Lohkon ominaispiirteet huomioiva ravinnekuormitusmallinnus ja sen kehittäminen (LOHKO)

LOHKO-hankkeessa (2015-2016) tarkennettiin ravinnekuormitusmallia (VEMALA/ICECREAM). Mallin kehittäminen on tarpeen, jotta arviota maatalouden aiheuttamasta ravinnekuormituksesta voidaan parantaa. Mahdollisimman oikea tieto asiasta auttaa mitoittamaan ja kohdentamaan maataloudelle asetettavat ravinnekuormituksen vähentämistavoitteet entistä tarkemmin.

Kehittämistä varten viideltä Uudenmaan ja Lounais-Suomen valuma-alueelta kerättiin vedenlaatutietoa. Mittauksissa käytettiin jatkuvatoimisia vedenlaatumittareita, virtaamamittareita sekä manuaalista vesinäytteenottoa. Alueiden viljelijöitä haastateltiin lohkokohtaisen viljavuus- ja viljelytiedon saamiseksi. Yhdellä alueella kokeiltiin rakennekalkitusta, jonka vaikutuksen arvioimiseksi otettiin maanäytteitä sekä ennen että jälkeen kalkin levityksen. Lisäksi hyödynnettiin alueilta aiemmin kerättyä tietoa ja esim. Syken kartta-aineistoja.

Hankkeeseen osallistuville tiloille tuotettiin mallinnuksen avulla lohkokohtaista tietoa ravinnekuormituspotentiaalista (ks. loppuraportti). Vedenlaadunseuranta oli mahdollista lähes reaaliaikaisesti näiden nettisivujen kautta.

Hankkeen toteutus

Hankkeen toteuttivat yhteistyössä MTK ry, Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry (VHVSY), Uudenmaan ELY-keskus/luonto- ja maaseutuyksikkö (ELY), Pyhäjärvi-instituutti (PJI) ja Suomen ympäristökeskus/Vesikeskus (SYKE).

Hankkeen rahoitus

Hanke sai pääosan rahoituksestaan YM:n Ravinteiden kierrätystä ja Saaristomeren tilan parantamista koskevasta ohjelmasta. Lisäksi kaikki hankekumppanit osallistuivat rahoitukseen.