Takaisin Haja-asutuksen jätevedet

Artikkeli – Maaseudun edunvalvonta

Haja-asutuksen jätevedet

21.07.2017

Ympäristönsuojelulain mukaan jätevedet tulee käsitellä niin, ettei niistä aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa, esimerkiksi haitallisia muutoksia naapuruston juomavesikaivojen tai lähivesien vedenlaadulle.

Haja-asutuksen jätevesien käsittelystä ja johtamisesta säädetään ympäristönsuojelulaissa (527/2014, 16. luku), asetuksessa talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (157/2017, hajajätevesiasetus), vesilaissa (587/2011) ja vesihuoltolaissa (119/2001). Käsittelyyn liittyviä säännöksiä on myös maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) ja sen nojalla annetuissa asetuksissa, jätelaissa (646/2011), jätteistä annetussa asetuksessa (179/2012) ja terveydensuojelulainsäädännössä.

Jätevesien käsittelyvelvoite koskee pääsääntöisesti kaikkia sellaisia asuinkiinteistöjä ja muita kiinteistöjä, joissa syntyy talousjätevettä. Velvoitteen piiriin kuuluvat vakituiset asunnot, loma-asunnot, maaseutuyritykset, matkailu- ja kurssikeskukset jne. Kiinteistön omistaja on velvollinen järjestämään jätevesien käsittelyn. Hänen on oltava myös selvillä kiinteistönsä jätevesijärjestelmistä ja niiden toimivuudesta sekä säilyttää ja pitää yllä asianmukaisia kirjallisia aineistoja, kuten selvitystä jätevesijärjestelmästä ja sen käyttö- ja huolto-ohjeita.

Kannattaa muistaa myös, että haja-asutusalueilla muodostuvaa sakokaivolietettä on mahdollista levittää omasta sakokaivosta omalle pellolle, mikäli sakokaivoliete on käsitelty ennen peltoon levittämistä niin, että siitä ei aiheudu terveys-, ympäristö eikä hajuhaittoja. Hyväksytyt sakokaivolietteen käsittelymenetelmät ovat kalkkistabilointi, termofiilinen mädätys, kompostointi tai terminen kuivaaminen.

Kuka tarvitsee uuden jätevesijärjestelmän?

Vedenhankinnan pohjavesialueella ja enintään 100 metrin etäisyydellä vesistöistä sijaitsevien jätevesiä muodostavien rakennusten sekä ennen vuotta 2004 voimassa olleisiin rakentamisajankohdan mukaisiin vaatimuksiin tai myönnettyyn rakennuslupaan perustuvien käyttökuntoisten jätevesijärjestelmien tulee täyttää YSL:ssa, hajajätevesiasetuksessa ja kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä jäteveden käsittelylle asetetut vaatimukset 31.10.2019 mennessä. Muilla alueilla sijaitsevien jätevesien käsittelyjärjestelmät on kunnostettava kuntoon seuraavan suuren remontin yhteydessä.

Tarvittaessa omistaja tai haltija voi hakea kunnan toimivaltaisesta viranomaiselta poikkeamista jätevesien käsittelyvaatimuksista enintään viideksi vuodeksi kerrallaan. Poikkemista voi hakea, jos jätevesien määrä on huomattavan pieni tai kustannukset ovat  kohtuuttomia kiinteistön omistajalle.

Järjestelmää ei tarvitse uusia, jos :

  • Kiinteistön rakennuslupa on myönnetty vuonna 2004 tai sen jälkeen
  • Kiinteistö liitetään viemäriverkostoon
  • Kiinteistöllä on jo säännökset täyttävä jätevesijärjestelmä.
  • Olet syntynyt ennen 9.3.1943
  • Kiinteistöllä on vain kantovesi ja kuivakäymälä

Tarkempaa tietoa vaatimuksista löytyy mm. ympäristöhallinnon internet-sivuilta (ks. oikea palsta) tai omasta kunnasta.

Miten valitsen puhdistusjärjestelmän?

Ensisijaiset puhdistusratkaisut ovat saostuskaivojen sekä erilaisten maaperäkäsittelymenetelmien yhdistelmät. Silloin, kun maaperäkäsittelyä ei voida syystä tai toisesta toteuttaa, tulevat vaihtoehdoiksi umpikaivo tai pienpuhdistamoratkaisut.

Jokaisella kiinteistön omistajalla tai haltijalla on oikeus saada kunnasta asiantuntevaa neuvontaa jätevesijärjestelmävaihtoehdoista. Järjestelmälle on myös saatava kunnasta toimenpide- tai rakennuslupa, joten yhteydenpito kuntaan on tärkeää ennen laitehankintojen tekemistä. Kunnissa voi olla tiukennettuja puhdistusvaatimuksia erityisen herkille alueille, mistä jätevesijärjestelmän hankkijan täytyy tietää ennen ostopäätösten tekemistä.

Kiinteistön omistaja/haltija vastaa siitä, että jätevedet tulee puhdistetuksi. Kiinteistön omistaja/haltija päättää itse, mikä järjestelmä soveltuu parhaiten kiinteistölle. Käytännössä voi olla tarpeen hankkia kiinteistölle ammattimainen suunnittelija, joka esittää kaikki käytettävissä olevat vaihtoehdot ja suunnittelee lopullisen järjestelmän. Maaperäkäsittely on yleensä edullinen ja toimintavarma vaihtoehto, mutta sen toteuttaminen vaatii osaamista.

Kuntien ympäristönsuojelumääräykset

Jätevesien puhdistamista koskevat säädökset ovat tiukkoja. Lakia ja asetusta tiukempia ympäristönsuojelumääräyksiä ei ole tarpeen antaa kunnissa kuin hyvin poikkeuksellisissa tilanteissa paikallisten olosuhteiden niin edellyttäessä.

Ympäristönsuojelumääräyksissä voidaan määritellä alueet, joilla jätevesijärjestelmien on täytettävä jätevesiasetuksessa määritellyt perustasoa ankarammat puhdistusvaatimukset. Lisäksi voidaan edellyttää mm. muita vesiensuojelun kannalta tarpeellisia erityistoimenpiteitä, rakenteita tai suojaetäisyyksiä pilaantumiselle herkkiin kohteisiin.

Ympäristönsuojelumääräysten jätevesiä koskevat vaatimukset tulee täyttää vasta, kun lain vaatimukset tulevat sovellettaviksi.

Katso myös


aiheet: vesistöt, vedet, jätevedet