Takaisin MTK lausui Suomen ”luontostrategian” luonnoksesta – kannatettavaa päätavoitetta tukeva tarkempi sisältö vaatii vielä jatkotyötä

Uutinen – Kasvinviljely

MTK lausui Suomen ”luontostrategian” luonnoksesta – kannatettavaa päätavoitetta tukeva tarkempi sisältö vaatii vielä jatkotyötä

02.02.2023

Suomen luonnon monimuotoisuuden eli biodiversiteetin turvaamiseksi laaditaan uutta strategiaa ja toimintaohjelmaa, jotka ulottuisivat vuoteen 2035 asti. Valmistelua on tehty ympäristöministeriön johdolla parin viime vuoden ajan yhdessä eri ministeriöiden ja sidosryhmien kanssa. MTK on ollut mukana esimerkiksi useissa työryhmissä. Strategian luonnos oli äskettäin lausuntokierroksella, ja myös MTK antoi lausunnon. Ympäristöministeriön mukaan tavoitteena on, että strategia valmistuu alkuvuodesta 2023. Strategiasta on tarkoitus tehdä valtioneuvoston periaatepäätös. Strategian kanssa osittain rinnakkain työstetty toimintaohjelma puolestaan valmistuu ympäristöministeriön mukaan keväällä 2023.

Strategialla ohjataan erityisesti luonnon suojelemiseen, ennallistamiseen ja hoitoon liittyviä asioita, mutta siinä käsitellään myös useita muita luonnon kannalta merkityksellisiä yhteiskunnan toimintoja. Strategialuonnoksessa päätavoitteena on, että vuoteen 2030 mennessä luontokato on pysäytetty ja luonnon monimuotoisuus elpyy. Luonnokseen sisältyy 22 tavoitetta ja lukusia osatavoitteita, jotka jakautuvat seuraavan neljän teeman alle: luonnon tila, luonnonsuojelun toimenpiteet, paineiden vähentäminen ja kestävyysmurros. Kansallisen työn taustalla vaikuttavat etenkin YK:n biodiversiteettisopimus ja siihen liittyvä globaali biodiversiteettistrategia, EU:n biodiversiteettistrategia sekä kestävän kehityksen tavoitteet.

Maa- ja metsätalouden sekä maanomistajien kannalta luonnoksessa on lukuisia merkityksellisiä tavoitteita ja muita kirjauksia. Julkisessa keskustelussa eniten huomiota ovat saaneet prosentteihin perustuvat suojelu- ja ennallistamistavoitteet. Luonnoksen mukaan suojelupinta-alan tulisi kasvaa 30 prosenttiin Suomen maa- alueiden sekä merialueiden pinta-alasta vuoteen 2030 mennessä. Metsämaan metsien tiukasti suojellun pinta-alan olisi vuonna 2035 oltava vähintään 10 prosenttia, ja ennallistamistakin kiritettäisiin prosenttitavoitteella. Tavoitteita on esitetty myös esimerkiksi talousmetsien lahopuumääriin, torjunta-aineiden käytön vähentämiseen sekä luontoa koskevan puitelain säätämiseen liittyen.

Sisällöltään monipuolisen strategian luonnoksessa on paljon hyvää, mutta toisaalta siinä on myös paljon kehitettävää. MTK:n lausunnossa tuodaan esiin tarve erityisesti strategian ja myöhemmin laadittavan toimintaohjelman keskinäisen tehtävänjaon selkiyttämiselle, eri pääelinympäristöjen tavoitteiden tasapainottamiselle, maanomistajien kannalta keskeisten periaatteellisten linjausten terävöittämiselle sekä painopisteen siirtämiselle määrästä laatuun. Myös vaikutustenarviointiin on panostettava enemmän.


Lisätietoja:

MTK:n tiedote 27.1.2023

MTK:n lausunto 26.1.2023

Lausuttavana ollut materiaali ja muiden tahojen antamia lausuntoja

MTK:n luonnon monimuotoisuusohjelma 2020

 Anna-Rosa Asikainen

juristi, luonnonsuojelu

luonnonsuojelun lakiasiat

+358 20 413 2454

+358 40 920 9858

aiheet: biodiversiteettistrategia