Takaisin Lausunto Energiavirastolle luonnoksesta asiakaskeskeisen vähittäismarkkinamallin toimeenpanoon liittyvistä suosituksista, 1548/403/202

Lausunto

Lausunto Energiavirastolle luonnoksesta asiakaskeskeisen vähittäismarkkinamallin toimeenpanoon liittyvistä suosituksista, 1548/403/202

10.05.2021

Energiavirasto

MTK huomauttaa, ettei sillä ole ollut mahdollisuutta osallistua Älyverkkotyöryhmän tai Älyverkkofoorumin työskentelyyn, eikä kyseisellä foorumilla käytyihin tai asiantuntija keskusteluihin. Näin ollen asiantuntijalausunnon antaminen asiasta, jonka taustat eivät ole yleisesti tiedossa on haastavaa antaa. Lausuntomateriaalina toimitetun keskustelumuistion perusteella ei selviä miten taustoittavat keskustelut tai älyverkkofoorumin työskentely on huomioinut haja-asutusalueilla toimivien yritysten ja elinkeinonharjoittajien tilanteet.

MTK pitää tavoiteltavana tilannetta, jossa sähkön myynnin ja jakelun yhteislaskutus saataisiin toimimaan asiakkaan näkökulmasta mutkattomasti ja että asiakkaalla olisi aito valinnanmahdollisuus yhdenlaskun- tai kahdenlaskun-mallin välillä, sekä helpot edellytykset kilpailuttaa palveluntarjoajansa laajasta tarjonnasta. Taustamuistiossa esitettyjen Älyverkkotyöryhmän linjausten perusteella asiakas voi helposti joutua tilanteeseen, jossa mutkaton yhteislaskutus ei toteudu tai se toteutuu vain harvojen sähkön myyjien osalta. Älyverkkotyöryhmän linjausten perusteella vaikuttaisi, että ilmeisimmät tahot joka yhteislaskutuksen pystyvät toteuttamaan lienevät jatkossakin verkkoyhtiöt, koska asiakkaalta edellytetään aina erillistä sopimusta verkkoyhtiön kanssa ja sähkön myyjille yhden laskun malli säilyisi vapaaehtoisesti tarjottavana palveluna. Lisäksi taustamuistiossa myyjille asetettavat velvoitteet suhteessa jakeluyhtiöihin vahvistavat tätä näkemystä. Näiltä osin perusteluteksti kilpailluilla markkinoilla toimivien yritysten mahdollisuudesta palvella asiakkaitaan ja suositukset vaikuttavat jossakin määrin ristiriitaisilta. MTK pitäisi tavoiteltavana tilannetta, jossa asiakas voi aidosti päättää haluaako hän yhden vai kaksi laskua sähkön toimitukselleen ja pystyisi valitsemaan palveluntarjoajansa laajasta tarjonnasta.

MTK pitää erittäin tärkeänä datahubin jatkokehitystä siten, että loppukäyttäjien ja loppukäyttäjien valtuuttamien tahojen on mahdollista optimoida ja ohjata sähkön käyttöä loppukäyttäjien kokonaiskustannusten kannalta. Tämä käytännössä edellyttää datahubin jatkokehitystä siten, että asiakas tai asiakkaan valtuuttamat tahot voivat saada laskurivitietojen lisäksi jakelun maksujen hintakomponentit määräytymisperusteineen. MTK pitää edellämainittua merkittävästi tärkeämpänä kehityskohteena kuin esimerkiksi tehotariffien harmonisointipyrkimyksiä.

Muistiosta ei käy selville, onko prosumer-tilanteita käsitelty lainkaan muistiota laadittaessa? Ainakin muistion kappaleet 4.6 ja 4.7 ovat erittäin heikosti sovellettavissa prosumer-tilanteisiin, mutta muiltakaan osin prosumer-tilanteisiin ei muistiossa viitata lainkaan. Näiltä osin taustamuistio ei tunnista myös sähkömarkkinoilla käynnissä olevaa murrosta.

Taustamuistiosta ei käy selville miten kilpailu- ja kuluttajaviranomaisia on kuultu asian valmistelussa. MTK pitäisi toivottavana, että kilpailu- ja kuluttajaviranomaisia kuultaisiin asian valmistelussa jo pelkästään siitä syystä, että markkinoiden rakenteissa ja laskutusperiaatteissa tapahtuvat muutokset tyypillisesti tuovat markkinoille myös markkinahäirikköjä, joiden toiminta ei perustu rehelliseen liiketoimintaan. MTK on törmännyt tällaisiin tilanteisiin aikaisemmin melko säännöllisesti myös sähkömarkkinoita koskevissa kysymyksissä, jolloin asioita on jouduttu ratkomaan ongelmien ilmettyä yhdessä palvelun tarjoajien, kilpailu- ja kuluttajaviranomaisen ja energiaviraston kanssa.

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry


Anssi Kainulainen

asiantuntija, energia

energiapolitiikka, energiamarkkinat, bioenergia, kansainvälinen ilmastopolitiikka

+358 50 596 1541

aiheet: lausunto, lausunnot