Takaisin Asiantuntijalausunto hallituksen esityksestä laiksi muinaismuistolain muuttamisesta

Lausunto

Asiantuntijalausunto hallituksen esityksestä laiksi muinaismuistolain muuttamisesta

28.01.2019

Eduskunta

Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry. esittää pyydettynä asiantuntijalausuntona seuraavaa:  

Muinaismuistolain valmistelu on ollut puutteellista. Perustavaa laatua oleva puutteellisuutta kuvastaa esimerkiksi se, että laissa mainitaan useaan kertaan maanvuokraaja, vaikka ilmiselvästi sanamuotona pitäisi lakitekstissä olla alueen haltija. Maan todellinen haltija ei ole aina vuokrasuhteessa maanomistajaan nähden. 

MTK esittää, että asia palautetaan valmisteluun, joka toteutetaan yhteistyössä eri hallinnonalojen ja sidosryhmien edustajien kesken.   

Lain suhde perustuslakiin 

Muinaismuistolaki on yli 50 vuotta vanha. Suomen perusoikeusuudistusta vuodelta 1995 ei ole huomioitu nykyisessä laissa. Lain uudistuksen keskiössä tulisi olla omaisuudensuojan rajoitukset ja se, millaisin oikeusturvakeinoin rajoituksista luodaan hyväksyttävä kokonaisuus. Lain pitäisi täyttää tarkkarajaisuuden vaatimukset eli olla ymmärrettävä ja ennakoitava myös muille kuin viranhaltijalle.  

Muinaismuistolain uudistuksessa tulee erityisesti tarkastella, miten maanomistajan tiedonsaanti suojelukohteesta, sen laajuudesta ja sen aiheuttamista oikeuden rajoituksista sekä niihin liittyvistä korvauksista parhaiten säädöstasolla järjestetään. Tältä osin valmistelu on ollut täysin puutteellista. 

Lain suhde lunastuslakiin 

Pääministeri Sipilän hallitusohjelmassa on esitetty tavoite parantaa omaisuuden suojaa. Tätä tavoitetta toteuttamaan on oikeusministeriössä lähdetty uusimaan lunastuslain korvauspykäliä. Uudistustyö on vielä kesken ja se toteutetaan laajassa sidosryhmäyhteistyössä. Muinaismuistolaki on yksi omistusoikeuteen voimakkaimmin vaikuttavista laeistamme, eikä siinä ole viittauksia lunastuslakiin eikä sen täyden korvauksen periaatteeseen.  

Muinaismuistoihin liittyvät korvausasioita ei tulisi käsitellä yleisessä tuomioistuimessa, vaan lunastustoimituksessa, niin kuin kaikki muutkin tämän tyyppiset kiinteistön käytönrajoitustilanteet. 

Viranomaistehtävien siirtäminen Museovirastolle 

Nyt esitetään, että muinaismuistolain mukaiset viranomaistehtävät siirrettäisiin Museovirastolle. MTK on huolissaan päätöksenteon puolueettomuudesta. Nykyisin ELY-keskus on tehnyt rajaus- ja kajoamispäätöksiä juridisen kokonaisharkinnan perusteella, huomioiden sekä elinkeino- että ympäristönäkökulmat. Museovirasto on toiminut lausunnonantajana asiantuntijan roolissa. Nyt jos päätöksenteko siirtyy Museovirastolle, herää perusteltu epäilys juridisen kokonaisharkinnan laadusta, kun virastolla on käytännössä vain kulttuuriperinnön suojeluun, hoitoon ja valvontaan liittyviä tehtäviä ja intressejä. On myös oikeusturvan kannalta ongelmallista, että Museovirasto voi itse laittaa vireille päätösvallassaan olevan rajauspäätöksen. Ryhdikästä tällainen päätöksenteko ei ainakaan ole.  

MTK katsoo, että maakunta tai valtion lupa- ja valvontavirasto Luova olisi puolueettomampi viranomainen, kuin Museovirasto. 

Maksullisuus 

Esityksessä ehdotetaan valtion maksuperustelain soveltamista kajoamispäätöksiin. Kajoamisluvan hinnan arvioidaan jatkossa olevan 300-600 euroa. On muistettava, että esimerkiksi luonnonsuojelulain mukaiset poikkeamispäätökset ovat suoraan lain nojalla maksuttomia, vesilaissa on erillismaininta, että haittaa kärsivän asianosaisen aloitteesta vireille pannun asian käsittely on aina maksutonta jne. Lainsäädännön analogian näkökulmasta olisi perin erikoista, että valtakunnallisen suojeluintressin vuoksi suojelluiden muinaisjäännösten kajoamislupa olisi jatkossa maksullinen haitankärsijälle.  

MTK esittää, että myös kajoamispäätökset säilyvät maksuttomina. 

Suoja-alueen rajauspäätös, kajoamispäätös, lupamääräykset ja korvaukset 

Selvitysvelvollisuuden (5 a § ja 11 a §) siirtäminen maanomistajalle ei ole hyväksyttävää, kun kyseessä on valtakunnallinen suojeluintressi. Selvitysvelvollisuus kuuluu viranomaiselle.  

Laissa esitetään, että rajauspäätöksiin voitaisiin antaa määräyksiä ja ne voivat koskea myös suojelupäätöksen ulkopuolella olevaa aluetta. Omaisuuden suoja edellyttää, että laista löytyy aina tasapaino: kun alue asetetaan tosiasialliseen käyttökieltoon, siitä maksetaan täysi korvaus. Jos lupa kajoamiselle myönnetään, mutta rajoittavat määräykset aiheuttavat taloudellisia menetyksiä, tulee näistä menetyksistä maksaa täysi korvaus.  

Nyt esitetty sanamuoto esittää, että rajauspäätöksen ulkopuolelle voitaisiin asettaa rajoitteita, joiden aiheuttamia menetyksiä ei tarvitsisi korvata mitenkään. Tämä ei ole perustuslain mukaista.  

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Leena Kristeri 
lakimies  


aiheet: politiikka, talous