Takaisin Hirvituhojen korvaus

Artikkeli – Metsätalous ja metsänomistaminen

Hirvituhojen korvaus

18.02.2019

Metsänomistajalle voidaan maksaa korvausta hirvivahinkovaroista hirvieläinten metsässä aiheuttamien tuhojen vuoksi. Korvausta maksetaan taimikon ja sitä varttuneemman puuston kasvutappiosta. Lisäksi korvataan uudistamis- ja täydennysistutuskulut. Korvaukseen on oikeutettu yksittäinen maanomistaja, kuolinpesä, yhteismetsän osakaskunta tai yhtymä.

Metsäkeskus arvioi hirvieläinten aiheuttamat vahingot

Vahinkoilmoitus hirvieläinten metsässä aiheuttamista tuhoista tehdään metsäkeskukselle, jonka viranomaistoiminnon edustaja arvioi vahinkokohteen maastossa. Metsänomistajalla ja riistanhoitoyhdistyksen edustajalla on oikeus olla läsnä arvioinnissa. Arviointikustannukset sisältyvät korvattavaan vahinkoon mutta jos arviointipyyntö on ollut selvästi aiheeton, ei kustannuksia korvata.

Ilmoitus vahingosta on tehtävä viipymättä vahingon havaitsemisen jälkeen. Korvaushakemus on jätettävä kuukauden kuluessa vahinkoarvion valmistumisesta. Korvaushakemukseen on liitettävä vahingosta laadittu arviokirja. Korvausta tulee hakea viimeistään kolmen vuoden kuluessa vahingon syntymisestä. Vahinkoilmoitus- ja korvaushakemuslomakkeet jätetään metsäkeskukseen vuosittain lokakuun loppuun mennessä.

Korvausta tulee hakea kolmen vuoden kuluessa vahingon syntymisestä.

Korvaussumma riippuu tuhojen määrästä

Riistaeläinten aiheuttamat vahingot korvataan riistavahinkolain mukaisesti valtion talousarvion rajoissa. Vahinko korvataan, jos korvauksen hakijalle aiheutuneiden vahinkojen yhteenlaskettu määrä kalenterivuotta kohti on enemmän kuin 170 euroa. Korvausta voidaan maksaa myös vahingon selvittämisen kannalta tarpeellisista arviointikustannuksista.

Hirvieläinten aiheuttamasta metsävahingosta voidaan korvata ne taloudelliset menetykset, jotka aiheutuvat puuston arvon merkittävästä alenemisesta tai vahinkoalueen välttämättömästä täydennysviljelystä tai uudelleen metsittämisestä. Korvauksen määrään vaikuttavat mm. vahinkoalueen taimikon pituus, pinta-ala, vaurioituneiden taimien määrä ja vahingoittumisaste.


Seppo Miettunen

kenttäpäällikkö, logistiikka- ja metsäasiantuntija

Pohjois-Suomi, puukauppa, puutavaranmittaus, yhteismetsät, tieasiat ja riistapolitiikka

+358 40 822 5321

aiheet: hirvivahinko, hirvituhot, metsänomistajalle