Takaisin Hallituksen esitysluonnos eduskunnalle laeiksi ympäristövahinkorahastosta annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien ja asetuksen muuttamisesta

Lausunto

Hallituksen esitysluonnos eduskunnalle laeiksi ympäristövahinkorahastosta annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien ja asetuksen muuttamisesta

12.06.2024

Ympäristöministeriö

Ympäristövahinkorahasto on uusi valtion talousarvion ulkopuolinen rahasto, jonka toiminta alkaa 1.1.2025. Samalla nykyiset toissijaiset korvausjärjestelmät (öljysuojarahasto, pakollinen ympäristövahinkovakuutus) lakkautetaan. Esityksessä ehdotetaan täsmennettäväksi öljysuojarahastoa ja ympäristövahinkovakuutusta koskevia siirtymäsäännöksiä sekä kumottavaksi eräitä muussa lainsäädännössä olevia viittauksia kumottaviin öljysuojarahastosta ja ympäristövahinkovakuutuksesta annettuihin lakeihin. Muutokset olisivat luonteeltaan pääosin teknisluonteisia. 

Muutokset liittyvät öljysuojarahaston vuotta 2024 koskevan tilinpäätöksen käsittelyyn sekä säännöksin, joita sovelletaan ennen ympäristövahinkorahastosta annetun lain voimaantuloa aiheutuneen, ympäristövahinkovakuutuksesta annetun lain soveltamisalaan kuuluvan ympäristövahingon sekä tällaisen vahingon torjunta- ja ennallistamiskustannusten korvaamiseen. Tarkennuksia on myös vakuuttamisvelvollisuuden laiminlyöntiin, ympäristövakuutuslautakunnan asemaan ja päätöksiin haettaviin muutoksiin liittyen. 

MTK pitää tärkeänä, että siirtymä järjestelmästä toiseen sujuu jouhevasti ilman vahingonkärsijälle aiheutuvia ylimääräisiä ongelmia. MTK kannattaa esitettyjä tarkennuksia. 

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 

 

Airi Kulmala
asiantuntija, ympäristö

Leena Kristeri 
elinvoimajohtaja