null Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi kaavoitus- ja rakentamislaiksi

Lausunto

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi kaavoitus- ja rakentamislaiksi

1.12.2021

Ministeriöt

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi kaavoitus- ja rakentamislaiksi

(lue koko lausunto tästä)

MTK ry. kiittää mahdollisuudesta esittää näkemyksensä asiassa ja toteaa asiasta seuraavaa:

Aluksi

Kaavoitus- ja rakentamislaki ohjaa alueidenkäytön suunnittelua ja luo pohjan alueiden elinvoimalle sekä kuntalaisten hyvinvoinnille. Kaikki suunnittelu tehdään aina jonkun omistamalle maalle. Suunnittelulla luodaan oikeuksia ja rajoituksia maaomaisuuden käytölle, joten maanomistajien kannalta kyseessä on yksi merkittävimmistä omaisuuden suojaan eri tavoilla vaikuttavista laeista. KRL asettaa tavoitteet ja työvälineet, joita maakunnat ja kunnat itsehallintonsa turvin soveltavat alueillaan. Maakuntien ja kuntien itsehallinto edellyttää, että kunnille ja maakunnille annettavista tehtävistä säädetään selvästi ja tarkkarajaisesti lailla. Tarvittaessa lailla voidaan tehtäviä ottaa myös pois.

MTK pitää valitettavana, että lain syvin olemus on valmistelussa hämärtynyt. Enää ei tiedetä, onko kaavan perimmäinen tarkoitus yhteensovittaa erilaisia alueidenkäyttötarpeita vai ennemminkin asettaa reunaehtoja alueidenkäytölle. Lisäksi vaikeat ympäristöpoliittiset kysymykset ja muut sellaiset asiat, joita ei muulla lainsäädännöllä ohjata, alistettaisiin yhä tiukemmin kaavoituksella ratkaistaviksi. Kaavoituksesta on tullut työväline, jolla pyritään ohjaamaan liiallisesti kaikkea ja samalla tuottamaan kaikki mahdollinen ympäristötieto. Monet periaatteet ja pykälät on kirjoitettu rakentamistoimintaa ajatellen. Niiden soveltaminen muuhun maankäyttöön ja kaavoilla ohjailtuun toimintaan on hyvin arvaamatonta. Kaava on kuitenkin juridinen asiakirja, jossa ei pidä hämärtää viranomaisvastuita eikä varsinkaan luoda kaavamerkinnöillä kokonaan uusia vastuita. Alueidenkäytön suunnittelun peruslähtökohta on valmistelussa hämärtynyt entisestään eikä kokonaiskuva lain ulottuvuuksista ole hallinnassa.

Lue koko lausunto täältä


Leena Kristeri

Johtava juristi

+35840 507 4088

aiheet: lausunto

Suositellut artikkelit

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK:n mukaan suurin ongelma lausuntokierroksella olleessa ympäristöministeriön lakiluonnoksessa on, että kaavoitusta...