Takaisin EU:n biodiversiteettistrategian toimeenpanoa koskevat Suomen sitoumukset valmistelussa

Uutinen – Metsätalous ja metsänomistaminen

EU:n biodiversiteettistrategian toimeenpanoa koskevat Suomen sitoumukset valmistelussa

30.10.2023

Komissio julkaisi vuoteen 2030 asti ulottuvan EU:n biodiversiteettistrategian keväällä 2020. Strategian keskiössä ovat suojeltujen alueiden lisääminen ja luonnon ennallistaminen. Tavoitteena on suojella vähintään 30 prosenttia sekä EU:n maa-alueista (sis. sisävedet) että merialueista. Näistä alueista kolmasosa on suojeltava tiukasti, minkä lisäksi tiukasti on suojeltava myös kaikki EU:ssa jäljellä olevat luonnontilaiset ja vanhat metsät. Luonnon tilan parantamiseksi jäsenmaiden on varmistettava, että minkään suojellun lajin tai luontotyypin tila ei enää heikkene ja että vähintään 30 % ei-suotuisassa tilassa olevista lajeista ja luontotyypeistä saadaan suotuisaan tilaan tai ainakin siirtymään vahvasti positiivisen kehityksen trendille. 

EU:n strategiassa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi komissio on pyytänyt jäsenmaita antamaan kansalliset toimeenpanositoumukset. EU:n strategia ei ole oikeudellisesti velvoittava, joten sitoumusten antaminen perustuu vapaaehtoisuuteen ja poliittiseen sitoutumiseen. Toistaiseksi komissio on saanut sitoumukset kuudelta jäsenmaalta. Boreaalisista maista vain Ruotsi on saanut sitoumuksensa toimitettua. 

Suomessa sitoumusten valmistelua tehdään ympäristöministeriön johdolla. Sitoumukset liittyvät läheisesti Suomen kansalliseen biodiversiteettistrategiaan, jota valmistellaan samanaikaisesti. Molemmista Suomen luontopolitiikkaa merkittävällä tavalla ohjaavista linjauksista on tarkoitus järjestää lausuntokierros alkuvuonna 2024, minkä jälkeen niistä on tarkoitus tehdä valtioneuvoston periaatepäätös.  

Luonnontilaisten ja vanhojen metsien kriteeristöä ja kriteerit täyttävien kohteiden tiukan suojelun toteuttamista koskeva keskustelu on Suomessa kiihtymässä. Suomen ympäristökeskus ja Luonnonvarakeskus ovat yhteisessä hankkeessaan tehneet tarkasteluja, joiden perusteella on tarkoitus laatia kansalliset kriteerit suojeltavien metsäalueiden tunnistamiseksi. Syken ja Luken työ pohjautuu komission julkaisemaan, ei-sitovaan EU-tasoiseen ohjeistukseen. 

MTK korostaa, että määritelmistä ja kriteereistä riippumatta yksityismailla sijaitsevien luonnontilaisten ja vanhojen metsien suojelu on toteutettava Suomessa vapaaehtoisuuteen perustuen METSO- ja Helmi-ohjelmien kautta. Olemassa olevat kansalliset toimintatavat, joilla on laaja hyväksyntä, ovat hyvä perusta sitoumuksille myös yleisemmin. MTK painottaa, että annettavien sitoumusten ja niihin liittyvien toimenpiteiden vaikutukset on arvioitava kattavasti siten, että vaikutustenarviointi on kiinteä osa valmistelu- ja päätösprosessia. Vain näin voidaan varmistaa toimien vaikuttavuus luonnon kannalta sekä kustannustehokkuus yhteiskunnan resurssien kannalta. Anna-Rosa Asikainen

juristi, luonnonsuojelu

luonnonsuojelun lakiasiat

+358 20 413 2454

+358 40 920 9858

aiheet: eu, biodiversiteettistrategia, monmimuoitoisuus, biodiversitetti