laajasti suomalaista mediaa. 

Kompensoimme MTK-laisten työmatkojen CO2-päästöt FFD-hopen kautta. 

Toteutimme osana MTK:n vastuullisuustyötä n. miljoonan euron kehitysyhteistyöhankkeet kehitysyhteistyöorganisaatiomme FFD:n kautta. 

Laajensimme suomalaisten käsitystä globaalista ruokaturvasta ja kehitysyhteistyön merkityksestä sekä kotieläintalouden laajasta merkityksestä globaalissa ruokaturvassa.  

 

Kuluttajien luottamus kotimaiseen ruokaan on vahvistunut


Järjestömme viestii ja kampanjoi suomalaisen ruuan- ja puuntuotannon vahvuuksista, mm. niiden vastuullisuudesta. Viime vuosina olemme satsanneet erityisesti koululaisin ja nuoriin aikuisiin mm. laaja-alaisen yhteistyön, koululaistyön ja kohdennettujen digikampanjoiden kautta.

Viestimme päätöksentekijöille, medialle ja kuluttajille aktiivisesti maa- ja metsätalouden roolista myös ympäristökysymysten ratkaisijoina. Useat kyselyt ja selvitykset osoittavat, että tärkeimmissä kysymyksissä meillä on myös takanamme suomalaisten tuki, ja että järjestömme, kotimaisen ruuan ja kestävän perhemetsätaloutemme imago suomalaisten keskuudessa on viime vuosina vahvistunut.  

Pystyimme järjestönä vaikuttamaan merkittävästi kaupan ja teollisuuden välisten sopimusten avaamiseen, joka avasi mahdollisuuden tuottajahintojen korotuksiin. 

MTK:n viestintä keskittyi vuonna 2022 erityisesti Venäjän Ukrainassa aloittamaa hyökkäyssotaa seuranneisiin vakaviin markkinahäiriöihin sekä EU:n useisiin, metsätalouteen ja maankäyttöön vaikuttaviin säädöshankkeisiin.

Maatalouden osalta pidimme vahvasti julkisessa keskustelussa mukana kustannusten nousun ja sen aiheuttaman kannattavuuskriisin sekä ruokaketjun epätasaisen tulonjaon. Pystyimme järjestönä vaikuttamaan merkittävästi kaupan ja teollisuuden välisten sopimusten avaamiseen, joka avasi mahdollisuuden tuottajahintojen korotuksiin. Maatalouteen liittyneessä poliittisessa vaikuttamisessa keskeinen sija oli kannattavuuskriisin edellyttämä kustannustuki maatiloille, josta hallitus lopulta päätti vuoden 2023 ensimmäisessä lisäbudjetissa.

MTK:n viestinnän käyttämän Meltwater -mediaseurannan perusteella uutisointi MTK:n edunvalvonnan keskeisistä asioista oli vilkasta. Vuoden 2022 aikana järjestö esiintyi eri medioiden uutisissa ja pääkirjoituksissa runsaat 2500 kertaa. Julkisessa keskustelussa kotimaisen maatalouden ja metsäsektorin merkitys Suomelle ymmärrettiin laajasti. Vuoden aikana julkistetuissa mielipidekyselyissä elinkeinot saivat myös kansalaisilta laajan tuen.

MTK:n viestintä oli viime vuonna mukana useissa tapahtumissa, kuten Mikkelin Farmarissa, Porin Suomi Areenassa ja Turun Eurooppa-foorumissa. Kuluttajille ja kuntapäättäjille viestittiin kotimaisesta ruuasta ja huoltovarmuudesta omin kampanjoin. Keväästä 2022 aloimme myös kevään 2023 eduskuntavaalien ohjelmiin vaikuttamisen aktiivisella yhteydenpidolla puolueisiin ja muun muassa osallistumalla kesän puoluekokouksiin.

 

Kymmenen esimerkkiä siitä, mitä MTK:n edunvalvonnalla on saavutettu

1.    30 % maistasi ei ole vielä pakkosuojeltu.
2.    Pelloilla ja metsillä ei ole kiinteistöveroa.
3.    Suomalaisilla maatalousyrittäjillä on EU:n paras sosiaaliturva ja kotieläintiloilla lomitus.
4.    Maataloustuesta ei leikattu -15 % seuraavalle ohjelmakaudelle.
5.    Pohjoinen tuki on vakaammalla pohjalla kuin koskaan. Etelä-Suomen nautakarjan ja lampaiden tuen jatko on turvattu osana EU:n suoria tukia.
6.    Monet erikoiskasvit saavat erityistukia.
7.    Luonnonhaittakorvaus on ja pysyy kampituksista huolimatta.
8.    Maa- ja metsätalousyrittäjät ovat 5 % yrittäjävähennyksen piirissä
9.    Peltolohkorekisterin virtuaalilohkoista päästään eroon 15 500 ha osalta liittämällä niitä korvauskelposiin lohkoihin hallinnon toimesta ja korvauskelpoisuuden siirto on aiempaa laajemmin käytössä.
10.    MTK:n ilmastotiekartta on pohjana valtion ilmastotoimissa. Tuotannon alasajo ei ole enää vaihtoehto.

 

Lukuisat jäsenedut ja -palvelut kuittaavat jäsenmaksun


Jäsenemme ovat oikeutettuja lukuisiin jäsenpalveluihin sekä rahanarvoisiin jäsenetuihin. Jäsenenä saat rahanarvoista apua juristeiltamme mm. verotukseen sekä maankäyttö- ja lupa-asioihin. MTK on myös tuottanut jäsenpalveluna runsaasti erilaisia sopimuspohjia jäsentensä käyttöön. Palveluitamme ja etujamme hyödyntämällä saa jäsenmaksun kuitattua varsin helposti.

MTK tarjoaa jäsenille ajankohtaista tietoa jäsenviestinnän ja koulutusten kautta

Jäsenenä säästät esimerkiksi vakuutuksista, energiasta, polttoaineista, koneista ja laitteista. Kattavan listan jäseneduista löydät osoitteesta www.mtk.fi/jasenedut. Valtakunnallisten jäsenetujen lisäksi maataloustuottajien liitot ovat neuvotelleet omia jäsenetuja.

MTK tarjoaa jäsenille ajankohtaista tietoa jäsenviestinnän ja koulutusten kautta. Valtakunnallisiin ja alueellisiin koulutuksiin, sähköisiin jäseniltoihin ja webinaareihin osallistuu vuosittain tuhansia jäseniä, luottamushenkilöitä ja toimihenkilöitä. Olemme myös mukana lukuisissa koulutus- ja työssä jaksamista edistävissä yhteistyöhankkeissa. Aktiivinen maaseutunuorten toiminta tarjoaa hyvän kanavan verkostoitua ja tulla mukaan yhteisöömme.

Lue lisää: www.mtk.fi/jasenyys

 


aiheet: edunvalvonta, jäsenyys