Miten MTK edistää uusiutuvan energian käyttöönottoa? Alta löydät myös ajankohtaisimmat julkaisut ja jäsenille suunnatut työkalut aiheeseen liittyen.
 Energian edunvalvontatyön osalta tavoitteenamme on, että uusiutuvan energian lisäystavoitteet toteutuvat ja tuovat maaseudulle työtä ja tuloja. Edunvalvontatyössä vaikutamme mm. uusiutuvan energian verotukseen ja lainsäädäntöön esimerkiksi bioenergian käyttöönottoon liittyen antamalla lukuisia lausuntoja ja osallistumalla ajankohtaisiin työryhmiin. Yksi merkittävä edunvalvontatyön esimerkki on vaikuttaminen kansalliseen biokaasuohjelmaan, joka huomioi erityisesti hajautetun ja pienen mittakaavan biokaasutuotannon edistämistä. Osallistumalla ajankohtaiseen keskusteluun luomme toimintaedellytyksiä bioenergian hajautetulle tuotanto- ja jakeluketjulle. Edistämme myös kumppanuuksia valtakunnallisesti merkittävien energiatoimijoiden kanssa. Alta löydät MTK:n ajankohtaisimmat uutiset ja tiedotteet uusiutuvan energian osalta!
 

Tuulivoimaan liittyvät kysymykset


Kun maanomistaja lähestyy tuulivoimatoimija, on tärkeää, että maanomistajat kokoontuvat ja perustavat neuvottelukunnan aktiivisten keskuudesta. Mukaan voi pyytää esim. MHY edustajan.


Maanomistajien neuvottelukunnan tehtävät:

Neuvottelukunnan ensimmäinen tehtävä on sopia siitä, että neuvottelun lopputulos tulee kaikkien, myös jo allekirjoittaneiden maanomistajien hyödyksi.

Toinen tehtävä on tutustua neuvottelukumppaniin. On ymmärrettävä erot hankekehittelijöiden sekä energiaa tuottavien yhtiöiden välillä. Tarvittaessa hankealuetta voidaan myös kilpailuttaa.

Kolmas tehtävä on neuvotella asiantuntijan käyttämisestä johtuvista kustannuksista. Usein yhtiöt maksavat maanomistajien asiantuntijan palkkion, mikäli neuvottelut johtavat sopimukseen.

Neljäs tehtävä on neuvotella liityntäjohtojen toteuttamisesta ja pyrkiä sopimaan, että liityntäjohto olisi osa tuulivoimapuistoa samoilla maksuperusteilla kuin varsinainen voimala-aluekin.

Viides tehtävä on hoitaa neuvottelut tarkasti ja laadukkaasti sekä käyttää asiantuntijaa tarpeen mukaan parhaan mahdollisen lopputuloksen saavuttamiseksi.

Virhe tapahtui prosessoidessa esitysmallia.
The following has evaluated to null or missing:
==> ch5.getTitle(entry) [in template "20116#20152#131933" at line 16, column 34]

----
Tip: If the failing expression is known to be legally refer to something that's sometimes null or missing, either specify a default value like myOptionalVar!myDefault, or use <#if myOptionalVar??>when-present<#else>when-missing</#if>. (These only cover the last step of the expression; to cover the whole expression, use parenthesis: (myOptionalVar.foo)!myDefault, (myOptionalVar.foo)??
----

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: #assign title = ch5.getTitle(entry) [in template "20116#20152#131933" at line 16, column 17]
----
1<#-- mtk sivuston etusivun oikean palkin index listaus	-->  
2<#-- INIT --> 
3<#-- Import common variables, functions & macros --> 
4<#import "${templatesPath}/46467" as ch5> 
5<#-- OUTPUT --> 
6 
7<div class="list-group"> 
8  <@ch5.emptyListMessage /> 
9  <#if entries?has_content> 
10    <#list entries> 
11      <#items as entry> 
12        <#assign assetRenderer = entry.getAssetRenderer() /> 
13        <#-- INIT ENTRY --> 
14        <#assign entrySummary = ch5.getSummary(entry, ch5.summaryMaxLength)> 
15        <#assign articleType = ch5.getCategoryNames(entry, ch5.articleTypeVocabularyId)?first!"" /> 
16        <#assign title = ch5.getTitle(entry) /> 
17        <#assign GroupLocalService = serviceLocator.findService("com.liferay.portal.kernel.service.GroupLocalService")> 
18        <#assign mtkpaagroup = GroupLocalService.fetchGroup(entry.groupId) > 
19        <#assign viewURL = "https://${mtkpaagroup.getPublicLayoutSet().getVirtualHostname()}/-/${assetRenderer.getUrlTitle()}" /> 
20         
21        <#if mtkpaagroup.groupId == 51894> 
22          <#assign viewURL = "/web/en/-/${assetRenderer.getUrlTitle()}" /> 
23        </#if>  
24        <a href="${viewURL}" class="FiMtkFrontIndexListhyperlink" > 
25          <div class="list-group-item flex-container FiMtkFrontIndexListitem"> 
26            <div class="FiMtkFrontIndexListitemranking"> 
27              <h3 class="FiMtkFrontIndexListitemrankingvalue">${entry?index + 1}</h3> 
28            </div> 
29            <div class="FiMtkFrontIndexListitemdateandtitle"> 
30              <h3 class="FiMtkFrontIndexListitemdate">${ch5.getPublishDate(entry)}</h3> 
31              <h class="FiMtkFrontIndexListitemtitle"> 
32                <#if title?length &lt; 75> 
33                  ${title} 
34                <#else> 
35                  ${title?substring(0, 74)} ...  
36                </#if> 
37              </h3> 
38            </div> 
39          </div> 
40        </a> 
41        <@ch5.articleeditlink entry "transform: translate(232px, 0px);"/> 
42      </#items> 
43    </#list> 
44  </#if> 
45</div> 

Lisätietoja

Anssi Kainulainen

energia-asiantuntija

energiapolitiikka, energiamarkkinat, bioenergia, kansainvälinen ilmastopolitiikka, energiatiimin vetäjä

+358 50 596 1541