null Kestävän metsätalouden rahoituslaki (Kemera)

Artikkeli – Metsäpolitiikka

Kestävän metsätalouden rahoituslaki (Kemera)

28.11.2020

Kemera-tukijärjestelmän tarkoituksena on lisätä metsien kasvua, pitää yllä metsätalouden tieverkkoa, turvata metsien biologinen monimuotoisuus ja edistää metsien sopeutumista ilmastonmuutokseen.

Tällä hetkellä Kemeran nojalla voi tukea saada seuraaviin työlajeihin:

• Taimikon varhaishoitoon
• Nuoren metsän hoitoon; tuki maksetaan korotettuna jos kohteelta kerätään pienpuut
• Suometsän hoitoon (sisältää kunnostusojituksen)
• Metsätien tekemiseen ja perusparannukseen
• Metsän terveyslannoitukseen
• Ympäristötukisopimuksiin ja metsäluonnonhoitotöihin

Ennen toimenpiteiden toteuttamista tuen hakijan on toimitettava rahoitushakemus Suomen metsäkeskukselle. Terveyslannoituksen, suometsän hoidon ja metsätien tekemisen rahoitushakemukseen on liitettävä toteuttamissuunnitelma. Taimikon varhaishoito, nuoren metsän hoito sekä suometsän hoitoon liittyvä piennartien rakentaminen voidaan aloittaa ennen rahoitushakemuksen hyväksymistä tuen saajan omalla riskillä. Metsäluonnon hoitohankkeista Suomen metsäkeskus tekee päätöksen hankehaun perusteella.

Ajankohtaista kemerasta

Kemera-metsätöihin voi saada jatkoaikaa koronaepidemian vuoksi enintään vuoden. Lisätietoja Metsäkeskuksesta.

Nykyinen Kemera-laki on voimassa vuoden 2023 loppuun. Kemera-lainsäädäntöä uudistetaan jälleen seuraavalle EU:n tukikaudelle. MTK:n tavoitteena on tukijärjestelmän yksinkertaistaminen, kannustavuuden ja vaikuttavuuden lisääminen sekä turhan säätelyn purkaminen.

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150034


Suositellut artikkelit

Nykyinen kemera-laki sai jatkoa vuoden 2023 loppuun. Uuden kannustejärjestelmän (METKA) laadinta on loppusuoralla.