Takaisin Jäsenmaksuperusteet 2024

Artikkeli – Jäsenyys

Jäsenmaksuperusteet 2024

18.01.2024

Jäsenmaksuilla katetaan paikallisten MTK- ja Metsänhoitoyhdistysten jäsenpalveluita (yhdistysosuus) sekä MTK:n edunvalvontatyötä kansalliselta tasolta EU-tasolle (edunvalvontaosuus).

Kuva: Yhdistysjäsenmaksu on yhdistyskohtainen. Yhdistysjäsenmaksun voi tarkistaa yhdistyksen kotisivuilta tai ottamalla yhteyttä omaan yhdistykseen. Edunvalvontamaksu määräytyy yritystoiminnan laajuuden perusteella ml. sekä maa- että metsätalous.
Kuva: Yhdistysjäsenmaksu on yhdistyskohtainen. Yhdistysjäsenmaksun voi tarkistaa yhdistyksen kotisivuilta tai ottamalla yhteyttä omaan yhdistykseen. Edunvalvontamaksu määräytyy yritystoiminnan laajuuden perusteella ml. sekä maa- että metsätalous.

MTK- ja Metsänhoitoyhdistysten varsinaiset jäsenet

MTK- ja Metsänhoitoyhdistysten varsinaisia jäseniä ovat jäseneksi liittyneet ja jäsenmaksun maksaneet maatalousyrittäjät, metsänomistajat ja muut maaseutuyrittäjät.

MTK-yhdistysten jäsenten jäsenmaksun yhdistysosuus perustuu yhdistyskohtaiseen perusmaksuun.

MTK-yhdistyksen jäsenmaksu kattaa yrittäjän/yrittäjäpariskunnan sekä kaikki perheen yli 15-vuotiaat jäsenrekisteriin merkityt henkilöjäsenet eli perheenjäsenet. Tähän ryhmään kuuluvat:

  • Tilan yhteydessä tai välittömässä läheisyydessä asuvat yli 15-vuotiaat perheenjäsenet sekä isovanhemmat (ns. vanhempi sukupolvi)
  • Maatilataloutta tai maaseutuelinkeinoa harjoittavan yrityksen yli 15-vuotias osakas, joka ei välttämättä asu itse tilalla tai osallistu tilan töihin
  • Osakkaiden perheenjäsenet, jotka osallistuvat tilan töihin

Metsänhoitoyhdistysten jäsenmaksu on sidottu metsäkiinteistön omistamiseen. Omistaja voi olla yksityinen henkilö tai verotusyhtymä (yhtymä, yhteisö tai yhteisetuus (kuolinpesä, avioparit yhdessä)). Riippuen yhdistyksestä, yhdistyksen oma jäsenmaksuosuus koostuu joko kaikille jäsenille yhtä suuresta perusmaksusta tai perusmaksusta + metsäpinta-alaan perustuvasta osuudesta. Verotusyhtymien kohdalla jäsenmaksu kattaa yhtymien osakkaiden mahdollisuuden hyödyntää jäsenetuja (pl. yhteismetsän osakkaat).

Varsinaisen jäsenen kokonaisjäsenmaksu muodostuu omien yhdistysten määrittämistä, kokonaan yhdistysten omaan käyttöön jäävistä jäsenmaksuosuuksista sekä MTK:n määrittämästä edunvalvontamaksusta. Jos jäsenellä on jäsenyyksiä useammassa yhdistyksessä, edunvalvontamaksu peritään vain yhden kerran.

Vuodesta 2024 lähtien kaikkien (sekä MTK- että Metsänhoitoyhdistysten) yhdistysten jäsenet maksavat edunvalvontamaksun koko yritystoiminnan laajuuden perusteella ml. sekä maa- että metsätalous. 

MTK-Yhdistysten muut jäsenet

MTK-Yhdistysten muita, kuin maa- tai metsätilaan tai maaseutuyritykseen perustuvia jäsenyyksiä ovat henkilöjäsenyys, opiskelijajäsenyys ja yhteisöjäsenyys.


Henkilöjäsen

Henkilöjäsenmaksun maksaa järjestön jäsenenä oleva henkilö, jolla ei ole maatalouteen, metsätalouteen tai maaseutuyrittämiseen liittyvää elinkeinotoimintaa, eikä hän ole edellä varsinaisen jäsenyyden yhteydessä mainittu perheenjäsen tai osakas. Henkilöjäsen maksaa MTK-yhdistyksen määrittelemän henkilöjäsenen maksun lisäksi edunvalvontamaksun yleisen osan.


Opiskelijajäsen

Opiskelijajäsen on yli 15-vuotias henkilö, joka on kirjoilla jossakin oppilaitoksessa ja haluaa tukea yhdistyksen toimintaa. Opiskelijajäsen maksaa MTK-yhdistyksen määrittelemän opiskelijajäsenen maksun lisäksi edunvalvontamaksun yleisen osan.


Yhteisöjäsen

Yhteisöjäsen on oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa edistää tai tukea yhdistyksen toimintaa. MTK-yhdistyksen yhteisöjäsenmaksun päättää yhdistyksen johtokunta. Yhteisöjäsenmaksuun ei lisätä edunvalvontamaksua.

 

Metsänhoitoyhdistysten muut jäsenet

Yhteisomistajajäsen

Jos metsä on yhteisomistuksessa, kaikki yhteisomistajat voidaan hyväksyä metsänhoitoyhdistyksen jäseniksi. Yhteisomistajajäsenet voivat olla metsäyhtymän tai kuolinpesän osakkaita. Myös avioparit yhdessä –tapauksessa voi vastuuhenkilöksi merkitsemätön henkilö liittyä yhteisomistajajäseneksi. Yhteisomistajajäsenellä ei ole äänioikeutta metsänhoitoyhdistyksen valtuustovaaleissa.Yhteisomistajajäsenet maksavat jäsenmaksuna yhdistyskohtaisen tasamaksun ilman edunvalvontamaksua.

 

Yhteismetsän osakasjäsen

Jos yhdistyksen jäsenenä on yhteismetsälaissa tarkoitettu yhteismetsä, yhteismetsän osakas voidaan hyväksyä yhdistyksen jäseneksi. Yhteismetsän osakasjäsenellä ei ole äänioikeutta metsänhoitoyhdistyksen valtuustovaaleissa. Yhteismetsän osakkaat maksavat jäsenmaksuna yhdistyskohtaisen tasamaksun ilman edunvalvontamaksua.


Kannatusjäsen

Kannatusjäsen on luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka ei omista metsää. Kannatusjäsenellä ei ole äänioikeutta metsänhoitoyhdistyksen valtuustovaaleissa. Kannatusjäsen maksaa yhdistyskohtaisen kannatusjäsenmaksun. Kannatusjäsenet eivät maksa edunvalvontamaksua.


Edunvalvontamaksu

Jokainen liiketoimintayksikkö – maatalous-, metsätalous- tai maaseutuyritys - maksaa edunvalvontamaksun, joka perustuu kaikille edunvalvontamaksun piiriin kuuluville jäsenille yhtä suureen yleiseen edunvalvontamaksuun, joka on 16 € (2024) sekä koko yritystoiminnan laajuuteen perustuvaan osaan.

Maksuperusteena ovat peltohehtaarit ja eläinyksiköt, maaseutuyrittäjien henkilötyövuodet sekä metsän sijainti (Etelä-Suomi/Pohjois-Suomi). Peltohehtaareihin ja eläinyksiköihin perustuva edunvalvontamaksuosuus riippuu aiemmin esitettyjen luokkarajojen mukaisesti. Maaseutuyrittäjien maksu on joko 100 € (työpanos alle 3 HTV) tai 200 € (työpanos 3 tai yli HTV).

Metsäperusteinen osa on Etelä-Suomessa 7 € ja Pohjois-Suomessa 4 €.

 

Yhdistysten kunniajäsenet

Kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous johtokunnan/hallituksen esityksestä kutsua henkilön, joka ansiokkaasti on edistänyt yhdistyksen toimintaa. MTK-yhdistysten ja Metsänhoitoyhdistysten kunniajäsenet ovat saaneet vapautuksen sekä yhdistyskohtaisesta perusmaksusta että edunvalvontamaksusta.

 

Jäsenmaksuntoimittaminen

Jäsenmaksun toimituskanavia ovat:

  • E-lasku
  • Sähköposti
  • Postikirje
  • Verkkolasku

Postikirjeenä toimitetusta jäsenlaskusta peritään 5 € paperilaskutuslisä.

Tarkemmat ohjeet eri jäsenlaskun tilaustapoihin.


Perttu Pyykkönen

järjestötoiminnan johtaja

vastuualueen yleisjohto

+358 20 413 2520

+358 40 075 4928