Takaisin Tutkimus: Järvi-Suomen kotieläinyrittäjät kokevat henkistä kuormitusta - lähes puolella kuormitus kasvussa

Uutinen

Tutkimus: Järvi-Suomen kotieläinyrittäjät kokevat henkistä kuormitusta - lähes puolella kuormitus kasvussa

28.06.2022

Järvi-Suomen kotieläinyrittäjille suunnatussa tutkimuksessa kävi ilmi, että 78 % Järvi-Suomen kotieläinyrittäjistä on kokenut henkistä kuormitusta viimeisen puolen vuoden aikana ja 44 % vastaajista kuormituksen määrä on kasvanut. Yrittäjien henkistä kuormitusta lisää tilan ulkopuolisista tekijöistä eniten epävarmuus tulevasta, viljelijöiden kokema hallinnollinen taakka sekä julkinen keskustelu maatalouden vaikutuksesta ilmastonmuutokseen ja ruoantuotantoon liittyen. Tilan sisäisistä asioista henkistä kuormitusta aiheutti eniten yrityksen heikko kannattavuus, vapaa-ajan puute ja kiire.  Tämä käy ilmi MTK-Etelä-Savon puheenjohtajan, maatalousyrittäjä Sanna Hämäläisen opinnäytetyötään varten tekemästä kyselytutkimuksesta.

Tutkimukseen osallistuneet yrittäjät kokivat tärkeäksi kehittää omaa työhyvinvointiaan ja työmenetelmiään. Yrittäjät kaipasivat koulutusta eniten talouteen, johtamiseen ja viljelyyn liittyen. Yrityksen tärkeimmät kehityskohteet olivat kannattavuuden ja yrittäjien työhyvinvoinnin parantaminen sekä työmenetelmien helpottamiseen liittyvät investoinnit. Jotta yrittäjillä olisi edellytyksiä kehittää tilaa ja vastata tulevaisuuden haasteisiin, tulee maatalousalan kannattavuus saada kuntoon. Yrityksen kannattavuuden parantuessa yrittäjillä mahdollisuus keventää työtaakkaa, parantaa työhyvinvointiaan ja sitä kautta myös kehittää yritystään.

Tutkimustuloksen huolestuttavuutta lisää se, että 77 % henkistä kuormitusta kokeneista ei ole hakenut apua kuormitukseen, vaikka vain 29 % heistä koki pärjäävänsä ilman apua. Tutkimukseen vastanneet yrittäjät toivoivatkin, että jaksamiseen liittyviä asioita kysyttäisiin useammin ja uupumisen varhaisiin merkkeihin puututtaisiin herkemmin työterveyden sekä alan sidosryhmien edustajien toimesta. Tämä voisi madaltaa kynnystä pyytää apua ajoissa.

Tutkimuksen vastauksien perusteella yli puolet apua hakeneista yrittäjistä oli hakenut apua hyvinvointihankkeesta, mikä osoittaa hankkeiden tarpeellisuuden. Maatalousyrittäjille suunnatun Välitä viljelijästä projektin rahoitus on voimassa vuoden 2022 loppuun asti. Projekti on osoittautunut tarpeelliseksi maatalousyrittäjien hyvinvoinnin tukipalveluksi, eikä sen tarve ole vähentynyt. Projektin jatko on turvattava ja sen rahoitus on muutettava pysyväksi.

Järvi-Suomen kotieläinyrittäjille suunnatussa tutkimuksessa tutkittiin yrittäjien työhyvinvointia ja yrityksien kehittämistarpeita kyselytutkimuksella ja haastatteluilla maalis-huhtikuussa 2022. Tutkimus tehtiin Sanna Hämäläisen opinnäytetyönä Oulun ammattikorkeakoulussa Maaseudun kehittämisen tutkinto-ohjelmassa. Osana tutkimusta kehitettiin yrittäjien hyvinvoinnin ja jaksamisen tarkastelun avuksi työkalu. Sen avulla yrittäjä voi tarkastella omaan hyvinvointiin liittyviä asioita yksin tai yhdessä yrittäjän sidosryhmän edustajan kanssa. Opinnäytetyön toimeksiantajana oli MTK-Etelä-Savo ja ohjaajana Merja O’Rourke. Tutkimukseen vastasi 375 kotieläinyrittäjää.

Lisätietoja: Sanna Hämäläinen, 0504109497, kuusikkopirtti(a)gmail.com

Opinnnäytetyö on luettavissa täällä.aiheet: tutkimus, työssä jaksaminen, sanna hämäläinen, järvi-suomi