Takaisin Vesihuolto

Artikkeli – Maaseudun edunvalvonta

Vesihuolto

24.08.2017

Vesihuoltoon luetaan vedenhankinta ja -jakelu, viemäröinti ja jätevesien käsittely.

Alueilla, joilla on viemäriverkosto, raakavesi otetaan pohja- tai pintavesiesiintymästä, puhdistetaan ja johdetaan vesijohtoja pitkin kuluttajille. Käytön jälkeen vedestä tulee jätevettä, joka johdetaan viemäriin, käsitellään jätevedenpuhdistamossa ja johdetaan vesistöön. Jätevedenpuhdistuksessa syntyy myös lietettä, joka käsitellään ja sijoitetaan asianmukaisesti. Julkisista vesihuoltopalveluista perittävät maksut pyritään pitämään kohtuullisina ja tasapuolisina.

Vesihuollon yleisestä kehittämisestä ja järjestämisestä ovat vastuussa kunnat. Vesihuoltolaitokset vastaavat toiminta-alueensa vesihuollon järjestämisestä ja kiinteistön omistajat tai haltijat kiinteistöjensä vesihuollosta. Talousveden laatua valvovat kuntien terveydensuojeluviranomaiset.

Viemäriverkoston ulkopuolella jätevedet käsitellään kiinteistökohtaisesti tai muutaman kiinteistön yhteisillä puhdistamoilla (ks. Haja-asutuksen jätevedet). Raakavesi saadaan yleensä omista kaivoista.

Monissa kunnissa on tullut ajankohtaiseksi laajentaa viemäriverkostoja tiukentuneiden vesiensuojelutavoitteiden vuoksi sekä suunnitellun yhdyskuntakehityksen vuoksi. Kiinteistönomistajia täytyy informoida viemäriverkostojen laajentamissuunnitelmista niin aikaisessa vaiheessa kuin mahdollista.

Kunta hyväksyy toiminta-alueet

Kunta hyväksyy vesihuoltolaitosten toiminta-alueet sekä alueiden muutokset toiminta-aluepäätöksessään. Tässä päätöksessä tulee yksilöidä toiminta-aluerajaukset vesijohtoverkolle, jätevesiviemäriverkolle sekä pääsääntöisesti taajama-alueilla hulevesiviemäriverkolle.Toiminta-alue päätökseen tulee liittää kartta, josta kiinteistön omistaja voi helposti tarkastaa kiinteistönsä sijainnin suhteessa toiminta-alueeseen. Siksi olisi suositeltavaa rajata kartta kiinteistörajojen mukaan.

Hyväksymispäätöksen yhteydessä on asetettava tavoitteellinen aikataulu toiminta-alueen eri osien saattamiselle verkostojen piiriin.

Onko verkostoon pakko liittyä?

Toiminta-alue tuo kiinteistönomistajalle liittämisvelvollisuuden: vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva kiinteistö on liitettävä laitoksen vesijohtoon ja viemäriin. Taajaman ulkopuolella sijaitsevien kiinteistöjen osalta liittämisvelvollisuutta ei ole, mikäli kiinteistön vesihuoltolaitteisto on rakennettu ennen vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen hyväksymistä ja kiinteistöllä on riittävästi talousvettä käytössään ja asianmukainen jätevesien käsittelyjärjestelmä.

Liittämisvelvollisuudesta voidaan myös hakea vapauttamista joko toistaiseksi tai määräajaksi, mikäli liittäminen olisi kiinteistön omistajalle tai haltijalle kohtuutonta eikä vapauttaminen vaaranna vesihuollon hoitamista toiminta-alueella. Vapautuspäätöksen antaa kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.

Toiminta-alueen supistaminen

Vesihuolto-laitoksen toiminta-aluetta on mahdollista supistaa samalla menettelyllä, kuin alueita voidaan laajentaakin. Supistaminen voi olla tarpeen silloin, jos toiminta-alue on alun perin laadittu liian laajaksi ja on käynyt ilmeiseksi, ettei vesihuoltoa ole aikomus rakentaa esitetyssä laajuudessa. Toiminta-alue on voitu tehdä myös liian laajaksi tutkimatta riittävästi vesihuollon tarvetta tai taloudellista kannattavuutta tai kustannuksia. Tehdessään päätöksen vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen supistamisesta kunnan on samalla päätettävä, miten vesihuolto turvataan niillä laitoksen verkostoihin liitetyillä kiinteistöillä, jotka jäävät toiminta-alueen ulkopuolelle.

Jos en halua liittyä yleiseen vesihuoltoon

Ensisijaisesti täytyy pyrkiä siihen, ettei kiinteistö sijaitse suunnitellulla vesihuollon toiminta-alueella vaikuttamalla päätöksentekoon jo siinä vaiheessa, kun vesihuoltolaitoksen toiminta-aluetta ollaan vasta muodostamassa. Kunnan hyväksymästä toiminta-alueesta voidaan tehdä oikaisuvaatimus ja sen jälkeen kunnallisvalitus hallinto-oikeuteen.

Toissijaisesti haetaan vapautusta liittämisvelvollisuudesta silloin, kun kiinteistö sijaitsee jo vahvistetulla toiminta-alueella. Muutosta ympäristönsuojeluviranomaisen liittämisvelvollisuudesta vapauttamista koskevasta päätöksestä haetaan hallintolainkäyttölain mukaisella valituksella hallinto-oikeudelta.


aiheet: vesistöt, vedet, vesihuolto