null Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä tutkijoina, opiskelijoina, työharjoittelijoina ja vapaaehtoistyöntekijöinä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lausunto

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä tutkijoina, opiskelijoina, työharjoittelijoina ja vapaaehtoistyöntekijöinä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

19.1.2018

Sisäministeriö

Pyydettynä lausuntonaan MTK esittää kunnioittavasti seuraavaa

Esityksellä pannaan täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (2016/801/EU) tutkimusta, opiskelua, harjoittelua, vapaaehtoistyötä, oppilasvaihto-ohjelmaa tai koulutushanketta ja au- pairina työskentelyä varten tapahtuvan kolmansien maiden kansalaisten mahantulon ja oleskelun edellytyksistä.

Siltä osin, kuin on kyse direktiivin täytäntöön pantavasta osasta, ei ole huomauttamista.

Erityisen myönteisenä ja kansantalouden edun mukaisena on pidettävä erityisesti oleskelu-luvan myöntämisen helpottamista työnhakua ja yrittäjyyttä varten tilanteissa, joissa opiskelija on suorittanut tutkinnon Suomessa.

Esitys on tarpeen niin kansantalouden edun ja dynaamisuuden turvaamiseksi kuin myös humaaneista perusteista lähtien. Tosin perheiden yhdistämiskysymysten helpottamista olisi edelleen voitu parantaa.

Vallitsevassa suhdannetilassa ehdotettujen lakien voimaantuloa tulee kiirehtää.

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Antti Sahi
toiminnanjohtaja
 
Risto Airikkala
päälakimies


aiheet: politiikka, talous