Takaisin Kestävän metsätalouden rahoituslaki (Kemera)

Artikkeli – Metsätalous ja metsänomistaminen

Kestävän metsätalouden rahoituslaki (Kemera)

28.11.2020

Kemera-tukijärjestelmän tarkoituksena on lisätä metsien kasvua, pitää yllä metsätalouden tieverkkoa, turvata metsien biologinen monimuotoisuus ja edistää metsien sopeutumista ilmastonmuutokseen.

Tällä hetkellä Kemeran nojalla voi tukea saada seuraaviin työlajeihin:

• Taimikon varhaishoitoon
• Nuoren metsän hoitoon; tuki maksetaan korotettuna jos kohteelta kerätään pienpuut
• Suometsän hoitoon (sisältää kunnostusojituksen)
• Metsätien tekemiseen ja perusparannukseen
• Metsän terveyslannoitukseen
• Ympäristötukisopimuksiin ja metsäluonnonhoitotöihin

Ennen toimenpiteiden toteuttamista tuen hakijan on toimitettava rahoitushakemus Suomen metsäkeskukselle. Terveyslannoituksen, suometsän hoidon ja metsätien tekemisen rahoitushakemukseen on liitettävä toteuttamissuunnitelma. Taimikon varhaishoito, nuoren metsän hoito sekä suometsän hoitoon liittyvä piennartien rakentaminen voidaan aloittaa ennen rahoitushakemuksen hyväksymistä tuen saajan omalla riskillä. Metsäluonnon hoitohankkeista Suomen metsäkeskus tekee päätöksen hankehaun perusteella.

Ajankohtaista kemerasta

Nuoren metsän hoidon ja pienpuun korjuun tuki nousi 1.6.2022 alkaen ja myös tukiehtoihin tuli muutoksia. Muutosten seurauksena yhä useampaan nuoren metsän hoitotyöhön voi saada kemera-tukea.  

Nuoren metsän hoitotyön yhteydessä vaadittava puuston poistuman määrä laski pohjoisessa Suomessa 1 000 rungosta 800 runkoon ja muualla Suomessa 1 500 rungosta 1 000 runkoon hehtaarilla. Poistettavien puiden kantoläpimittavaatimus muuttui kahdesta senttimetristä kolmeen senttimetriin. Muutokset palauttavat nuoren metsän hoidon tukiehdot ja tukitason vuoden 2015 säännösten mukaiselle tasolle. Valtioneuvosto antoi muutosta koskevan asetuksen 12.5.2022. Korkeampaa tukea saavat kohteet, joiden hakemus on jätetty Suomen metsäkeskukseen 1.6.2022 tai sen jälkeen. 

Nykyinen Kemera-laki on voimassa vuoden 2023 loppuun. Kemera-lainsäädäntöä uudistetaan jälleen seuraavalle EU:n tukikaudelle. MTK:n tavoitteena on tukijärjestelmän yksinkertaistaminen, kannustavuuden ja vaikuttavuuden lisääminen sekä turhan säätelyn purkaminen.

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150034